Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27293/07 , Stran 7144
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2007/01478 z dne 2. 10. 2007 pri subjektu vpisa HOTELSKO TURISTIČNO PODJETJE SIMONOV ZALIV, d.d. Izola, sedež: Morova 6a, 6310 IZOLA, vpisanem pod vložno št. 1/00624/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala in sprememba statuta družbe s temile podatki: Matična številka: 5143799 Osnovni kapital: 1.776.907,03 EUR Število kosovnih delnic: 425.818 Skupščinski sklep: Spremembe statuta z dne 10. 8. 2007. Vpiše se povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala in sicer na naslednji način: Osnovni kapital družbe HOTELSKO TURISTIČNO PODJETJE SIMONOV ZALIV d.d. v znesku 1.672.583,88 EUR se po postopku povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala poveča za 104.323,15 EUR, z izdajo 25.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda kot že izdane delnice, iz 1.672.583,88 EUR na 1.776.907,03 EUR (druga emisija). Povečanje se izvede v okviru zneska odobrenega kapitala, ki je vpisan v sodni register. Novoizdane delnice se vplačujejo z denarnimi vložki, ki se pridobijo od vpisnika ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d. Maribor, Slovenska ulica 17, mat. št. 1853732. Prednostna pravica delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic je v celoti izključena.