Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5047. Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, stran 13670.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza
1. Ocena stanja
Pripravo Lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza (v nadaljevanju LN) je občina pričela v aprilu 2006 po določilih takrat veljavnega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek).
Območje z ledinskim imenom Mlake (oziroma Ledine) je delno pozidana skoraj ravna površina v južnem delu naselja Šempeter pri Gorici, med železniško progo, Vrtojbensko cesto, državno cesto in Vrtojbico. Celotno območje meri približno 5,8 ha.
Območje 1. faze predstavlja južni del celotnega območja Mlake (Ledine), ki ga na vzhodu omejuje Vrtojbica, na jugu državna cesta in na zahodu Vrtojbenska cesta. Meja območja poteka po liniji severnih parcelnih mej parcel št. 460/2 (in podaljšku te p. meje proti zahodu)., 460/1, 460/6, 460/7, 463/1 k. o. Šempeter na severu, po liniji zahodne parcelne meje parcele št. 3390/1 k.o. Šempeter na vzhodu, po liniji južnih parcelnih mej parcel št. 459/1, 457/1, 455/1, 453/1, 453/2, 453/4 in 453/8 na jugu in po liniji vzhodne parcelne meje parcele št. 3436/1 k. o. Šempeter na zahodu. Območje 1. faze v opisanih mejah meri približno 2 ha.
Kot prevladujoča namenska raba na celotnem območju Mlake oziroma Ledine so v prostorskih aktih občine opredeljene centralne dejavnosti, dopolnilne rabe pa naj bi bile določene v lokacijskem načrtu.
V postopku priprave LN so bili izvedeni naslednji formalni koraki:
– pridobljena je bila odločba Ministrstva za okolje in prostor o tem, da celovita presoja vplivov na okolje v postopku priprave LN ni potrebna (št. 35409-234/2006, 1. 9. 2006),
– dne 22. 11. 2006 je bila izvedena 1. prostorska konferenca,
– sprejet in objavljen je bil program priprave LN (Uradni list RS, št. 132/06),
– pridobljene so bile smernice za izdelavo LN.
V času izdelave predloga LN je pričel veljati Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt).
Ker predlog LN še ni bil javno razgrnjen, bo postopek za pripravo LN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza nadaljevan po določilih ZPNačrt kot postopek za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza (v nadaljevanju OPPN – 1. faza).
Zaradi spremembe predvidenega obsega pozidave na območju OPPN – 1. faza glede na zazidano površino, navedeno v programu priprave, bo občina Ministrstva za okolje in prostor na podlagi osnutka OPPN – 1. faza ponovno zaprosila za odločbo o tem, ali je v postopku priprave potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Smernic nosilcev urejanja prostora občina ne bo ponovno pridobivala.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve so bile pridobljene v skladu z ZureP-1.
V nadaljevanju postopka bo vsebina in oblika prostorskega akta izdelana skladno z ZPNačrt in podzakonskimi akti.
Vzporedno z rešitvami za območje 1. faze bo izdelana tudi idejna rešitev za regulacijo celotnega območja med železnico, Vrtojbico, državno cesto in Vrtojbensko cesto (za celotno območje Mlak oziroma Ledin), in sicer vsaj:
– idejna zasnova nove prometne ureditve,
– idejna zasnova novih pozidav,
– kolikor se skozi izdelavo OPPN za 1. fazo izkaže kot nujno, tudi idejna zasnova za odvodnjo, komunalno in ostalo infrastrukturo.
3. Roki za dokončanje priprave
Predvidevamo naslednje roke za dokončanje priprave:
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v decembru 2007,
– obravnava in sprejem na seji občinskega sveta marca 2008.
4. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo nadaljevanju priprave OPPN – 1. faza
Za mnenje k predlogu OPPN – 1. faza bo občina zaprosila nosilce urejanja prostora, ki so podali smernice za izdelavo osnutka.
V primeru, da se v postopku priprave dokumenta ugotovi potreba po sodelovanju dodatnih subjektov, lahko občina k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
5. Način financiranja
50% finančnih obveznosti priprave OPPN – 1. faza prevzame Občina Šempeter - Vrtojba, ki tudi vodi postopek priprave in sprejema, 50% pa družba Šturm d.o.o.
6. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S tem sklepom preneha veljati program priprave Lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza (Uradni list RS, št. 132/06).
Št. 35051-2/2006-19
Šempeter pri Gorici, dne 23. oktobra 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti