Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Ob-29861/07 , Stran 7219
Predmet prodaje: Terjatve stečajnega dolžnika do naslednjih dolžnikov: – Gradis Celje, d.d. 1.634,26 EUR, – SAM Inženiring, d.o.o. Celje 110,84 EUR, – AW Milenium, d.o.o. Celje 768,65 EUR, – Mita, d.o.o., Domžale 1.615,33 EUR, – Geoinvest, d.o.o. Ljubljana 126,19 EUR, – Ekoplan A, d.o.o., Petrovče 926,89 EUR, – Rogaški tisk, d.o.o., Rogaška Slatina 273,71 EUR, – Stroj-kovina, d.o.o., Celje 239,27 EUR, v skupnem znesku 5.695,14 EUR kot celota. Pogoji prodaje: – pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba; – ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna oseba mora priložiti sklep o registraciji ter pooblastilo za zastopanje; – ponudba mora vsebovati navedbo ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti daljši od spodaj navedenega; – resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine v višini 10% od cene, ki jo ponudi, na transakcijski račun stečajnega dolžnika 06000 – 0955275893 najkasneje do izteka roka za pošiljanje ponudb; – kupec je dolžan prodajno pogodbo podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v korist stečajne mase; – kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist stečajne mase; – kupec poleg ponudbene cene plača morebitne davščine in vse ostale morebitne dajatve; – kupec mora pred podpisom pogodbe podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji; – prevzem terjatev je naslednji dan po plačilu celotne kupnine; – Ingrad gradbeno podjetje, d.d., v stečaju ni zavezan k sprejetju prispelih ponudb. Izbor najboljšega ponudnika: – o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za zbiranje ponudb; – ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo uspeli, bomo varščino vrnili v petih dneh od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh po nabitju tega oglasa na sodni deski sodišča na naslov: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje z oznako »Ponudba za odkup – opr. št. St 10/2005 – ne odpiraj«.

AAA Zlata odličnost