Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5055. Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vransko in Občini Tabor, stran 13679.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odločba US), 15., 43., 99., in 100.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 29/99, 127/03 – pop., 125/04, 60/05, 120/05, 2/06 – pop. in 140/06) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) sta Občinski svet Občine Vransko na 6. redni seji dne 15. 10. 2007 ter Občinski svet Občine Tabor na 8. redni seji dne 19. 10. 2007 sprejela
O D L O K
o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vransko in Občini Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija, način in oblika izvajanja javne službe socialne oskrbe na domu, upravičence do socialne oskrbe na domu, vrsto in obseg storitev, postopke uveljavljanja pravice, izvajalce storitev, cene in način plačila ter oprostitve plačil.
2. člen
Socialno varstvena storitev pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč.
3. člen
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Z izvajanjem storitev v organizirani obliki pomoči družini na domu se upravičencem na ta način začasno nadomesti potreba po institucionalnem varstvu ali drugi organizirani obliki varstva.
4. člen
Socialna oskrba na domu se zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
Javna služba na območju Občine Vransko in Občine Tabor se lahko izvaja na naslednje načine:
– s sklenitvijo neposredne pogodbe o izvajanju javne službe z javnim socialno varstvenim zavodom, ki izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje socialne oskrbe na domu;
– z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo izvajalo storitev socialne oskrbe na domu;
– s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in na podlagi zakona izdanih izvršilnih predpisih, na javnem razpisu.
Postopek podelitve koncesije se izvede na podlagi občinskega koncesijskega akta v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva.
Koncesijo za opravljanje javne službe socialne oskrbe na domu po izvedenem javnem razpisu na podlagi mnenja Socialne zbornice podeli občinski organ, pristojen za socialno varstvo.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
5. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Gospodinjska pomoč obsega:
– prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil ali priprava enega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju,
– pomoč pri hranjenju,
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca in
– pripravo upravičenca in njegove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe uporabnika določi strokovni delavec izvajalca, ki posamezni primer obravnava.
III. UPRAVIČENCI DO STORITVE
6. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s stalnim prebivališčem v Občini Vransko in Občini Tabor, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko normalno živijo v domačem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki varstva.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
– osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. POSTOPEK UVELJAVITVE PRAVICE
7. člen
Postopek uveljavljanja pravice do storitev na domu se prične na zahtevo upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika, občine ali izvajalca storitve in obsega dva dela:
– prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve in sklenitev pisnega dogovora o medsebojnih obveznostih, obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med izvajalcem in upravičencem ali družino;
– drugi del storitve predstavlja neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca, po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Normativi storitev so določeni v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitev pa lahko predlagajo ali izvajalec storitve ali upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik.
Občina in izvajalec storitve lahko pričneta postopek po uradni dolžnosti, če izvesta za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi nuditi storitev.
V. IZVAJALCI STORITEV IN DOKUMENTACIJA
8. člen
Na območju Občine Vransko in Občine Tabor organizirajo in izvajajo socialno oskrbo na domu kot javno službo pod enakimi pogoji socialno varstveni zavodi, javni zavodi, ki jih občina ustanovi za ta namen ali druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.
Občina Vransko in Občina Tabor skleneta z izvajalcem pogodbo o izvajanju storitev, medsebojnih obveznostih in pravicah na podlagi koncesije. Z javnim zavodom se medsebojne obveznosti uskladijo zgolj s pogodbo.
Izvajalec storitve in upravičenec oziroma uporabnik skleneta pisni dogovor o pomoči na domu.
9. člen
Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci in laični delavci.
Prvi del storitve vodi strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu. Vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev opravlja strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, ali strokovni sodelavec, ki izpolnjuje pogoje iz 70. člena Zakona o socialnem varstvu z najmanj višješolsko izobrazbo.
Drugi del storitve, ki zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca opravljajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz 70. člena Zakona o socialnem varstvu in so končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki izobražuje za socialno oskrbo ali nego. Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravljajo storitve na domu tudi laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega varstva.
10. člen
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan voditi osnovno dokumentacijo – osebni karton uporabnika storitve, ki obsega podatke o upravičencu, vzpostavljene in vodene v skladu Zakonom o socialnem varstvu, evidence dogovorov, delovnih nalog za laične delavce s podatki o tem, kdo storitev izvaja, vsebini pomoči, tedenskem obsegu in trajanju izvajanja pomoči ter podatke o plačilih in oprostitvah plačil za storitve.
Izvajalec vodi tudi evidenco o opravljenih poteh, ki se navezujejo na opravljanje storitev.
Laični delavci vodijo dnevnik dela, v katerega vpisujejo podatke o upravičencu, datumu obiska, opis storitve, porabljen čas. Pravilnost navedbe v dnevniku s podpisom potrdi upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik.
11. člen
Izvajalec storitev mora na zahtevo občinskega organa posredovati podatke za potrebe spremljanja in načrtovanja stanja izvajanja javne službe socialne oskrbe na domu, neodvisno od tega pa je dolžan sam izdelati in posredovati Občini Vransko in Občini Tabor tudi končno letno poročilo, ki obsega opis in finančno poročilo o opravljenem delu ter vsebinski in finančni načrt za naslednje proračunsko leto in sicer najkasneje do 15. januarja.
VI. CENA IN PLAČILO STORITEV
12. člen
Cena prvega dela storitve socialne oskrbe na domu (cena vodenja storitve) in cena drugega dela storitve (cena efektivne ure neposredne oskrbe) se oblikujeta na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, predlaga pa jo občinskemu svetu v obravnavo in potrditev izvajalec storitev enkrat letno, praviloma v januarju.
Med letom se cene storitev socialne oskrbe na domu lahko spremenijo samo v primeru, da izračunana uskladitev po elementih veljavne metodologije preseže 3 odstotno rast glede na zadnjo uskladitev cen.
Sredstva za kritje stroškov prvega dela storitve socialne oskrbe na domu je na podlagi (20. člena – Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04) Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev in v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu dolžna v celoti zagotoviti občina iz proračunskih sredstev.
Sredstva za kritje drugega dela storitve se zagotavljajo:
– iz subvencije občine, ki znaša najmanj toliko, kot določa zakon,
– plačil storitev upravičencev oziroma drugih oseb, ki jih do upravičencev vežejo preživninske obveznosti, ki izhajajo iz zakona ali pogodbenega razmerja ali sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju, v višini, ki jih v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev v odločbi določi pristojni Center za socialno delo,
– iz doplačila občine kot razliko med ceno efektivne ure, določene s sklepom občinskega sveta na predlog izvajalca storitev socialne oskrbe na domu, in subvencijo občine in države ter plačili upravičencev oziroma drugih zavezancev za plačilo stroškov storitve.
Upravičenec oziroma njegov zavezanec in občina kot doplačnik storitve so dolžni pričeti plačevati storitev z dnem izvajanja storitve.
VII. OPROSTITEV PLAČILA STORITEV
13. člen
Oprostitve plačil storitev se določajo na način in po postopku, ki je opredeljen v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.
Upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ter zavezanci uveljavljajo pravico do oprostitve plačila storitve pomoči na domu z zahtevkom pri pristojnem Centru za socialno delo.
O višini oprostitve določi z odločbo pristojni Center za socialno delo.
14. člen
Občina lahko (na podlagi 100.a člena ZSV) za upravičence do socialne oskrbe na domu sprejme dodatne oprostitve pri plačilu stroškov storitve. O dodatnih oprostitvah občina odloča vsako leto na podlagi sprejetega proračuna občine, praviloma ob obravnavi cen storitev socialne oskrbe na domu.
15. člen
Upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka dodatno prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
16. člen
V primeru, da je upravičenec oproščen plačila storitve, je znesek v višini oprostitve, dolžan plačati zavezanec.
Zavezanec, ki je fizična oseba, lahko uveljavlja zase oprostitev če ni plačilno sposoben, ali če njegova plačilna sposobnost ne dosega višine zneska, za katerega je bil oproščen upravičenec.
Zavezanec, ki je pravna oseba, do oprostitve ni upravičen.
17. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem varstvu,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
18. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoč družini na domu, lastnik nepremičnine, na kateri nima prijavljenega stalnega prebivališča, lahko uveljavlja celotno ali delno oprostitev plačila stroškov socialne oskrbe na domu le pod pogojem, da dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Občine Vransko oziroma Občine Tabor.
O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Občine Vransko oziroma Občine Tabor odloči pristojni Center za socialno delo v izreku odločbe o oprostitvi plačila storitve socialne oskrbe na domu.
Prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka.
19. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če pridobi dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do delne ali celotne oprostitve plačila storitev ni več upravičen,
– če je pridobil pravico do delne ali celotne oprostitve plačila na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja.
20. člen
Center za socialno delo lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca za določeno obdobje, vendar največ za eno leto, določi oprostitev v višjem znesku, kot bi šla upravičencu oziroma zavezancu po merilih iz uredbe, če za to pridobi predhodno soglasje plačnika storitev, to je Občine Vransko oziroma Občine Tabor.
Center za socialno delo lahko upravičencu oziroma zavezancu brez predhodnega soglasja Občine Vransko oziroma Občine Tabor določi višjo oprostitev, kot bi jo določil po merilih iz uredbe o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev, če upravičenec socialno varstveno storitev nujno potrebuje in bi prišlo do ogrožanja njegovega zdravja ali življenja, če mu storitev ne bi bila omogočena, ali če to narekujejo posebne socialne razmere ali iz drugih pomembnih razlogov v korist upravičenca. Razloge, na podlagi katerih temelji odločitev, mora Center za socialno delo natančno opredeliti v obrazložitvi odločbe.
21. člen
Upravičenec ali zavezanec, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila storitve, ter izvajalec storitve je dolžan takoj oziroma najpozneje v petnajstih dneh po nastanku razlogov sporočiti pristojnemu Centru za socialno delo vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve, razen rednih uskladitev periodičnih dohodkov.
Če Center za socialno delo ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali višino oprostitve, izda odločbo, s katero na novo določi višino oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Če upravičenec ali zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve, ali je ne sporoči v prejšnjem odstavku določenem roku, je dolžan povrniti plačniku storitve razliko, ki je nastala zaradi spremenjenih okoliščin, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan plačniku storitve, to je Občini Vransko oziroma Občini Tabor, vse stroške, ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neopravičeno priznana.
22. člen
Center za socialno delo enkrat letno, praviloma meseca marca po uradni dolžnosti preveri, ali upravičenci oziroma zavezanci, ki jim je bila oprostitev priznana, še izpolnjujejo pogoje po določilih uredbe o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev, in na novo odloči o višini oprostitve na podlagi ugotovitve dejanskega stanja, po postopku in na način, kot velja za odločanje o oprostitvi.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan z določili tega odloka seznaniti vsakega upravičenca do storitev javne službe socialne oskrbe na domu in po potrebi skleniti z njimi nove dogovore o izvajanju storitve.
23. člen
Ostale pravice in obveznosti upravičencev oziroma njihovih zavezancev, ki niso določene v tem odloku, se določijo v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev oziroma drugimi zakonskimi predpisi s tega področja.
24. člen
Izvajalec storitev socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo, veljavnimi standardi in normativi ter najmanj enkrat letno o svojem delu poročati Občinskemu svetu Občine Vransko oziroma Občine Tabor.
25. člen
V primeru, da izvajalec javne službe socialne oskrbe na domu postane drug javni socialno varstveni zavod ali koncesionar ali javni zavod, ki ga za ta namen ustanovi občina, je novi izvajalec z dnem prevzema izvajanja javne službe dolžan od prejšnjega izvajalca prevzeti in zaposliti vse zaposlene delavce/ke-negovalke, ki so delo neposredne socialne oskrbe na domu opravljale do spremembe izbire izvajalca.
26. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu na območju občin Vransko in Tabor, ki je bil sprejet na 25. redni seji, dne 4. 6. 2001 (Uradni list RS, št. 56/01)
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1221/2007-1
Vransko, dne 15. oktobra 2007
Tabor, dne 19. oktobra 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
 
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti