Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2932. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2007, stran 9186.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 – popr. in 108/05) je Občinski svet Občine Radeče na 13. redni seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejema zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijskega računa proračuna Občine Radeče.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2007 obsega:
+-----+---------------------------------+----------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |          EUR|
+---------------------------------------+----------------------+
|Skupina/Podskupina kontov       |  Proračun leta 2007|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI         |       3.420.502|
|   |(70+71+72+73+74+78)       |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |       2.785.173|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|       2.463.194|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček |       2.165.359|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |703 Davki na premoženje     |        147.249|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |704 Domači davki na blago in   |        150.586|
|   |storitve             |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |705 Davki na mednarodno trgovino |           –|
|   |in transakcije          |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |706 Drugi davki         |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI        |        321.979|
|   |(710+711+712+713+714)      |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in    |        260.629|
|   |dohodki od premoženja      |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |711 Takse in pristojbine     |         4.543|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |712 Denarne kazni        |          351|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in |         7.832|
|   |storitev             |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki   |        48.624|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|        240.855|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih |        110.504|
|   |sredstev             |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog  |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč |        130.351|
|   |in nematerialnega premoženja   |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731+732)  |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih |           –|
|   |virov              |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine  |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |732 Donacije za odpravo posledic |           –|
|   |naravnih nesreč         |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)  |        394.474|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih|        241.936|
|   |javno finančnih institucij    |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državn. |        152.538|
|   |proračuna iz sred. proračuna   |           |
|   |Evropska unija          |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |       3.382.690|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI          |        485.264|
|   |(400+401+402+403+409)      |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki    |        238.577|
|   |zaposlenim            |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za  |        34.271|
|   |socialno varnost         |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitev |        207.827|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti   |         2.678|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |409 Rezerve           |         1.911|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI         |       1.499.951|
|   |(410+411+412+413+414)      |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |410 Subvencije          |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |411 Transferi posameznikom in  |        254.449|
|   |gospodinjstvom          |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim    |        156.088|
|   |organizacijam in ustanovam    |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi|       1.089.414|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino  |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |       1.200.837|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih  |       1.200.837|
|   |sredstev             |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)|        196.638|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |431 Investicijski transferi   |        143.312|
|   |pravnim in fizičnim osebam, ki  |           |
|   |niso proračunski uporabniki   |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |432 Investicijski transferi   |        53.326|
|   |proračunskim uporabnikom     |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |        37.812|
|   |(PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ  |           |
|   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |           |
|   |NALOŽB              |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |           –|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |           |
|   |(750+751+752)          |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil|           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |752 Kupnine iz naslova      |           –|
|   |privatizacije          |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |           –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV       |           |
|   |(440+441+442+443)        |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |           –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV       |           |
|   |(440+441+442+443)        |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |440 Dana posojila        |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev|           –|
|   |in naložb            |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz  |           –|
|   |naslova privatizacije      |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |443 Povečanje namen. premož. v  |           –|
|   |jav. skladih in drugih prav.   |           |
|   |osebah jav. prava, ki imajo   |           |
|   |premoženje v svoji lasti     |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|VI. |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN  |           –|
|   |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽE   |           |
|   |(IV.-V.)             |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |                 |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA        |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE           |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |500 Domače zadolževanje     |           –|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)      |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA         |        20.865|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga   |        20.865|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |        16.947|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |           |
|   |VIII.)              |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |        –20.865|
+-----+---------------------------------+----------------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |        –37.812|
|   |VIII.-IX.= -III.)        |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |        34.430|
|   |PRETEKLEGA LETA 31.12      |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2007 znaša 99.384,20 EUR, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 13.225,58 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 26.875,64 EUR.
4. člen
Namenska sredstva konec leta 2007 v višini 101.844,17 EUR se v celoti razporedijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in v višini 1.420,32 EUR za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-2/2008/15
Radeče, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost