Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj, stran 13832.

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
1. člen
Za 5. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj (Uradni list RS, št. 46/06) se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov, kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se 14. člen odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat, upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih enot. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed sebe s tajnim ali javnim glasovanjem, upoštevajoč enakomerno zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.«
3. člen
Enajsta alineja 15. člena odloka se briše.
4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 18. člena odloka in se po novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.«
5. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka tega člena.«
6. člen
V 19. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0034/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti