Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27175/07 , Stran 7155
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/04229 z dne 1. 10. 2007 pri subjektu vpisa ČIK & CO., Podjetje za trgovino, prevozništvo in storitve d.n.o., sedež: Režiška cesta 22 C, 1370 LOGATEC, vpisanem pod vložno št. 1/35529/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, družbenikov, zastopnikov, sedeža, posl. naslova, osnovnega kapitala in preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki: Matična številka: 1674773 Firma: SELKO SELITVENI SERVIS podjetje za storitve in trgovino d.o.o. Skrajšana firma: SELKO selitveni servis d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Šarhova 30, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 7.500 EUR Ustanovitelji: ČIK BORIS, Režiška cesta 22 C, 1370 LOGATEC, osnovni vložek: 0 SIT, odg. s svojim premož., izstop: 1. 10. 2007; ČIK MATEJ, Režiška cesta 22 C, 1370 LOGATEC, osnovni vložek: 0 SIT, odg. s svojim premož., izstop: 1. 10. 2007; AJDINOVIĆ EDIN, Šarhova 30, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja, vstop: 1. 10. 2007; LUKMAN GORAZD, Raičeva ulica 69, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja, vstop: 1. 10. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ČIK BORIS, Režiška cesta 22 C, 1370 LOGATEC, razrešitev: 18. 9. 2007; družbenik ČIK MATEJ, Režiška cesta 22 C, 1370 LOGATEC, razrešitev: 18. 9. 2007; direktor AJDINOVIĆ EDIN, Šarhova 30, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 18. 9. 2007; prokurist LUKMAN GORAZD, Raičeva ulica 69, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 18. 9. 2007. Razno: Družba Selko selitveni servis d.o.o. je nastala s preoblikovanjem družbe ČIK & CO d.n.o., Režiška cesta 22 c, Logatec na podlagi sklepa družbenika z dne 18. 9. 2007.