Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Ob-30152/07 , Stran 7302
ki bo v sredo, 21. 11. 2007, ob 9. uri na sedežu Gozdarstva Grča, d.d., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, v prvem nadstropju, pisarna št. 201, za prodajo naslednjega blaga – gozdnih lesnih sortimentov, v nadaljevanju GLS: Okrogli les smreke/jelke v lubju v skupni količini 1.400 m3 in okrogel les listavcev bukve, hrasta, plemenitih listavcev v skupni količini 450 m3 oziroma vsega skupaj 1.850 m3 GLS. 1. Vsi GLS so na skladišču Gozdarstva Grča, d.d., na Špediciji Kočevje, Novomeška c. 7. Oblovina GLS je količinsko ocenjena, za točnost oddaje pa se bodo ob prevzemu kupca vsi sortimenti uradno tehtali, in sicer s faktorji pri iglavcih 1 m3 = 850 kg in pri listavcih 1 m3 = 1 tona. 2. Vse GLS si lahko interesenti ogledajo na skladišču koncesionarja na Špediciji Kočevje, Novomeška c. 7, od 15. 11. 2007 dalje po predhodnem dogovoru na tel. 01/89-53-331 (Vilhar, Kapš), kjer dobite tudi druge podrobnejše informacije. 3. Izklicna cena za 1.850 m3 GLS je 59.200 € brez DDV. Blago – GLS se prodaja kot celota. 4. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti potrdilo, da so zavezanci za DDV v svoji državi. 5. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Javna dražba – Ne odpiraj« na naslov Gozdarstvo Grča, d.d., Rožna ul. 39, 1330 Kočevje. Rok za predložitev ponudb je torek, 20. 11. 2007, do 10. ure. V ponudbi naj bo navedena cena ter potrdilo, kolikor ste zavezanec za DDV. Pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva javne dražbe. Fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki pa priglasitveni list. 6. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini 20% od izklicne cene na TRR prodajalca št. 02320-0015889381 pri NLB, d.d., Podružnica Kočevje, ter dokazilo o vplačilu v originalu predložiti najkasneje do 20. 11. 2007 do 10. ure na Gozdarstvo Grča, d.d., Rožna ul. 39, 1330 Kočevje (Ada Beljan, tel. 01/89-53-331). 7. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo pred dražbo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. Komisija prodajalca bo vse zastopnike ponudnikov oziroma njihovih pooblaščencev identificirala na osnovi veljavnega osebnega dokumenta. 8. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu prispetja oziroma predložitve. Kolikor kavcija ne bo poravnana ali bo ponudba nepravilna, je komisija ne bo upoštevala. Kriterij za najboljšo ponudbo je izključno najvišja cena. V primeru dveh enakih cen bo komisija izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo vsaka nova izklicna cena višja za 5% od zadnje najvišje ponujene cene. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi zadnjo najvišjo ponudbo. Ugovor proti dražitvenemu postopku je možno podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na pristojnem sodišču. 9. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, pa neobrestovano vrne najkasneje v 8 dneh od dneva dražbe na njegov TR. Udeležencu javne dražbe, ki javno dražbo zapusti pred njenim zaključkom, ali kupcu, ki ni plačal kupnine, se kavcija ne vrne. 10. Prodaja GLS na javni dražbi se opravi po sistemu videno – kupljeno in ni možnosti kasnejšega uveljavljanja reklamacij. 11. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku pet dni po javni dražbi. Pogodbo ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na strani ponudnika ni sklenjena v tem roku, prodajalec zadrži kavcijo. 12. Razlika kupnine mora biti plačana najkasneje v roku osem dni od dneva javne dražbe na TRR, št. 02320-0015889381 in GLS odpeljani iz skladišča najkasneje v 10 dneh po plačilu celotne kupnine. Po pretečenem roku bomo skladiščenje dodatno zaračunali, in sicer 1 €/m3 na dan za vse neodpeljane m3 GLS. 13. Direktor prodajalca lahko postopek javne dražbe kadarkoli ustavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti