Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Ob-6043/08 , Stran 2443
1. Ime in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, tel. 02/802-92-20, faks 02/802-92-26. 2. Predmet javne ponudbe in opis zemljišča Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja dela zemljišča parc. št. 505/4, k.o. Pekel, pripisana k ZKV 648, v približni izmeri 3085 m2, ki je last Občine Poljčane. Dokončna površina bo določena po opravljeni geodetski odmeri. Zemljišče se nahaja znotraj naselja Poljčane v podaljšku blokovne gradnje (Kajuhova ulica v Poljčanah) in je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06) opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba: območje družbene gradnje – družbene dejavnosti. Predmetno zemljišče se ureja na podlagi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slov. Bistrica in mesto Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02). Zemljišče se nahaja v območju, ki je urejeno s primarnim komunalnim omrežjem, z možnostjo dostopa po javni poti, za individualno komunalno opremo poskrbi investitor sam. 3. Izhodiščna cena: za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča je izhodiščna cena 46,20 EUR za m2 zemljišča. V ceno ni zajet komunalni prispevek, ki se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. 4. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je vključno 14. julija 2008 do 12. ure. Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljejo na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, s pripisom Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine »Ne odpiraj«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in o tem obvestila ponudnika. 5. Vsebina ponudbe Popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: 5.1 Podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika, – sedež, – identifikacijsko številko za DDV, – matično številko, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za samostojne podjetnike, – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe, – pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe, – pooblaščena kontaktna oseba v zvezi s ponudbo. 5.2 Ponujeno ceno za m2 zemljišča, ki ne sme biti nižja od izklicne cene 46,20 EUR za m2 zemljišča (brez DDV). 5.3 Ponujeno ceno za m2 zgrajenega stanovanja (brez DDV). 5.4 Predloženo idejno programsko zasnovo. 5.5 Originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene za zemljišče na račun številka 01400 – 0100020075, sklicna številka 00 – 76996 – 7141000 – 2008 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine« in celotno številko računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. 5.6 Izjavo o roku dokončanja izgradnje objekta. 5.7 Izjavo o vezanosti na ponudbo, ki je do sklenitve pogodbe. 5.8 Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa. 5.9 Izjavo banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo občina zahtevala, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pravočasno izvedbo del v višini pogodbene vrednosti z veljavnostjo do končnega datuma prevzema objekta – pridobitve uporabnega dovoljenja. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 4. julija 2008 dalje v sprejemni pisarni Občine Poljčane ali jo zahtevajo po e-pošti na naslovu: karmen.breznik@poljcane.si. 6. Kriteriji, ki jih mora investitor zadovoljevati/pogoji za sodelovanje pri javni ponudbi 6.1 Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. 6.2 Ponudba je zavezujoča in dokončna. 6.3 Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih. 6.4 Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene zemljišča, s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Poljčane, številka 01400 – 0100020075, sklicna številka 00 – 76996 – 7141000 – 2008 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine«. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 7. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe Prispele ponudbe se bodo vrednotile po naslednjih merilih: 1. predložena idejna programska zasnova: maksimalno število točk 25; 2. ponujena cena za m2 zemljišča (izhodiščna cena za m2 zemljišča je 46,20 EUR brez DDV): maksimalno število točk 25; 3. najnižja prodajna cena za m2 stanovanja: maksimalno število točk 45; 4. rok izgradnje objekta (izdano uporabno dovoljenje): maksimalno število točk 5. Glede na zgoraj navedena merila lahko ponudnik zbere največ 100 točk. Kot najugodnejša se bo štela ponudba z najvišjim seštevkom zbranih točk. 7.1 Predložena idejna programska zasnova Merila, po katerih se ocenjuje predložena programska zasnova so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2 Ponujena cena za m2 zemljišča Ponujena cena za m2 zemljišča se bo ocenjevala po naslednjih kriterijih: – od 1% do 3% nad izhodiščno ceno po cenitvenem poročilu (46,20 EUR/m2) 15 točk; – od 4% do 6% nad izhodiščno ceno po cenitvenem poročilu (46,20 EUR/m2) 20 točk; – od 7% nad izhodiščno ceno po cenitvenem poročilu (46,20 EUR/m2) 25 točk. 7.3 Cena m2 zgrajenega stanovanja Cena m2 zgrajenega stanovanja se obračuna v točke po naslednji formuli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Cena T se zaokroži na eno decimalno mesto. Po tej formuli dobi najnižja cena m2 zgrajenega stanovanja 45 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk. 7.4 Rok izgradnje objekta (izdano uporabno dovoljenje) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Posebna določila: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba v obliki izvršljivega notarskega zapisa. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Točne površine bodo določene po geodetski odmeri na osnovi predloženih projektov. Občina Poljčane in ponudnik se bosta s pogodbo dogovorila, da bo občina za kupnino pridobila določeno število stanovanj v objektu, ki ga bo ponudnik oziroma investitor zgradil na zemljišču, ki je predmet pogodbe, po ceni za m2 zgrajenega stanovanja, ki jo ponudnik določi v svoji ponudbi. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pravočasno izvedbo del bo moral ponudnik predložiti ustrezno bančno garancijo v višini pogodbene vrednosti in z veljavnostjo do končnega datuma prevzema objekta – pridobitve uporabnega dovoljenja. V pogodbi se bo, med drugim, ponudnik tudi zavezal pričeti z gradnjo objekta v roku 6 mesecev po podpisu pogodbe, v nasprotnem primeru bo ponudnik na pisni poziv občine dolžan zemljišče vrniti občini v last in posest. Pravica občine do vračila zemljišča (na katerem se ni pričelo z gradnjo) bo ugasnila, če občina ne poda pisne zahteve za vračilo v roku treh mesecev po poteku prej navedenega 6 mesečnega roka. Ponudnik se bo s pogodbo tudi zavezal, da bo morebitno zemljišče, ki bi bilo potrebno za javno rabo oziroma javne površine, neodplačno prenesel v lastništvo občine oziroma v javno dobro. 9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika: komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane, imenovana s sklepom župana, bo dne 16. julija 2008 ob 10. uri, na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, javno odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Pripombe na javnem odpiranju lahko podajo le ponudniki in s pisnim pooblastilom tudi njihovi pooblaščenci. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. 10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 14 dni od izteka roka za predložitev ponudb. 11. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom razpolaganja: Občina Poljčane si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. 12. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Poljčane na tel. 02/802-92-23, Karmen Breznik, v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost