Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 71130-0127-2007/1 Ob-29837/07 , Stran 7208
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik; matična številka: 5880386, ID številka za DDV: SI 67288006. II. Predmet prodaje, izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Vojnik na 9. redni seji dne 12. 9. 2007 se prodajo zemljišča ZN Konjsko, in sicer parc. št. 10/2 (gozd 2028 m2), parc. št. 10/4 (neplodno 404 m2), 10/5 (travnik 151 m2) parc. št. 10/1 (pot 8 m2 in travnik 13449 m2) parc. št. 11 (f. objekt 7 m2, f. objekt 5 m2, dvorišče 27 m2, neplodno 1825 m2) in parcele 14/1 (travnik 13449 m2, f. objekt 10 m2, f. objekt 8 m2, sadovnjak 10272 m2), vse k.o. Vojnik okolica, ki so v lasti Občine Vojnik. Zemljišče v naravi predstavlja kompleks v skupni izmeri 41643 m2 in se prodaja samo v celoti. Kompleks predstavlja stavbno zemljišče, na katerem je po veljavnem ZN možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena za zemljišče znaša 35 EUR/m2 + DDV, kar skupaj za 41643 m2 znaša 1.457.505 EUR + DDV (komunalni prispevek v ceni ni zajet). Najnižji znesek višanja izklicne cene za celoten kompleks je 500 EUR. Stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec. III. Pogoji prodaje: zemljišče se prodaja po sistemu videno kupljeno. IV. Varščina Vsak dražitelj, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 175.000,00 EUR na račun Občine Vojnik št. 01339-0100003082, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba ZN Konjsko II. del«, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, vsem neuspelim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh od dneva uspešne dražbe. V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki morajo organizatorju predložiti naslednje podatke oziroma dokumente: naziv kupca in njegov točen naslov, fizične osebe in samostojni podjetniki morajo predložiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in osebni dokument, samostojni podjetniki pa so dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne uprave RS, pravne osebe morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko številka, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ter dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni. Dražitelj, ki je pooblaščenec, mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku. Organizator pred pričetkom dražbe preveri, kdo izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov, ne more sodelovati na javni dražbi. VI. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila pogodba v roku 15 dni po končani dražbi, kupnino pa je kupec dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, in se pogodba razveljavi, plačano varščino pa obdrži prodajalec. Zemljišče preide v last in posest kupca šele po plačilu celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo poleg kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev pogodbe in vknjižbo lastninske pravice na svoje ime. VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 22. 11. 2007 ob 14. uri v sejni Občine Vojnik (1. nadstropje), Keršova ulica 8, Vojnik. VIII. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvede kot javna prodaja, pri kateri se prodajna pogodba sklene z najuspešnejšim dražiteljem, to je s ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ponudi najvišjo ceno. Postopek javne dražbe se izvede v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). IX. Rok za plačilo kupnine: najuspešnejši dražitelj mora kupnino plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, in sicer na račun Občine Vojnik št. 01339-0100003082, odprt pri UJP Žalec. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. X. Dodatne informacije: telefonske informacije lahko prejmete na tel. 03/780-06-20 (Jelka Gregorc, Maja Čagalj Godec). Ogled zemljišča je možen ob predhodnem telefonskem dogovoru. XI. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Vojnik ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 15 dni brez obresti.

AAA Zlata odličnost