Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007, Kazalo


USTAVNO SODIŠČE

5023. Odločba o ugotovitvi, da so členi 8, 11, 14, 23 in 38 ZFO-1 v neskladju z Ustavo in da členi 12, 13, 21 in 24 ZFO-1 niso v neskladju z Ustavo
5024. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 62. člena Zakona o sodiščih ni v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da je bila s sodbo Vrhovnega sodišča kršena pravica do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave
5025. Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
5026. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 146. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni v neskladju z Ustavo
5027. Sklep o zavrženju pobude za odpravo uredbe

OBČINE

Beltinci

5028. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Beltinci
5029. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
5030. Sklep o povišanju normativa števila otrok v oddelkih javnega vrtca v Občini Beltinci
5031. Sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Beltinci
5032. Razpis nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti

Celje

5033. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
5034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje
5035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
5036. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
5037. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Teharje in k.o. Spodnja Hudinja
5038. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za Tehnološki park Celje

Črna na Koroškem

5062. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črna na Koroškem
5063. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem

Črnomelj

5039. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2007–2013

Ivančna Gorica

5040. Sklep o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Laško

5041. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Laško

Lendava

5042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2007
5043. Sklep o cenah programov vrtca

Ljubno

5044. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«

Ravne na Koroškem

5045. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh

Slovenske Konjice

5046. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prizidek stanovanjsko-poslovnemu objektu in podzemne garaže ter otroško igrišče

Šempeter-Vrtojba

5047. Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza

Šmarješke Toplice

5048. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice
5049. Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Šmarješke Toplice
5050. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Šmarješke Toplice
5051. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta

Velika Polana

5052. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2006
5053. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2007

Vitanje

5054. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vitanje

Vransko

5055. Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vransko in Občini Tabor
5056. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor

Žalec

5057. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Železniki

5058. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«

Žiri

5059. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2006
5060. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2007
5061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri

Razglasni del

Sodni register

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti