Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5064. Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1)
5065. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU)
5066. Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad)
5067. Zakon o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-D)
5068. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1A)
5069. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-D)
5070. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-D)
5071. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-B)
5072. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-B)
5073. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F)
5074. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-C)
5075. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5076. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Lendava v Občini Lendava, Premagovce v Občini Krško, Rače 2 v Občini Rače – Fram, Doline – širitev v Občini Sežana, Hren – širitev v Občini Vitanje, Skrbinjek v Občini Poljčane, Šumet v Občini Solčava in Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje
5125. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji
5126. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika
5127. Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

Sklepi

5077. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

5078. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plovnosti zrakoplovov
5079. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu
5128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

USTAVNO SODIŠČE

5080. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o pravdnem postopku ni v neskladju za Ustavo, in odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
5081. Odločba o razveljavitvi dela sodb Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Novem mestu in o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper navedene sodbe v ostalem delu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5082. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
5129. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5130. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov

OBČINE

Benedikt

5083. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2007
5084. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena

Divača

5085. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2006
5086. Odlok o odmeri komunalnih taks v Občini Divača
5087. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o štipendiranju
5088. Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

Jesenice

5089. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jesenice

Kranj

5090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
5091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
5092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
5093. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
5094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
5095. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
5096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci
5097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
5098. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
5099. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
5100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
5101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
5102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah
5103. Pravilnik o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
5104. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo cestne povezave skozi naselje Njivica pri Kranju
5105. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje

Križevci

5106. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«
5107. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2007
5108. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Križevci
5109. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Križevci
5110. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci

Krško

5111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina

Lendava

5112. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2006

Litija

5113. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007

Metlika

5114. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono »Pri Pildu«

Novo mesto

5115. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007

Ravne na Koroškem

5116. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v Občini Ravne na Koroškem

Rogaška Slatina

5117. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

Sevnica

5118. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnih načrtih Pri Ribniku, Sevnica – center in v Florjanski ulici

Slovenska Bistrica

5119. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2007

Šempeter-Vrtojba

5120. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba

Vitanje

5121. Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Vitanje
5122. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obrtno cono Vitanje

Vrhnika

5123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja izbirne Gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika
5124. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti