Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-28295/07 , Stran 7160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/10746 z dne 12. 10. 2007 pri subjektu vpisa GSKT HOLDING, d.d., sedež: Cesta komandanta Staneta 38, 1215 MEDVODE, vpisanem pod vložno št. 1/43658/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: pripojitev družbe DONIT TESNIT d.d. (1/20956/00), sprememba firme, skrajšane firme, statuta, zastopnika vpis članov nadzornega sveta in vpis prehoda OK s temile podatki: Matična številka: 2181533 Firma: DONIT TESNIT družba za proizvodnjo tesnilnih materialov, d.d. Skrajšana firma: DONIT TESNIT d.d., Medvode Osnovni kapital: 3.796.618,30 EUR Osebe, pooblaščene za zastopanje: preds. uprave WARDROP BRIAN ALBERT, Honved u. 3, BUDIMPEŠTA, razrešitev: 12. 10. 2007, zastopa skupno še z enim članom uprave; član uprave WARDROP BRIAN ALBERT, Honved u.3, BUDIMPEŠTA, imenovanje: 12. 10. 2007; preds. uprave BERLOČNIK TOMAŽ, Ulica Metoda Mikuža 20, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 12. 10. 2007; član uprave LENDVAI-LINTNER BELA MICHAEL, Iranyi u. 21, BUDIMPEŠTA, razrešitev: 12. 10. 2007, zastopa skupno še z enim članom uprave; član uprave MARTER UROŠ, Spodnji Rudnik I/25, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 10. 2007, zastopa skupno še z enim članom uprave. ORGANI NADZORA nadzorni svet član LENDVAI-LINTNER BELA MICHAEL, vstop 12. 10. 2007; član LIKAR BOŽIDAR, vstop 12. 10. 2007; član ŽABKAR SAMO, vstop 12. 10. 2007. Skupščinski sklep: Sprememba statuta z dne 27. 8. 2007. Razno: Pripojitev družbe DONIT TESNIT družba za proizvodnjo tesnilnih materialov, d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta 38, vložna številka 1/20956/00 na podlagi pripojitvene pogodbe SV 1936/07 z dne 27. 8. 2007. Upniki vseh družb, ki so bile udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6 mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če verjetno izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.