Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

šT. 0175/2008 Ob-6074/08 , Stran 2432
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev za izvajanje spodaj opisanih dejavnosti slovenskih poslovnih klubov, ki jih izvajajo v državi, v kateri imajo sedež. 2. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je preko slovenskih poslovnih klubov v tujini omogočiti nudenje pomoči slovenskim podjetjem, predvsem malim in srednjim, z informacijami in izkušnjami, ki jih imajo na trgu že obstoječa slovenska podjetja, spodbuditi redne neformalne stike in izmenjavo informacij, izvajanje promocije slovenskega gospodarstva v tujini, redno seznanjanje tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi posebnostmi iz slovenskega poslovnega okolja ter redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem klub deluje. 3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev sodelovanja z največ desetimi že delujočimi slovenskimi poslovnimi klubi v tujini, z namenom izboljšati in pospešiti podporo pri spodbujanju internacionalizacije, kar naj bi vodilo do sklenitve novih poslov in posledično do večjega izvoza Slovenije. 4. Pogoji za prijavo: na javni razpis se lahko prijavijo slovenski poslovni klubi, ki so vpisani v pristojni register države, v kateri ima slovenski poslovni klub sedež, do dneva objave razpisa in imajo svoj tekoči račun. Klub mora imeti vsaj 30 članov, in sicer članov slovenskih podjetij s sedežem v tujini ali Republiki Sloveniji, podjetij v lasti slovenskega kapitala (dalje: slovenska podjetja) ter tujih podjetij. Člani kluba morajo plačevati članarino. Cilj dejavnosti kluba mora biti usmerjen v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri klub deluje. 5. Upravičeni stroški JAPTI bo financiral upravičene stroške do višine največ 70%. Slovenski poslovni klub, kateremu se dodelijo sredstva, mora zagotoviti, da bo preostali del upravičenih stroškov (vsaj 30%) financiral sam. Upravičeni stroški, za katere se dodeli spodbuda, se nanašajo na: – stroške organizacije dogodkov poslovnega kluba v tujini (najem prostora in opreme, stroški vabljenja ter prevodov); – stroške promocije slovenskega gospodarstva v tujini (internetne strani, objava v medijih, izdelava promocijskega materiala); – stroške intelektualnih in osebnih storitev ter administrativne pomoči, v višini do največ 50% dodeljenih sredstev. 6. Merila za dodelitev sredstev sofinanciranja: – število organiziranih poslovnih dogodkov; – promocija slovenskega gospodarstva in dejavnosti poslovnega kluba (objava promocij, člankov); – število tujih podjetij v poslovnem klubu glede na število vseh podjetij v klubu. Kolikor bosta iz iste države kandidirala dva slovenska poslovna kluba, lahko sredstva pridobi le eden, in sicer tisti, ki bo v fazi ocenjevanja pridobil več točk na podlagi predstavljenih meril. V primeru enakega števila točk slovenskih poslovnih klubov iz iste države, se sredstva dodelijo po naslednjih kriterijih: sredstva dobi slovenski poslovni klub, čigar vloga je prispela prva. Kolikor vloge prispejo na isti dan, sredstva dobi slovenski poslovni klub, ki ima več članov, oziroma kolikor imajo slovenski poslovni klubi enako število članov, dobi sredstva tisti slovenski poslovni klub, ki je dalj časa registriran. 7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa ter predvidena višina dodeljenih sredstev Okvirna višina sredstev za sofinanciranje delovanja slovenskih poslovnih klubov v tujini znaša 185.000 EUR z DDV. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 15. 11. 2008. Višina dodeljenih sredstev se določi na podlagi ocene, ki jo posamezni klub prejme na podlagi meril. Merila so ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki je dostopen v razpisni dokumentaciji. JAPTI bo sklenil pogodbo o sofinanciranju z do desetimi najvišje ocenjenimi slovenskimi poslovnimi klubi. Finančna sredstva bodo dodeljena tistim slovenskim poslovnim klubom, ki bodo v fazi ocenjevanja prejela vsaj 10 točk. Višina dodeljenih sredstev se preračuna po naslednjem modelu: 185.000 EUR / (deljeno s) seštevkom vseh zbranih točk do deset najbolje ocenjenih klubov (ocenjenih z vsaj 10 točkami) = vrednost ene točke v EUR. Posamezen klub dobi sredstva: vrednost ene točke v EUR * število zbranih točk = _______ EUR. Finančna sredstva so rezervirana na prevzeti proračunski postavki Ministrstva RS za gospodarstvo 6032. 8. Dokumentacija javnega razpisa: dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije www.japti.si oziroma: http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=9. Razpisna dokumentacija ter dodatna pojasnila lahko prejmete po elektronski pošti, na osnovi prošnje poslovnega kluba, na elektronski naslov: mojca.logar@japti.si. 9. Način prijave: vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podane naslednje oznake oziroma podatki: vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – sofinanciranje slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2008«, polni naslov JAPTI ter naziv vlagatelja ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. 10. Trajanje javnega razpisa: obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov JAPTI, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, Ljubljana, do 18. 7. 2008 do 14. ure. 11. Odpiranje in ocenjevanje vlog ter obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo 21. 7. 2008. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo prispele pravočasno. Vse nepravočasne vloge bodo zaprte vrnjene pošiljatelju. Strokovna komisija ocenjuje prispele vloge po vrstnem redu prispetja, praviloma neposredno po odpiranju vlog. Vlagatelji bodo o izidu obveščeni najkasneje v 60 dni od dneva odpiranja vlog.

AAA Zlata odličnost