Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27030/07 , Stran 7154
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/05595 z dne 28. 9. 2007 pod št. vložka 1/36762/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1759698 Firma: SVETOVANJE MALI, svetovanje in trgovina d.o.o., Trbovlje Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Obrtniška cesta 14, 1420 TRBOVLJE Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: MALOVRH JANEZ, Sallaumines 5b, 1420 TRBOVLJE, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 9. 2002. Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.