Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4912. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4913. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave
4914. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
4915. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
4916. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta
4917. Pravilnik o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora
4918. Pravilnik o sprejemu dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za obdobje 2007–2016
4919. Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
4920. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca
4921. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja
4922. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja
4923. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova
4966. Pravilnik o spremembi Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

USTAVNO SODIŠČE

4924. Sklep o zavrženju zahteve
4925. Objava o nadaljevanju funkcije sodnikov Ustavnega sodišča
4926. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2007 do 20. 12. 2007

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4927. Sklep o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb
4967. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Ig

4928. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Koper

4929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru
4930. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN “Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru”

Laško

4931. Statut Občine Laško
4932. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2007
4933. Odlok o občinskem prazniku Občine Laško
4934. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
4935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
4936. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini
4937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4

Ljubljana

4938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad

Log-Dragomer

4939. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Log - Dragomer
4940. Sklep o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Log - Dragomer

Naklo

4941. Poslovnik Občinskega sveta Občine Naklo
4942. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2007
4943. Pravilnik o uporabi Doma Janeza Filipiča Naklo

Rogaška Slatina

4954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina
4955. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina
4956. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2008
4957. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008

Sevnica

4958. Obvezna razlaga 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
4959. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
4960. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
4961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
4962. Odredba o določitvi območja umirjenega prometa
4963. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov v svet krajevne skupnosti Krmelj

Šentjernej

4944. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Škofja Loka

4945. Odlok o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka
4946. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kamnitnik II
4947. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2007

Šmarje pri Jelšah

4948. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

4949. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007

Tišina

4964. Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo) (ORNKSOT-UPB1)
4965. Pravilnik o nagradah študentom Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo) (PNagŠtudOT-UPB1)

Zavrč

4950. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2007

Zreče

4951. Odlok o spremembi Odloka o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zreče
4952. Cenik daljinskega ogrevanja

Žirovnica

4953. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra

POPRAVKI

4968. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Tomaža v Brodeh v Poljanski dolini za kulturni spomenik lokalnega pomena
4969. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Lenarta, Sv. Lenart za kulturni spomenik lokalnega pomena
4970. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Volbenka na Logu nad Škofjo Loko za kulturni spomenik lokalnega pomena

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

130. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o sodelovanju Republike Slovenije v Odboru za jeklo
131. Uredba o ratifikaciji Protokola, ki spreminja posamezne dele Območnega sporazuma za evropsko radiodifuzno območje (Stockholm 1961) z resolucijami

Ministrstvo za zunanje zadeve

132. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o eksplozivnih ostankih vojne, priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (Protokol V)

Razglasni del

Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij

Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij

Ustanovitve

Spremembe

Izbrisi

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti