Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 33100-0013-2007/1 Ob-29439/07 , Stran 7190
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2007, ki ne predstavljajo državno pomoč, delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. 2. Okvirna vrednost sredstev: za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Vojnik za leto 2007 predvidena sredstva v višini 4.200,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2007. 3. Upravičenci Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Vojnik, – so registrirani na območju Republike Slovenije, delujejo na območju Občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z območja Občine Vojnik, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – so registrirana in delujejo najmanj eno leto, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti, – dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov, – njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička. Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Vojnik oziroma je bili njihov program oziroma projekt v letu 2007 kakorkoli že financiran iz proračuna Občine Vojnik, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. 4. Merila in kriteriji Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Omejitve Pomoč se ne dodeli: za izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni upravičeni stroški so državna pomoč, ki niso predmet tega javnega razpisa. 5. Prijava na razpis Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka 14. novembra 2007 za prijavo dosegljiva na spletni strani Občine Vojnik – www.vojnik.si, v času uradnih ur pa jo lahko interesenti dvignete tudi v tajništvu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpis obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu. 6. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v četrtek, 15. novembra 2007. Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski račun. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2007, – zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za leto 2007. 7. Rok in način prijave na razpis Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v zaprti kuverti najkasneje do srede, 14. novembra 2007. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik. Prijave pošljete v zaprti kuverti na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč, področju kmetijstva v Občini Vojnik v letu 2007«. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času uradnih ur: – ponedeljek od 8. do 12. ure, – sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 16.30, – petek od 8. do 12. ure. 8. Nadzor in sankcije: v primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih porabi nenamensko, oziroma dela ni izvršil je dolžan povrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času uradnih ur ali po telefonu vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner, 03/780-06-47).

AAA Zlata odličnost