Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 331-003/2007 Ob-29866/07 , Stran 7198
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem v letu 2007. Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme 10.000,00 EUR in za pomoči po pravilu de minimis 7.000,00 EUR. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Splošne finančne določbe: 1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za: hleve-prosta reja, ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka razpisnega postopka. 2. Dokazila/plačani računi za izvedene investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 3. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu pa se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2007 do zaključka razpisnega postopka. III. Upravičenci Upravičenci: – upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. IV. Nameni razpisa Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali, boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). A1. Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo: – višina razpisanih sredstev: 7.000,00 EUR. Sofinancirajo se: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in nasadov hmeljišč; – nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. Splošni pogoji upravičenosti: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče); – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči, …); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; Sofinancira se do 50% dejansko nastalih stroškov na območju z omejenimi dejavniki. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Občine Črna na Koroškem in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (obrazci: A-primar, B1- primar in C-primar), – kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta), – predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih, za katere se uveljavlja pomoč. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007«. B. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu Namen ukrepa: Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja. B1. Sofinanciranje strokovnih društev – višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR. Cilji ukrepa: – boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja. Predmet podpore: – stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč, – stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. Upravičenci: 1. društva in združenja, 2. registrirani izvajalci, Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Upravičeni stroški: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): – najem prostora, – honorar izvajalcu, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroškov publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100% stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (obrazci: A-primar, B2-primar in C-primar), – predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …). Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-sofinanciranje strokovnih društev«. Pomoči dodeljene po pravilu de minimis C. Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Namen ukrepa: Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Višina razpisanih sredstev: 7.000,00 EUR. Cilji ukrepa: – povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Predmet podpore: Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: (1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov), (2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah, (3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije, (4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike), (5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic), (6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji, (7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem, (8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, (9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi, (10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Upravičenci: Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti. Splošni pogoji upravičenosti: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Upravičeni stroški: – gradbena in obrtniška dela; – stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški promocije; – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta. Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči – do 50% upravičenih stroškov. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (obrazci: A – de minimis, B – de minimis in C – de minimis) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta), – predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne izjave. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007 – sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti«. V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti: investicija oziroma dejavnost (po pravilu de minimis), ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet na ta razpis je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 25. decembra 2007, upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz II. poglavja, točka 1. VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali osebno v sprejemni pisarni občine do vključno 7. 12. 2007 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: » Ne odpiraj – vloga za javni razpis Kmetijstvo 2007 (ter ukrep na katerega se prijavlja)«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjeni prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. VII. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2007, – zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila in sicer: – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije …), – poročilo o opravljenem delu. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Črna na Koroškem v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Črna na Koroškem bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. VIII. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črna na Koroškem: http://www.crna.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. 02/870-48-12 ali osebno pri Dragici Mazej ali na elektronskem naslovu: dragica.mazej@crna.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti