Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

4930. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN “Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru”, stran 13461.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN “Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru”
Št. 350-1/2007
Koper, dne 19. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. oktobra 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN “Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture na območju ZN “Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru” (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v septembru 2007.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture,
– prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo in ostalo infrastrukturo,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno opremo in ostalo infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z zazidalnim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno opremo in ostalo infrastrukturo ter komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo,
– program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Mestno občino Koper in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in ostalo infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno opremo in ostalo infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja ter obračunsko območje)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka temelji na predlogu »odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru« ter strokovnih podlagah za odlok.
Obračunsko območje, po posameznih vrst komunalne opreme in ostale infrastrukture zajete ter obravnavane v programu opremljanja, obsega celotno ureditveno območje, kot je navedeno v odloku iz prvega odstavka ter del Dolinske ceste, ki sega od sedanjega križišča s cesto Istrskega odreda do obstoječega odcepa na poselitveno območje Nad Dolinsko ter ceste Istrskega odreda, ki zajema del od križišča med Dolinsko cesto in Cesto Istrskega odreda do križišča z ulico generala Levičnika.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME IN OSTALE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna oprema in ostala infrastruktura)
Znotraj ureditvenega območja zazidalnega načrta je obstoječa komunalna oprema in ostala infrastruktura le delno urejena. V neposredni bližini je Dolinska cesta in cesta Istrskega odreda, ki bo v dobršni meri namenjena tudi uporabnikom oskrbnega centra.
6. člen
(predvidena komunalna oprema in ostala infrastruktura)
Predvidena je naslednja komunalna oprema:
– prometna ureditev območja z rešitvijo za mirujoči promet,
– izgradnja vodovodnega omrežja s hidranti,
– izgradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu,
– izgradnja elektroenergetskega omrežja z novo trafo postajo,
– izgradnja nove kabelske kanalizacije,
– izgradnja telekomunikacijskega omrežja,
– ureditev javne razsvetljave v območju,
– gradnja nasipa in ustreznih prepustov.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME IN OSTALE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje in vrednost investicije)
Obračunsko območje investicij v cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter javno razsvetljavo in ostalo infrastrukturo obsega celotno območje oskrbnega centra ob Dolinski cesti in tisti del ceste Istrskega odreda ter Dolinske ceste, ki je po svoji funkciji in namembnosti namenjen zavezancem na območju oskrbnega centra. Celotna vrednost investicije v komunalno opremo in ostalo infrastrukturo znaša 4.945.555 EUR.
V tabeli so prikazane investicije v infrastrukturo s pripadajočimi obračunskimi stroški, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe, investitor pa bo lahko ta dela oddal izvajalcu po predpisih, veljavnih v Republiki Sloveniji.
+------------------------------------------------+-------------+
|          Postavka          |    V EUR|
+------------------------------------------------+-------------+
|Nova infrastruktura znotraj ZN Oskrbni center ob|  2.444.874|
|Dolinski cesti                 |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Nova primarna infrastruktura na cesti Istrskega |  2.500.682|
|odreda in Dolinski cesti od krožišča do     |       |
|Mercatorja                   |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Skupaj                     |  4.945.555|
+------------------------------------------------+-------------+
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje Oskrbnega centra ob Dolinski cesti, znašajo 3.079.948 EUR po cenah 31. avgust 2007 in obsegajo stroške: projektne in investicijske dokumentacije, programa opremljanja, pripravljalnih del, izgradnje cestne in ostale gospodarske javne infrastrukture ter vodenja in nadzora investicije.
Tabela: Skupni stroški izgradnje nove cestne in ostale infrastrukture
+----------------------------------+---------------+-----------+
|       Postavka       |     v EUR|   Delež|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|1. Dokumentacija, pripravljalna  |    169.221|   5,49%|
|dela in ostali stroški      |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|2. Ceste, pločniki, parkirišča  |   1.206.225|   39,16%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|3. Vodovod            |     91.500|   2,97%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|4. Fekalna kanalizacija      |    124.987|   4,06%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|5. Meteorna kanalizacija     |    317.900|   10,32%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|6. Javna razsvetljava       |    155.483|   5,05%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|7. Telekomunikacije        |     17.457|   0,57%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|8. Elektroenergetsko omrežje   |     74.829|   2,43%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|9. Nasip, izkopi, prepust     |    865.273|   28,09%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|10. Nadzor in vodenje (2% od GOI) |     57.073|   1,85%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Skupaj              |   3.079.948|  100,00%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
Obračunski stroški opremljanja zemljišča z novo infrastrukturo znašajo 3.061.107 EUR po cenah 31. avgusta 2007 in so glede na skupne stroške znižani za stroške izgradnje telekomunikacijskega omrežja.
Obračunski stroški za novo infrastrukturo so tako naslednji:
+----------------------------------+---------------+-----------+
|       Postavka       |     v EUR|   Delež|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|1. Ceste, pločniki, parkirišča  |   1.301.878|   42,53%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|2. Vodovod            |     98.756|   3,23%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|3. Fekalna kanalizacija      |    134.898|   4,41%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|4. Meteorna kanalizacija     |    343.109|   11,21%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|5. Javna razsvetljava       |    167.813|   5,48%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|6. Elektroenergetsko omrežje   |     80.763|   2,64%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|7. Nasip, izkopi, prepust     |    933.889|   30,51%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Skupaj              |   3.061.107|  100,00%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
Skupni in obračunski nadomestitveni stroški za obstoječo infrastrukturo znašajo 1.471.519 EUR po cenah 31. avgust 2007 in zajemajo obstoječo infrastrukturo na obračunskem območju. Skupni in obračunski nadomestitveni stroški kateri odpadejo na zavezanca znašajo 415.668 EUR.
Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so sledeči:
+----------------------------------+---------------+-----------+
|     Infrastruktura     |   Obračunski|   Delež|
|                 | strošek v EUR|      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|1. Cestno omrežje         |    276.065|   66,41%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|2. Vodovodno omrežje       |     59.431|   14,30%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|3. Kanalizacija (vse vrste)    |     57.887|   13,93%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|4. Elektro omrežje        |     14.535|   3,50%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|5. Telekomunikacijsko omrežje   |     7.750|   1,86%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Skupaj              |    415.668|  100,00%|
+----------------------------------+---------------+-----------+
Ureditev medsebojnih razmerij med Mestno občino Koper in investitorjem za izgradnjo ter prevzem omenjene infrastrukture se ureja s pogodbo o opremljanju.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture zagotavlja Mestna občina Koper iz proračuna, komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja, za svoj račun ter v dogovoru z upravljalci infrastrukturnih omrežij.
Finančna sredstva za izgradnjo komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture zagotavljajo naslednji zavezanci:
Investitor v izgradnjo »objekta I.« v višini 396.941 EUR, iz komunalnega prispevka.
Investitor v izgradnjo »objekta II.« v višini 3.079.834 EUR, iz komunalnega prispevka.
Finančna sredstva v višini 1.468.780 EUR se zagotavljajo v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve vse infrastrukture določene v zazidalnem načrtu Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru, tako da zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja pri čemer se izvrši poračun vlaganj do višine odmere komunalnega prispevka. Preostali del finančnih sredstev za ureditev infrastrukture investitorju pa zagotavlja Mestna občina Koper v skladu s terminskim planom izgradnje, kot ga določa program opremljanja.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan je sledeč:
+--------------------------------------------+-----------------+
|– izdelava prostorske in projektne     |   februar 2008|
|dokumentacije                |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– pričetek izgradnje infrastrukture     |    marec 2008|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– zaključek izgradnje infrastrukture    |   januar 2009|
+--------------------------------------------+-----------------+
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek. Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,3 : 0,7
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|      Postavka      |         |  Cti  |
|                | Cpi (EUR/m2)  | (EUR/m2) |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|1. Ceste, pločniki, parkirišča |      38,53|   54,50|
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|2. Vodovod           |       2,92|    4,13|
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|3. Fekalna kanalizacija     |       3,99|    5,65|
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|4. Meteorna kanalizacija    |      10,15|   14,36|
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|5. Javna razsvetljava      |       4,97|    7,03|
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|6. Elektroenergetsko omrežje  |       2,39|    3,38|
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|7. Nasip, izkopi, prepust    |      27,64|   39,10|
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Skupaj             |      90,60|   128,15|
+--------------------------------+-----------------+-----------+
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi nadomestitvenih stroškov. Podlaga za odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja za določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
+------------------------------+--------------+----------------+
|    Infrastruktura    | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+------------------------------+--------------+----------------+
|1. Cestno omrežje       |     8,17|      11,56|
+------------------------------+--------------+----------------+
|2. Vodovodno omrežje     |     1,76|      2,49|
+------------------------------+--------------+----------------+
|3. Kanalizacija (vse vrste)  |     1,71|      2,42|
+------------------------------+--------------+----------------+
|4. Elektro omrežje      |     0,43|      0,61|
+------------------------------+--------------+----------------+
|5. Telekomunikacijsko omrežje |     0,23|      0,32|
+------------------------------+--------------+----------------+
|Skupaj            |     12,30|      17,40|
+------------------------------+--------------+----------------+
15. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na dan 31. 8. 2007.
16. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja določa za investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno infrastrukturo in obračunskih nadomestitvenih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o načinu izračuna komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja objektov na območju opremljanja kot vsota izračunanih komunalnih prispevkov za predvideno in obstoječo komunalno infrastrukturo ter znaša skupaj 3.476.775 EUR oziroma 30,87 EUR/m2 gradbene parcele oziroma 101,88 EUR/m2 neto tlorisne površine, pri čemer je ustrezen ponder med gradbeno parcelo in neto tlorisno površino že upoštevan.
Po posameznih objektih je komunalni prispevek naslednji:
+---------------+-----------------+---------------+------------+
| Rekapitulacija|  Obstoječa  |   Nova   |  Skupaj  |
|        | infrastruktura | infrastruktura|      |
+---------------+-----------------+---------------+------------+
|Objekt I    |      47.457|    349.485|   396.941|
+---------------+-----------------+---------------+------------+
|Objekt II   |     368.212|   2.711.622|  3.079.834|
+---------------+-----------------+---------------+------------+
|Skupaj     |     415.668|   3.061.107|  3.476.775|
+---------------+-----------------+---------------+------------+
17. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini. Preostali del finančnih sredstev za ureditev infrastrukture investitorju pa zagotavlja Mestna občina Koper v skladu s terminskim planom izgradnje, kot ga določa program opremljanja.
S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil komunalno infrastrukturo v predračunski vrednosti 4.945.555 EUR, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina. Na podlagi pogodbe bo investitor opremil območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka upošteva kot lastna vlaganja v komunalno infrastrukturo. Po izgradnji komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture bo investitor le to brezplačno predal upravljalcem v njihova osnovna sredstva. S tem se smatra, da je investitor v naravi poravnal komunalni prispevek za komunalno opremo v višini 3.479.524 EUR.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture, neodplačnim prenosom komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev bo občina lahko uveljavila svoje pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
19. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2007
Koper, dne 18. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito al “Centro commerciale presso la Strada della Valle” a Capodistria
N.: 350-1/2007
Capodistria, lì 19 ottobre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 100/05 – testo unico ufficiale), dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 18 ottobre 2007 ha approvato il
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito al “Centro commerciale presso la Strada della Valle” a Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito al “Centro commerciale presso la Strada della Valle” a Capodistria (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana, in settembre del 2007.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato al coordinamento della costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico finanziario dell’intervento.
Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si compone:
– di una parte generale,
– della rappresentazione dell’infrastruttura preesistente e di quella prevista,
– degli investimenti nella costruzione delle nuove infrastrutture a rete e dei rimanenti impianti pubblici infrastrutturali,
– del prospetto degli oneri d’urbanizzazione conteggiati per le opere esistenti,
– dei tempi di realizzazione,
– delle basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione,
– degli elaborati grafici.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce:
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nel piano particolareggiato ed alla successiva utilizzazione,
– delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a quelle esistenti,
– il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione definisce altresì gli interventi la cui realizzazione potrà fare oggetto del relativo contratto di costruzione tra il Comune città di Capodistria ed il committente dei fabbricati dei quali si prevede l’allacciamento alle infrastrutture a rete ed a quelle viarie, come previsto dall’articolo 78 della Legge sulla pianificazione territoriale. In virtù di tale contratto, il committente potrà realizzare le opere d’urbanizzazione previste nell’entità ed entro i termini previsti dal presente programma.
Articolo 4
(dati sull’area d’intervento e la zona tariffaria)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, di cui all’articolo 1 del presente decreto, poggia sulla proposta di “decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto sul piano particolareggiato riferito al Centro commerciale presso la Strada della Valle a Capodistria e sui rispettivi approfondimenti tecnici.
La zona tariffaria riferita al singolo impianto infrastrutturale contemplato dal presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, comprende la zona d’intervento definita nel decreto di cui al primo comma ed il tratto della Strada della Valle compreso tra l’attuale incrocio con la Strada del Distaccamento Istriano fino alla diramazione per la zona residenziale sovrastante la Strada della Valle, e la Strada del Distaccamento Istriano nel tratto dall’incrocio tra la Strada della Valle e la Strada del Distaccamento Istriano fino all’incrocio con la Via Generale Levičnik.
II. INFRASTRUTTURE A RETE ED I RIMANENTI IMPIANTI INFRASTRUTTURALI ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE
Articolo 5
(infrastrutture a rete ed altri impianti infrastrutturali esistenti)
La zona d’intervento, contemplata dal piano particolareggiato, è servita solo in parte dagli impianti a rete e da altra infrastruttura pubblica. Nelle immediate vicinanze si trovano la Strada della Valle e la Strada del Distaccamento Istriano, entrambe destinate anche ai frequentatori del centro commerciale.
Articolo 6
(infrastrutture a rete ed altri impianti infrastrutturali di nuova costruzione)
È prevista la realizzazione delle seguenti infrastrutture a rete:
– sistemazione della viabilità e del traffico stazionario,
– costruzione della rete idrica con la rete di idranti,
– costruzione della rete fognaria a sistema separato,
– costruzione degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica con la nuova stazione di trasformazione,
– Realizzazione della nuova canalizzazione per le telecomunicazioni,
– costruzione della rete delle telecomunicazioni,
– Sistemazione dell’illuminazione pubblica della zona,
– costruzione del terrapieno e dei necessari fori drenanti.
III. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria e valore dell’investimento)
Nella zona tariffaria, cui si riferisce l’intervento di costruzione delle infrastrutture viarie, idriche e fognarie, oltre alla pubblica illuminazione e ad altri impianti infrastrutturali, ricade l’intera area del centro commerciale presso la Strada della Valle, oltre a quel tratto della Strada del Distaccamento Istriano che per funzione e destinazione d’uso serve i contribuenti presenti nell’area del centro commerciale. Il valore complessivo dell’intrvento nella realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed in altri impianti infrastrutturali ammonta a Euro 4.945.555.
La tabella riporta gli investimenti nelle opere infrastrutturali con i relativi costi di calcolo, con l’assegnazione per contratto della realizzazione delle predette opere che l’investitore potrà affidare all’esecutore nel rispetto della normativa in vigore nella Repubblica di Slovenia.
+---------------------------------------------+----------------+
|Voce                     |     In Euro|
+---------------------------------------------+----------------+
|Impianti infrastrutturali di nuova      |    2.444.874|
|costruzione, interni alla zona contemplata  |        |
|dal piano particolareggiato riferito al   |        |
|Centro commerciale presso la Strda della   |        |
|Valle                    |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Nuove opere d’urbanizzazione primaria    |    2.500.682|
|realizzate nel sedime della Strada del    |        |
|Distaccamento Istriano e della Strada della |        |
|Valle, nel tratto dalla rotatoria fino al  |        |
|centro Mercator               |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Totale                    |    4.945.555|
+---------------------------------------------+----------------+
Articolo 8
(costi totali e costi di calcolo dell’intervento)
I costi complessivi dell’intervento di costruzione delle opere d’urbanizzazione, riferiti al Centro commerciale presso la Strada della Valle, calcolati in base ai prezzi in vigore al 31 agosto 2007, ammontano a Euro 3.079.948 e comprendono le spese di predisposizione della documentazione progettuale ed economico – finanziaria, quelle del programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, dei lavori preparatori, le spese di costruzione delle infrastrutture stradali ed a rete, e quelle di conduzione e sorveglianza dei lavori.
Tabella: Costi complessivi di costruzione dell’infrastruttura stradale e di altri impianti infrastrutturali
+----------------------------------+-------------+-------------+
|       Impianti       |   In Euro|    Quota|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|1. Documentazione, lavori     |   169.221|    5,49%|
|preparatori ed altre spese    |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|2. Strade, marciapiedi, parcheggi |  1.206.225|    39,16%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|3. Rete idrica          |    91.500|    2,97%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|4. Rete di smaltimento dei reflui |   124.987|    4,06%|
|urbani              |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|5. Rete di smaltimento delle   |   317.900|    10,32%|
|acque meteoriche         |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|6. Illuminazione pubblica     |   155.483|    5,05%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|7. Rete delle telecomunicazioni  |    17.457|    0,57%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|8. Rete elettrica         |    74.829|    2,43%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|9. Terrapieno, escavazioni, opere |   865.273|    28,09%|
|di attraversamento        |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|10. Sorveglianza e conduzione   |    57.073|    1,85%|
|lavori (2% dei lavori di     |       |       |
|costruzione, finitura e posa   |       |       |
|impianti)             |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Totale              |  3.079.948|   100,00%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
I costi di calcolo dell’intervento previsto, conteggiati in base ai prezzi in vigore il 31 agosto 2007, ammontano a Euro 3.061.107, e sono diminuiti, rispetto ai costi complessivi, dei costi di realizzazione della rete delle telecomunicazioni.
Pertanto, i costi di calcolo per la costruzione dei nuovi impianti infrastrutturali sono i seguenti:
+----------------------------------+-------------+-------------+
|       Impianti       |  In Euro  |  Quota  |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|1. Strade, marciapiedi, parcheggi |  1.301.878|    42,53%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|2. Rete idrica          |    98.756|    3,23%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|3. Rete di smaltimento dei reflui |   134.898|    4,41%|
|urbani              |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|4. Rete di smaltimento delle   |   343.109|    11,21%|
|acque meteoriche         |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|5. Illuminazione pubblica     |   167.813|    5,48%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|6. Rete elettrica         |    80.763|    2,64%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|7. Terrapieno, escavazioni, opere |   933.889|    30,51%|
|di attraversamento        |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Totale              |  3.061.107|   100,00%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
I costi complessivi e quelli di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute, relativi alle opere di urbanizzazione esistenti, ammontano, ai prezzi in vigore il 31 agosto 2007, a Euro 1.471.519, e comprendono l’infrastruttura esistente nella zona d’intervento. I costi complessivi e di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti sono valutati in base agli oneri afferenti ai singoli impianti infrastrutturali ed ammontano a Euro 415.668 EUR.
I costi di calcolo per impianti infrastrutturali esistenti sono i seguenti:
+----------------------------------+-------------+-------------+
|  Impianto infrastrutturale   | Costo di  |  Quota  |
|                 | calcolo in |       |
|                 |  Euro   |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|1. Rete stradale         |   276.065|    66,41%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|2. Rete idrica          |    59.431|    14,30%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|3. Rete fognaria (tutta)     |    57.887|    13,93%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|4. Rete elettrica         |    14.535|    3,50%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|5. Rete delle telecomunicazioni  |    7.750|    1,86%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Totale              |   415.668|   100,00%|
+----------------------------------+-------------+-------------+
I rapporti reciproci tra il Comune città di Capodistria ed il committente per quanto attiene la costruzione e la presa in consegna delle opere in oggetto, sono regolati dal contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
Articolo 9
(finanziamento dell’intervento)
L’intervento di cui al presente decreto è finanziato dai fondi del bilancio del Comune città di Capodistria, dal pagamento, da parte dei soggetti passivi, delle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione realizzate nella zona d’intervento, per il proprio conto e d’intesa con i relativi gestori.
I finanziamenti delle opere di urbanizzazione e di altri impianti infrastrutturali sono garantiti dai seguenti soggetti.
Il committente della costruzione del “fabbricato I”, nell’importo pari a Euro 396.941, dalle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione.
Il committente della costruzione del “fabbricato II”, nell’importo di Euro 3.079.834, dalle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione.
I finanziamenti sono stanziati in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
I rimanenti manufatti (alloggi a canone agevolato, abitazioni assistite, la casa dell’anziano, l’asilo infantile, il campo di bocce) sono esonerati dal pagamento dell’onere d’urbanizzazione nell’importo di Euro 2.138.548, come previsto dall’articolo 15 del Decreto sugli oneri d’urbanizzazione (Bollettino ufficiale, n. 42/00, e la Gazzetta ufficiale, n. 66/05). I detti fondi sono stanziati nel bilancio del Comune città di Capodistria, in conformità dei relativi programmi di sviluppo.
I finanziamenti nell’importo di Euro 1.468.780 sono stanziati in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
Il committente si impegna a realizzare tutte le opere di urbanizzazione previste nel PP del Centro commerciale persso la Strada della Valle a Capodsitria, come previsto nel relativo programma, con il pareggiamento degli oneri fino alla concorrenza della commisurazione dell’onere d’urbanizzazione. La rimanente quota dei finanziamenti è garantita dal Comune città di Capodistria, nel rispetto del piano cronologico di attuazione dei lavori, previsto nel succitato programma.
Articolo 10
(piano cronologico)
I lavori saranno eseguiti secondo il seguente piano cronologico:
+--------------------------------------------+-----------------+
|– predisposizione della documentazione   |  febbraio 2008|
|urbanistica e progettuale          |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– inizio lavori di costruzione delle opere |    marzo 2008|
|infrastrutturali              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– conclusione dei lavori          |   gennaio 2009|
+--------------------------------------------+-----------------+
Articolo 11
(fasi di attuazione delle opere di urbanizzazione)
Il presente Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di urbanizzazione. Le singole fasi ovvero stralci devono essere realizzati in maniera da costituire unità funzionali circoscritte, provviste degli impianti a rete, con la prevista sistemazione degli spazi all’aperto ed il numero appropriato dei parcheggi.
IV. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi : Dti = 0,3 : 0,7
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia Kdej = 1.
Articolo 13
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri in funzione dell’investimento nelle infrastrutture di nuova costruzione)
I costi di calcolo di cui all’articolo 8 del decreto, ripartiti per superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti, e riguardanti le singole tipologie di impianti infrastrutturali ed altri, ammonta a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
+------------------------------+----------------+--------------+
|      Impianto      | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+------------------------------+----------------+--------------+
|1. Strade, marciapiedi,    |      38,53|     54,50|
|parcheggi           |        |       |
+------------------------------+----------------+--------------+
|2. Rete idrica        |      2,92|     4,13|
+------------------------------+----------------+--------------+
|3. Rete di smaltimento dei  |      3,99|     5,65|
|reflui urbani         |        |       |
+------------------------------+----------------+--------------+
|4. Rete di smaltimento delle |      10,15|     14,36|
|acque meteoriche       |        |       |
+------------------------------+----------------+--------------+
|5. Illuminazione pubblica   |      4,97|     7,03|
+------------------------------+----------------+--------------+
|6. Rete elettrica       |      2,39|     3,38|
+------------------------------+----------------+--------------+
|7. Terrapieno, escavazioni,  |      27,64|     39,10|
|opere di attraversamento   |        |       |
+------------------------------+----------------+--------------+
|Totale            |      90,60|    128,15|
+------------------------------+----------------+--------------+
Articolo 14
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri riguardanti le infrastrutture esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per gli impianti infrastrutturali esistenti avverrà laddove il programma di realizzazione dei detti impianti stabilisca le basi per tale commisurazione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la rispettiva realizzazione. Costituiscono la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e quelli di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti al singolo impianto infrastrutturale esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali esistenti
+------------------------------+----------------+--------------+
|  Impianto infrastrutturale | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+------------------------------+----------------+--------------+
|1. Rete stradale       |      8,17|     11,56|
+------------------------------+----------------+--------------+
|2. Rete idrica        |      1,76|     2,49|
+------------------------------+----------------+--------------+
|3. Rete fognaria (tutta)   |      1,71|     2,42|
+------------------------------+----------------+--------------+
|4. Rete elettrica       |      0,43|     0,61|
+------------------------------+----------------+--------------+
|5. Rete delle         |      0,23|     0,32|
|telecomunicazioni       |        |       |
+------------------------------+----------------+--------------+
|Totale            |      12,30|     17,40|
+------------------------------+----------------+--------------+
Articolo 15
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
All’atto della commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, “Lavori edili – opere civili e infrastrutturali”.
I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete, sono quelli in vigore il 31. 8. 2007.
Articolo 16
(calcolo degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri di urbanizzazione riferiti al singolo impianto infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture a rete.
Tenuto conto dei criteri prestabiliti e dei dati di cui al programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, come pure nel rispetto della normativa vigente in materia, viene calcolato l’onere di urbanizzazione complessivo a carico del committente dei lavori previsti nella zona d’intervento, quale somma dei detti oneri relativi agli impianti infrastrutturali previsti ed a quelli preesistenti, per un totale di Euro 3.467.775, ovvero di 30,87 Euro/m2 della particella edificale o 101,88 Euro/m2 di superficie planimetrica netta, in considerazione altresì del fatto che la media ponderale tra la particella edificale e la superficie planimetrica netta è già stata considerata.
L’onere di urbanizzazione riferito ai singoli manufatti:
+-------------+----------------+-----------------+-------------+
| Riepilogo |  Impianti  |   Impianti  |  Totale  |
|       |infrastrutturali| infrastrutturali|       |
|       |  esistenti  |   di nuova  |       |
|       |        | realizzazione |       |
+-------------+----------------+-----------------+-------------+
|Fabbricato I |     47.457|     349.485|   396.941|
+-------------+----------------+-----------------+-------------+
|Fabbricato  |     368.212|    2.711.622|  3.079.834|
|II      |        |         |       |
+-------------+----------------+-----------------+-------------+
|Totale    |     415.668|    3.061.107|  3.476.775|
+-------------+----------------+-----------------+-------------+
Articolo 17
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del “ZPNačrt”, il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, entro i termini stabiliti, gli impianti infrastrutturali previsti nel relativo programma. Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto. I rimanenti mezzi finanziari sono stanziati dal Comune città di Capodsitria, nel rispetto del piano cronologico stabilito nel programma di cui sopra.
Nel contratto concluso tra il comune ed il comittente ovvero il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere di urbanizzazione, che dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune, il cui valore preventivato ammonta a Euro 4.945.555. In base al suddetto contratto, tali opere saranno eseguite dal committente, a sue spese e nell’estensione stabilita nel prorgamma di realizzazione degli impianti infrastrutturali.
Gli oneri finanziari per le opere appaltate che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto dal committente. A lavori ultimati, le infrastrutture realizzate saranno cedute a titolo non oneroso ai rispettivi gestori. Si ritiene pertanto che il committente abbia assolto in natura il corrispettivo dell’onere previsto per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione nell’importo di Euro 3.479.524.
Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione e di altri impianti infrastrutturali, del rasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della normativa disciplinante la pianificazione territoriale, con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso di inadempimento delle condizioni previste ne contratto, il comune avrà la facoltà di far valere i propri diritti, come previsto dalla normativa in materia della pianificazione territoriale.
V. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 19
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 350-1/2007
Capodistria, lì 18 ottobre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.