Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

SV 123/08 Ob-6129/08 , Stran 2456
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško iz Tržiča, opr. št. SV 123/2008, DK 11/2008, z dne 2. 7. 2008, je bilo stanovanje številka 1 v izmeri 41,41 m2, ki v naravi obsega sobo v izmeri 24,98 m2, kuhinjo v izmeri 12,87 m2, WC skupni x 0,50 v izmeri 0,96 m2, drvarnico x 0,25 v izmeri 2,03 m2 in klet oziroma drvarnico v zidanem objektu x 0,50 v izmeri 0,57 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše z identifikacijsko številko 2143-47, na naslovu Koroška cesta 56, 4290 Tržič, stoječe na parc. št. 446/2, 446/3 in 446/4, vse vpisane pri vložku številka 1005, k.o. Tržič, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, napravah, delih in stabišču – fundusu te večstanovanjske stavbe, ter stanovanje številka 2, v izmeri 42,15 m2, ki v naravi obsega sobo v izmeri 25,72 m2, kuhinjo v izmeri 12,87 m2, WC skupni x 0,50 v izmeri 0,96 m2, drvarnico x 0,25 v izmeri 2,03 m2 in klet oziroma drvarnico v zidanem objektu x 0,50 v izmeri 0,57 m2, ki se prav tako nahaja v pritličju večstanovanjske hiše z identifikacijsko številko 2143-47, na naslovu Koroška cesta 56, 4290 Tržič, stoječe na parc. št. 446/2, 446/3 in 446/4, vse vpisane pri vložku številka 1005, k.o. Tržič, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, napravah, delih in stabišču – fundusu te večstanovanjske stavbe, oboje last zastaviteljev Andreje Jenko, Retnje 26, Tržič in Tomaža Megliča, Pristavška cesta 1, 4290 Tržič, vsakega do 1 glede na celoto, ki v zemljiški knjigi še nista vpisani kot etažna lastnina, za zavarovanje denarne terjatve za znesek glavnice 80.845,00 CHF, z obrestno mero Libor + 1,70 odstotnih točk letno, efektivno obrestno mero, ki na dan 1. 7. 2008 znaša 4,85%, z morebitno povišano obrestno mero, z zapadlostjo kredita v 120 mesečnih anuitetah, ki se spreminjajo v skladu z določili splošnih pogojev, prva anuiteta zapade v plačilo 31. 8. 2008, vse ostale zadnjega dne v mesecu, zadnja pa zapade v plačilo 31. 7. 2018, z eventualnimi zamudnimi obrestmi, s pripadajočimi stroški in nadomestili, vse po kreditni pogodbi številka 1842961356 z dne 1. 7. 2008, s splošnimi pogoji za dolgoročno kreditiranje fizičnih oseb z valutno klavzulo z oznako SP-DK-FO-VK-CHF/02-08 z dne 20. 2. 2008, skupno zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična št. 5026024.

AAA Zlata odličnost