Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina, stran 13856.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 15. seji dne 25. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina (Uradni list RS, št. 7/01), ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod številko PUP 28/96, v februarju 2000.
2. člen
V poglavju »IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV, SPLOŠNI POGOJI ZA PRENOVO GRAJENE STRUKTURE«, podpoglavje »Urbanistično arhitektonski pogoji«, se v 19. členu odloka črta drugi stavek drugega odstavka besedila ter nadomesti z novim, ki se glasi: »Strehe nestanovanjskih objektov so lahko minimalnega naklona ali ravne.«.
3. člen
V poglavju »VI. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA«, podpoglavje »Ostali pogoji za urejanje območja«, se črta besedilo 40. člena odloka ter nadomesti z novim, ki se glasi:
»Odstopanja
Na območju, zahodno od obstoječega industrijskega tira za NEK, so pri načrtovanju infrastrukture dopustna odstopanja od načrtovanih potekov tras, v skladu s pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi (lastništvo zemljišč, ustreznejše tehnološke rešitve…). Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovani videz območja, poslabšati bivalne in delovne pogoje ter vplive na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi.«
4. člen
V poglavju »VII. ETAPE POSEGANJA V PROSTOR«, se v 42. členu odloka črta besedilo prvega, drugega in tretjega stavka ter nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Poseganje v prostor na območju IC Vrbina je vezano na izgradnjo prometne in komunalno energetske infrastrukture, v skladu s sprejetim programom opremljanja zemljišč za gradnjo. Do izgradnje načrtovanega celotnega cestnega in komunalno energetskega omrežja industrijske cone je možno stavbe in gradbeno inženirske objekte graditi fazno. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta ter da je dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2007-O502
Krško, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti