Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27671/07 , Stran 7157
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/10558 z dne 5. 10. 2007 pri subjektu vpisa BALTA trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Kersnikova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/47091/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, sedeža, poslovnega naslova, druđžbenikov, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki: Matična številka: 2294125 Firma: DOMTRANS podjetje za transport, gradbeništvo ter druge storitve d.o.o. Skrajšana firma: DOMTRANS d.o.o. Sedež: Forme 18 a, 4209 ŽABNICA Ustanovitelji: NOVA FIRMA ustanavljanje in prodaja gospodarskih družb d.o.o., Kersnikova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, izstop: 31. 8. 2007; MOŠKON DAVOR, Forme 18 a, 4209 ŽABNICA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop: 31. 8. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor AVBELJ URŠKA, Linhartova cesta 60, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 8. 2007; direktor MOŠKON DAVOR, Forme 18 a, 4209 ŽABNICA, imenovanje: 31. 8. 2007, zastopa samostojno. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi družbe z dne 31. 8. 2007.