Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Ob-30145/07 , Stran 7296
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo so naslednje nepremičnine: – Poslovni objekt Hotel Klub Krnes, Center 153, 2393 Črna na Koroškem, ki obsega: 1. gostinski del: – objekt v izmeri 617 m2 in – zemljišče v izmeri 1904 m2; 2. hotelski del: – objekt v izmeri 646 m2 in – zemljišče 1105 m2 in zajema zemljišča: 1. parc. št. 118/4, dvorišče, v izmeri 4 m2; 2. parc. št. 119/21, zelenica, v izmeri 615 m2 in 3. parc. št. 119/25, dvorišče v izmeri 75 m2, zelenica v izmeri 327 m2, dvorišče v izmeri 476 m2, dvorišče v izmeri 699 m2, objekt v izmeri 627 m2, dvorišče v izmeri 186 m2, torej v skupni izmeri 2.390 m2; vpisane pri zemljiškoknjižnem vložku št. 680, k.o. Črna. Izhodiščna cena je 336.000 €. Zemljiško knjižno stanje je urejeno. Dosedanji najemnik ima predkupno pravico. Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno kupljeno. 2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. 3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo Ponudba mora vsebovati: – naziv kupca in njegov naslov; – ponujeno ceno; – program dejavnosti, ki se bodo odvijale v hotelu; – način in rok plačila kupnine; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejše kot 6 mesecev; – potrdilo o plačani varščini v višini 10% ponujene cene. V primeru, da je kupec iz katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu. Za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun št: 01216-0100010176 do dne 26. 11. 2007 do 13. ure. Osnovni kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe, so: – najvišja ponujena cena – 80 točk; – ohranjanje dejavnosti – 20 točk. Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter plačati preostanek kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank. Plačilo kupnine v določenem roku predstavlja bistveno sestavino prodajne pogodbe. Ponudba veže ponudnika do sklenitve prodajne pogodbe organizatorja javnega zbiranja ponudb z najugodnejšim ponudnikom. 4. Rok za oddajo ponudbe Rok za predložitev ponudbe je 26. 11. 2007, do 13. ure. Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za Krnes«. Ponudba se odda na sedež Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, dne 26. 11. 2007 ob 14. uri. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku 15 dni od zaključka dneva za predložitev ponudb. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene. Ne glede na to je ponudbe v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) mogoče dopolniti, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla razloge, pri čemer je dolžna ponudnikom povrniti stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali kateremukoli ponudniku, je izključena. Ogled je možen vsak delovni dan od 9. do 13. ure. Kontaktna oseba za dodatne informacije Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti