Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5063. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, stran 13693.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 6. redni seji dne 2. 10. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
1. člen
Besedilo 5. člena se nadomesti z besedilom:
»(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah.
(2) Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.
(3) Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika, ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
(4) Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
(5) Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.
(6) Žalna seja se skliče v primeru smrti župana, občinskega svetnika, člana občinskih delovnih teles in uslužbencev občinske uprave.«
2. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»(1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje občinskega sveta je:
1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov,
2. poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana,
3. imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta,
4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov,
5. poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana,
6. imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) O dnevnem redu konstitutivne seje občinskega sveta novoizvoljeni občinski svet ne razpravlja in ne odloča.
3. člen
V 17. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»(1) Vprašanje naj bo dano praviloma v pisni obliki dva dni pred sejo občinskega sveta na občinsko upravo.«
(2) V predzadnjem in zadnjem odstavku se črta besedi »njun namestnik«.
4. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine in o prodaji občinskega premoženja. Dopisna seja se opravi na podlagi fizične ali elektronske oblike osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).
(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je za sklep glasovala večina svetnikov, ki so do roka oddali svoj glas.
(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«
5. člen
V 36. členu se doda prvi stavek, ki se glasi:
»(1) Seja občinskega sveta praviloma traja do štiri ure.«
6. člen
47. člen se nadomesti z besedilom:
»(1) Javno glasovanje se opravi z dviganjem posebnih glasovalnih tablic, ki so rdeče, zelene in bele barve, in sicer »ZA« je zelene barve, »PROTI« je rdeče barve in »VZDRŽAL« je bele barve.«
7. člen
V 48. členu se beseda »vzdržali« nadomesti z besedo »vzdržal«.
8. člen
V 52. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(1) Zapisnik se svetnikom pošlje v desetih delovnih dneh po seji občinskega sveta.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.«
9. člen
V 60. členu se prvi stavek nadomesti z besedilom:
»Število članov in delovno področje delovnih teles občinskega sveta se določi s statutom občine.«
Drugi odstavek se črta.
10. člen
Pri poglavju VII. VOLITVE IN IMENOVANJA, se 101. člen nadomesti z besedilom:
»Podžupane imenuje župan izmed svetnikov občinskega sveta«.
11. člen
Spremembe Poslovnika občinskega sveta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0001/2007
Črna na Koroškem, dne 15. oktobra 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti