Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4971. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
4972. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije

Sklepi

4973. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4974. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4975. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4976. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4977. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4978. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
4979. Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
4980. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

4981. Odločba o imenovanju Jelke Štumberger Mlakar na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu
4982. Odločba o imenovanju Žarka Bejeka na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
4983. Odločba o imenovanju Betke Šimc za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4984. Odločba o imenovanju Helge Dobrin za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

MINISTRSTVA

4985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov
4986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
4987. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
4988. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dijaških domovih

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4989. Razpis ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike

OBČINE

Ajdovščina

4990. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Ajdovščina

Celje

4991. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Ljubečna

Horjul

4992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul
4993. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Ilirska Bistrica

4994. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

Jesenice

4995. Sklep o nadaljevanju postopka za sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ob Savi
4996. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Republika
4997. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – gasilski dom
4998. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Plavški travnik II – Vrbje

Kamnik

4999. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2007
5000. Odlok o razglasitvi arheološkega območja Stari grad in Hiše Novi trg 5 za kulturna spomenika lokalnega pomena

Kobarid

5001. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2006
5002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2007

Kranj

5003. Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj
5004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj

Krško

5005. Pravilnik o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško

Litija

5006. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija

Ljubljana

5007. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih
5008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče
5009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP3/2 – Brdo
5010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.

Miren-Kostanjevica

5011. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

5012. Odlok o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota
5013. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav cestne prometne signalizacije in opreme na območju Mestne občine Murska Sobota
5014. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota

Poljčane

5015. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane
5016. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Poljčane

Puconci

5017. Sklep o spremembi Sklepa o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Puconci

Slovenske Konjice

5018. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice – območje Kostroj (razširitev dejavnosti Leskovar in stanovanjska gradnja)

Tišina

5019. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Tišina (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOTRav.Kom.Odpad. – UPB1)
5020. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1)

POPRAVKI

5021. Popravek Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI)
5022. Popravek Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti