Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 47801-105/2007-1 Ob-29707/07 , Stran 7196
I. Predmet prodaje A. Poslovni prostor in zemljišče v območju, ki se ureja z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok (Uradni list RS, št. 89/04): 1. parc. št. 1449/61 poslovna stavba v izmeri 384 m2 in dvorišče v izmeri 772 m2, izklicna cena: 37.256,00 EUR. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, katerega vlaganja v predmetno nepremičnino znašajo 76.100,00 EUR. Nepremičnina se nahaja v k.o. Zagon. Območje, kjer se predmetna nepremičnina nahaja, je namenjeno za poslovno obrtno dejavnost. Namenska raba, dopustne dejavnosti in objekti ter gradbene parcele so razvidne iz razpisne dokumentacije. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. V izklicni ceni je zajeta tudi vrednost zemljišča cest, ki pripadajo kompleksu, in je razdeljena na posamezne objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden iz razpisne dokumentacije. 2. Izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Najemnik ima predkupno pravico. Pred sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo najemnik) se bo pozvalo predkupnega upravičenca na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da najemnik uveljavlja predkupno pravico, če vplača varščino in poda ponudbo za nakup nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi. Kolikor najemnik ne bo uveljavljal predkupne pravice za nepremičnino, ki jo ima v najemu, mu je dolžan kupec, ki odkupi to nepremičnino, povrniti vlaganja v višini 76.100,00 EUR, in sicer v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. Plačilo vlaganj v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 4. Prodaja nepremičnine se vrši v okviru sheme pomoči, ki se dodeljuje po pravilu »de minimis«, katero se priglasi Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri čemer skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Prejemnik pomoči oziroma kupec nepremičnine je dolžan v obdobju 5 let od dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin oziroma prejema pomoči: – opravljati dejavnost v prostorih, katere pridobi pod ugodnejšimi pogoji, – ohraniti obstoječe število zaposlenih in – obnoviti poslovne prostore in pridobiti uporabno dovoljenje. Do izteka obdobja 5 let od dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin se v zemljiški knjigi vknjiži hipoteka v korist Občine Postojna za razliko vrednosti cene nepremičnine, tj. za razliko od izlicitirane vrednosti nepremičnine do vrednosti nepremičnine, ugotovljene s cenilnim elaboratom, izdelanim v mesecu septembru 2004. V primeru neizpolnitve obveznosti kupca je slednji dolžan plačati razliko v vrednosti nepremičnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva sklenitve pogodbe do dne poplačila. Pred podpisom pogodbe o nakupu nepremičnine je kupec dolžan občini predložiti potrdilo o številu zaposlenih na dan izdaje potrdila oziroma kolikor je kupec fizična oseba izjavo, da bo v prostorih opravljal dejavnost ter izjavo o predvidenem številu zaposlitev. Prejemniku pomoči oziroma kupcu nepremičnine se omeji razpolaganje z lastninsko pravico na pridobljeni nepremičnini za dobo 5 let v korist Občine Postojna. Pogoji, navedeni v tej točki, niso obvezujoči za kupca, kolikor bo plačal vrednost za nepremičnino v višini ali več, kot je ugotovljena v cenilnem elaboratu, izdelanim v septembru 2004. 5. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 6. Kupnino je kupec, z izjemo tistega, ki se bo prijavil na razpis Občine Postojna za pridobitev ugodnejših kreditov in subvencioniranje obrestne mere, dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Kupec, ki se bo prijavil na prej navedeni razpis, mora kupnino poravnati takoj po ažurno izpeljanem postopku odobritve kredita oziroma subvencioniranja obrestne mere, na dan črpanja kredita. Plačilo celotne kupnine v prej določenih rokih je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 7. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in vlaganj ter drugih dajatev. 8. Izbrani ponudnik plača še davek na promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 9. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 10. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 11. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele) na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. III. Vsebina ponudbe Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, soba št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53, 05/728-07-22. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v kompleksu Veliki Otok« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 19. 11. 2007 do 10. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 5. Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi. B. Parc. št. 1694/3 stanovanjska stavba v izmeri 84 m2 in dvorišče v izmeri 1271 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1344, k.o. Kačja vas, izklicna cena: 16.632 EUR. Nepremičnina se nahaja v območju stanovanj z oznako Postojna, Mačkovec P7/V1, s podrobnejšo namensko rabo Sp – območje počitniških hiš. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, plača ga kupec. 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele) na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 7. Izbrani ponudnik plača še davek na promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 9. Kupec lahko prevzame nepremičnino v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, soba št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-86 in 05/728-07-22. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Kačja vas« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 19. 11. 2007 do 10. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 5. Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi.

AAA Zlata odličnost