Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 478-90/2006 Ob-29647/07 , Stran 7220
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: 1. Stanovanje št. 16 v izmeri 64,25 m2, v etaži št. 4 večstanovanjskega objekta, na naslovu Na Lipico 4, Šentjur, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. E-3 B/16, k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako A-16, za izklicno ceno: 64.848,00 EUR. 2. Stanovanje št. 9 v izmeri 49,50 m2, v etaži št. 3 večstanovanjskega objekta, na naslovu Ulica Dušana Kvedra 39, Šentjur, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1308/9, k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako A9, za izklicno ceno: 44.550,00 EUR. 3. Stanovanje št. 13 v izmeri 45,85 m2, v etaži št. 5 in 1 večstanovanjskega objekta, na naslovu Ulica Dušana Kvedra 38, Šentjur, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1466/14, k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako 13.E, za izklicno ceno: 41.265,00 EUR. 4. Stanovanje št. 2 v izmeri 51,45 m2, v etaži št. 1 večstanovanjskega objekta, na naslovu Na Lipico 3, Šentjur, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. E-6 B/2 k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako B-2, za izklicno ceno: 52.660,00 EUR. 5. Stanovanje v izmeri 51,10 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Loka 124, Loka pri Žusmu, stoječi na parc. št. 978/43 stanov. stavba v izmeri 58 m2 in travnik v izmeri 223 m2, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 330, k.o. Loka pri Žusmu in zunanja drvarnica stoječa na parc. št. 978/24, gospodarsko poslopje, v izmeri 9 m2, vpisani v vl. št. 82, k.o. Loka pri Žusmu, za izklicno ceno: 24.700,00 EUR. 6. Stanovanje št. 6 v izmeri 30,85 m2, v etaži št. 2 večstanovanjskega objekta, na naslovu Ponikva 48/a, Ponikva, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. 661/11, k.o. Ponikva, pod oznako 6.E, za izklicno ceno: 34.000,00 EUR. Vsa predmetna stanovanja so obremenjena z najemnimi razmerji, razen stanovanja pod točko 6. V izhodiščno vrednost nepremičnin davek na promet nepremičnin ni vključen. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanj. IV. Pogoji prodaje: 1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene posamezne nepremičnine na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčno številko oziroma ID št. za DDV; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. 7. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom. 8. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbrani ponudnikom. 9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka. 10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. 13. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 14. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 15. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. 16. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 19. 11. 2007 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11. 2007, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti