Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2937. Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana, stran 9192.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Sežana, iz drugih javnih razpisov in javnih pozivov ter pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Sežana.
2. člen
(predmet sofinanciranja)
Iz občinskega proračuna Občine Sežana se sofinancirajo:
– programi prireditev in množičnih manifestacij s področja turizma, športa, glasbe, plesa, gledališča, lutk, literarne, likovne, fotografske, filmske, avdiovizualne, baletne, folklorne dejavnosti, zborovskega petja ter programe z drugih področij,
– prireditve, za katere Občino Sežana zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov,
– večji projekti društev oziroma subjektov na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Sežana iz drugih javnih razpisov in javnih pozivov in so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Sežana.
Sredstva za sofinanciranje prireditev in množičnih manifestacij se zagotovijo v proračunu Občine Sežana v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
Sredstva se lahko namenijo tudi za sofinanciranje prireditev in projektov, ki so bili izvedeni pred izvedbo javnega razpisa za tekoče proračunsko leto.
3. člen
(upravičenci do sredstev)
Pravico do sofinanciranja programov javnih prireditev in množičnih manifestacij po tem pravilniku imajo pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov.
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah.
4. člen
(pogoji za prijavitelje)
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo dejavnost, ki je predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če je program prireditve namenjen v prvi vrsti občanom Občine Sežana in se izvaja na območju občine,
– je prireditev izvedena na območju Občine Sežana,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– je program prireditve namenjen čim širšemu krogu občanov Občine Sežana,
– bo prijavitelj izvedel prireditev (ali jo je že izvedel) v tekočem letu,
– prireditev ni sofinancirana iz proračuna Občine Sežana za tekoče leto,
– je program prireditve finančno realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno zgradbo,
– program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje programa in ima poleg tega zagotovljene tudi lastne in druge vire financiranja (jasna konstrukcija vseh stroškov izvedbe in virov financiranja),
– imajo zagotovljene osnovne (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) pogoje za realizacijo programov,
– prireditev ni del prijaviteljevega rednega programa,
– prireditev ni komercialne narave.
Izvajalci prireditev ali projektov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov Občine Sežana.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt prireditve že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi prireditev v tekočem letu kakorkoli že (so)financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do sofinanciranja po tem pravilniku.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
5. člen
(višina sredstev in imenovanje komisije)
Višina sredstev za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij se določi v proračunu Občine Sežana. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, katerega besedilo, razpisno dokumentacijo in razpisni rok določi župan s sklepom na predlog občinske uprave. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljata predsednik komisije in najmanj dva člana komisije.
6. člen
(postopek razpisa)
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
1. imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij,
3. zbiranje vlog,
4. strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
5. priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov ter predložitev le tega direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote,
6. obveščanje izvajalcev o izbiri,
7. reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
8. sklepanje pogodb,
9. zbiranje in preverjanje vsebinsko finančnih poročil o izvedenih prireditvah,
10. izplačilo sredstev.
7. člen
(objava javnega razpis)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskem glasilu ter na spletni strani Občine Sežana. Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
8. člen
(razpisna dokumentacija)
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
1. podatki o javni prireditvi oziroma množični manifestaciji, ki je predmet razpisanih sredstev,
2. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
3. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik,
4. vzorec pogodbe,
5. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva, in da je upravičen do sredstev,
6. navedba meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril.
9. člen
(odpiranje vlog)
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Komisija hkrati odpre vse vloge, ki so prispele v razpisnem roku in so pravilno označene. V primeru formalno nepopolne vloge prijavitelja pozove, da v roku 8 dni od prejema obvestila dopolni vlogo, sicer se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se le-ta s sklepom zavrže.
10. člen
(obravnava vlog)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Po ocenitvi vlog pripravi komisija predlog izbora prejemnikov sredstev ter višine sofinanciranja prijavljenih programov, ki ga predloži komisija direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki o sofinanciranju prijavljenih programov in dodelitvi sredstev odloči s sklepom na podlagi predloga komisije.
Predlagatelj vloge, ki meni da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in, da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko zoper sklep pri županu vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo v roku 15 dni od prejema sklepa. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi izvajalci.
11. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Župan z izbranimi izvajalci programov sklene pogodbo o sofinanciranju programa javne prireditve oziroma množične manifestacije. Pogodba se sklene na podlagi veljavnega proračuna. V pogodbi se opredeli pogodbeni stranki, namen za katerega so bila izvajalcu dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi rok za dostavo vsebinskega in finančnega poročila o izvedeni prireditvi ter rok za izplačilo sredstev, način nadzora nad namensko uporabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
12. člen
(merila za ocenjevanje)
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila:
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |        Merila        | število točk |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|A   |INOVATIVNOST, USTVARJALNOST      |do 40 točk   |
|    |IN KAKOVOST PRIJAVITELJA       |        |
|    |kakovost dela prijavitelja (odmevnost |        |
|    |realiziranih projektov),       |        |
|    |prijavitelj v programskem in     |        |
|    |izvajalskem pogledu presega splošno  |        |
|    |kakovostno raven svojega okolja ter  |        |
|    |kaže aktualni in inovativni pristop, |        |
|    |prireditev je tradicionalna in se   |        |
|    |izvaja več let zaporedoma,      |        |
|    |reference prijavitelja (odmevnost   |        |
|    |realiziranih projektov in odziv    |        |
|    |javnosti).              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|B   |OBISKANOST PRIREDITEV         |do 10 točk   |
|    |prost vstop na prireditev,      |        |
|    |obiskanost prireditev.        |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|C   |PROGRAM PRIREDITVE OZIROMA PROJEKTA Z |do 20 točk   |
|    |OPREDELITVIJO NAMENOV, CILJEV IN   |        |
|    |PRIČAKOVANIH REZULTATOV        |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|D   |FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIREDITVE   |do 20 točk   |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|E   |UDELEŽBA PRIJAVITELJA NA OBČINSKIH,  |        |
|    |MEDOBČINSKIH, DRŽAVNIH ALI MEDNARODNIH|do 20 točk   |
|    |PRIREDITVAH IN AKTIVNOSTI       |        |
|    |udeležba prijavitelja na različnih  |        |
|    |prireditvah v Občini Sežana, po    |        |
|    |Sloveniji ter v tujini,        |        |
|    |aktivna udeležba prijavitelja na   |        |
|    |občinskih, medobčinskih, državnih in |        |
|    |mednarodnih prireditvah in      |        |
|    |tekmovanjih.             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|F   |POMEN PROGRAMA OZIROMA PROJEKTA Z   |        |
|    |VIDIKA PROMOCIJE TER UVELJAVLJANJA IN |do 10 točk   |
|    |UTRJEVANJA POZITIVNE PODOBE OBČINE  |        |
|    |SEŽANA                |        |
|    |aktivnost prijavitelja pri      |        |
|    |uveljavljanju in utrjevanju pozitivne |        |
|    |podobe Občine Sežana ter sodelovanje z|        |
|    |Občino Sežana,            |        |
|    |pričakovan promocijski učinek     |        |
|    |prireditve.              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|G   |SODELOVANJE Z OBČINO         |do 10 točk   |
|    |sodelovanje prijavitelja z lokalno  |        |
|    |skupnostjo (nastopi za občino in   |        |
|    |sodelovanje pri oblikovanju občinskih |        |
|    |prireditev),             |        |
|    |prijavitelj brez dodatnega      |        |
|    |sofinanciranja sodeluje pri pripravi |        |
|    |občinskega praznika Občine Sežana,  |        |
|    |izpolnjene obveznosti do Občine    |        |
|    |Sežana, kolikor je prijavitelj že   |        |
|    |kandidiral na razpise občine v    |        |
|    |prejšnjih letih.           |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
A. Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega programa oziroma projekta bo ocenjena na naslednji način:
– reference izvajalca/-ev programa oziroma      15 točk,
projekta
– inovativnost in odstopanje od ustaljenih      10 točk,
okvirov
– število vključenih sodelavcev           10 točk,
– prireditev je tradicionalna in se izvaja      5 točk.
več let zaporedoma
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem merilu je 40.
B. Obiskanost prireditev bo ocenjena na naslednji način:
– do 150 obiskovalcev                2 točki,
– od 150 do 300 obiskovalcev             5 točk,
– od 300 obiskovalcev                10 točk.
Kolikor je vstop na prireditev prost, program oziroma projekt prejme dodatne 3 točke.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem merilu je 10.
C. Program prireditve oziroma projekta z opredelitvijo namenov, ciljev in pričakovanih rezultatov bo ovrednoten na naslednji način:
– iz programa je jasno razvidna opredelitev    do 10 točk,
ciljne skupine uporabnikov (predšolski
otroci, učenci, dijaki in študenti, delovno
aktivno prebivalstvo, starejši – vsaka
kategorija prijavitelju prinese po 2 točki,
ki se med seboj seštevajo)
– v programu so jasno opredeljeni nameni,     do 10 točk.
cilji in pričakovani rezultati, ki jih bo
prijavitelj s prireditvijo oziroma
projektom dosegel
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po tem merilu je 20.
D. Finančna konstrukcija prireditve bo ovrednotena na naslednji način:
– program prireditve je finančno realno      do 5 točk,
ovrednoten in ima uravnoteženo finančno
zgradbo
– program prireditve izkazuje jasno        do 5 točk.
konstrukcijo prihodkov in odhodkov za
izvajanje programa
Pričakovana višina sofinanciranja programa oziroma projekta s strani Občine Sežana bo ovrednotena na naslednji način:
+----------------------------------+---------------------------+
|    Delež pričakovanega    |    število točk    |
|     sofinanciranja     |              |
+-----------------+----------------+              |
|    od    |    do    |              |
+-----------------+----------------+---------------------------+
|    0%    |    10%   |      10       |
+-----------------+----------------+---------------------------+
|    11%    |    20%   |       5       |
+-----------------+----------------+---------------------------+
|    21%    |    25%   |       1       |
+-----------------+----------------+---------------------------+
|  Več kot 25%  |        |       0       |
+-----------------+----------------+---------------------------+
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem merilu je 20.
E. Udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah bo ocenjena na naslednji način:
– občinska prireditev (lokalno            2 točki,
omejena)
– medobčinska prireditev               5 točk,
– državna prireditev                 10 točk,
– mednarodna prireditev               20 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem merilu je 20.
F. Pomen z vidika promocije ter uveljavljanja in utrjevanja pozitivne podobe Občine Sežana bo ocenjen na naslednji način:
Prijavitelj, ki bo po merilih opredeljenih v točkah A, B, C, D in E dosegel najmanj 40 točk, bo ovrednoten z dodatnimi 10 točkami in prijavitelj, ki bo po navedenih merilih dosegel od 20 do 39 točk bo ovrednoten z dodatnima 2 točkama. Programi oziroma projekti, ki po teh merilih ne dosežejo 20 točk, ne prejmejo točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem merilu je 10.
G. Sodelovanje z Občino Sežana in poravnane obveznosti do Občine Sežana bo ocenjeno na naslednji način:
Če prijavitelj brez dodatnega sofinanciranja programa sodeluje pri pripravi občinskega praznika, bo prijavljeni program ovrednoten s 5 točkami.
Sodelovanje prijavitelja pri prireditvah, ki jih pripravlja Občina Sežana se ovrednoti do 3 točke.
Ali je prijavitelj v preteklosti izvedel programe oziroma projekte v skladu s prijavo na javne razpise Občine Sežana in ima do nje poravnane vse dogovorjene obveznosti, se ovrednoti do 2 točki.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem merilu je 10.
III. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana, številka 06202-5/2004-5, objavljen v Uradnem listu, št. 48, z dne 30. 4. 2004.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij za leto 2008.
Št. 032-4/2008-12
Sežana, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost