Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5033. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje, stran 13647.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB-5), v povezavi z določbo 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine Celje na 11. seji dne 23. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97) se spremeni 9. člen tako, da se spremenjen glasi:
»V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je dejavnost zavoda:
P/85.200    Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
P/85.310    Srednješolsko splošno izobraževanje,
P/85/320    Srednješolsko poklicno in strokovno
        izobraževanje,
P/85.421    Višješolsko izobraževanje,
P/85.422    Visokošolsko izobraževanje,
P/85.510    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju športa in
        rekreacije,
P/85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti,
P/85.530    Dejavnost vozniških šol,
P/85.590    Drugo nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600    Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010    Umetniško uprizarjanje,
R/90.030    Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje,
R/91.011    Dejavnost knjižnic,
R/91.102    Dejavnost arhivov,
L/68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin,
L/68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
        pogodbi,
M/69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti; davčno svetovanje,
M/70.210    Dejavnost stikov z javnostjo,
M/70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M/72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike,
M/73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij,
M/73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M/74.300    Prevajanje in tolmačenje,
M/74.900    Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
        dejavnosti,
N/77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških
        naprav v najem in zakup,
N/78.100    Dejavnost pri iskanju zaposlitve,
N/79.900    Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti,
N/82.110    Nudenje celovitih pisarniških storitev,
N/82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
G/47.790    Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
        blagom,
G/47.890    Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
        drugim blagom,
G/47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic,
J/58.110    Izdajanje knjig,
J/58.190    Drugo založništvo,
J/62.020    Svetovanje o računalniških napravah in
        programih,
J/63.990    Drugo informiranje,
C/18.120    Drugo tiskanje,
C/18.130    Priprava za tisk in objavo,
C/18.140    Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti.
2. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanje izobrazbe. Izobraževanje predšolskih otrok in mladine, ki je vključena v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnjevanje izobrazbe.
Izobraževanje poteka v obliki šolskega pouka, izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, inštrukcij, vodenega samoizobraževanja, učenja na daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter drugih oblik izobraževanja.
Poleg izobraževanja zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost, predvsem na področju izobraževanja ter druge dejavnosti, ki so povezane s celovito ponudbo.«
3. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji. Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oziroma imenovana le dvakrat zaporedoma.
Mandat članom sveta predstavnikom delavcev v svetu začne teči dan po izteku mandata članom prejšnjega sveta oziroma dan po dnevu razglasitve rezultatov volitev, če je dotedanjemu svetu mandat že iztekel.«
4. člen
V 15. členu se
v osmi alinei besedilo spremeni tako, da spremenjeno glasi: »obravnava zadeve, ki mu jih predloži andragoški zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih«;
v deseti alinei besedilo spremeni tako, da spremenjeno glasi: »sprejema letno poročilo in finančni načrt zavoda«;
v petnajsti alinei besedilo spremeni tako, da spremenjeno glasi: »odloča o zadolževanju javnega zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja«.
5. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki ima visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, ki ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidat za direktorja mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.
Postopek imenovanja direktorja se mora pričeti najmanj 4 mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje andragoškega zbora,
– mnenje Mestne občine Celje.
Mestna občina mora mnenje obrazložiti. Andragoški zbor o mnenju glasuje tajno.
Če andragoški zbor ali Mestna občina ne podata mnenja v 20 dneh od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za direktorja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju direktorja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju direktorja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
6. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorju svet zavoda ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh minister.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja največ dvakrat.«
7. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: »potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje andragoškega zbora«.
8. člen
V 28. členu se v četrti alinei drugega odstavka črta besedilo: »in pomočnika direktorja«.
9. člen
Ta Odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se določbe 4. člena tega Odloka začno uporabljati po izteku mandata sedanjemu direktorju zavoda.
Dejavnosti zavodov, usklajene z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07), veljajo od 1. 1. 2008.
Št. 60300-10/1997
Celje, dne 23. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti