Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27855/07 , Stran 7162
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2007/02654 z dne 8. 10. 2007 pri subjektu vpisa KREUS, izobraževanje in svetovanje d.o.o., sedež: Borštnikova ulica 37, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/11354/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe poslovnega naslova, osnovnega kapitala in osnovnega vložka iz SIT v EUR, zastopnikov, naslova družbenika in zastopnika in Akta s temile podatki: Matična številka: 1482688 Sedež: Pekrska cesta 092, 2000 MARIBOR Osnovni kapital: 8.763 EUR Ustanovitelji: KORENJAK MARKO, Kolmanova cesta 093, Radizel, 2312 OREHOVA VAS, osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop: 27. 5. 2002. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KORENJAK MARKO, Kolmanova cesta 093, Radizel, 2312 OREHOVA VAS, imenovanje: 27. 5. 2002, brez omejitev; prokurist KORENJAK MARJAN, Pekrska cesta 092, 2000 MARIBOR, imenovanje: 1. 10. 2007, samostojno. Razno: Vpiše se Akt o ustanovitvi z dne 1. 10. 2007.