Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27049/07 , Stran 7146
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2007/02046 z dne 28. 9. 2007 pri subjektu vpisa ROMITA, poslovne in finančne storitve, d.o.o., sedež: Ul. Janeza Puharja 8, 4000 KRANJ, vpisanem pod vložno št. 1/07792/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa sprememb v sodni register s temile podatki: Matična številka: 2091402 Firma: PR KONCEPT, poslovne in finančne storitve, d.o.o. Skrajšana firma: PR KONCEPT d.o.o. Sedež: Breg ob Savi 26, 4211 MAVČIČE Osnovni kapital: 8.763 EUR Ustanovitelji: NOGRAŠEK MIRJANA, Ul. Janeza Puharja 8, 4000 KRANJ, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 7. 2007; NOGRAŠEK ROBERT, Ulica Janeza Puharja 8, 4000 KRANJ, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 14. 9. 2007; HVASTI POLONA, Breg ob Savi 26, 4211 MAVČIČE, osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop: 14. 9. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor NOGRAŠEK MIRJANA, Ul. Janeza Puharja 8, 4000 KRANJ, razrešitev: 14. 9. 2007, zastopa brez omejitev; direktor HVASTI POLONA, Breg ob Savi 26, 4211 MAVČIČE, imenovanje: 14. 9. 2007, zastopa samostojno in brez omejitev. Skupščinski sklep: Sprememba akta z dne 14. 9. 2007.