Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5114. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono »Pri Pildu«, stran 13860.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 36. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02, 93/05) je županja Občine Metlika sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono »Pri Pildu«
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa županja Občine Metlika začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono »Pri Pildu« (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) V Občini Metlika je vse večje povpraševanje po nakupu večjih gradbenih parcel za gradnjo poslovno proizvodnih objektov.
(2) Ob državni cesti so že zgrajeni poslovni objekti, ki potrebujejo primerno urejeno notranje prometno omrežje ter možnost širitve.
(3) Pri planiranju je potrebno upoštevati traso bodoče obvoznice oziroma tretje razvojne osi.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št. 399, 398/4, 398/7, 398/5, 398/3, 397/1, 397/2, 4049/1, 391/3, 389/3, 4049/2, 389/2, 398/2, 398/8, 4049/3, 398/6, 388, 389/5, 391/5, 394/5, 394/6, 391/2, 396/1, 394/10, 394/9, 396/4, 396/6, 396/5, 4053/1, 394/7, 394/1, 394/4, 394/8, 394/2, 394/3, 302, 374, 369/1, 362/2, 237/1, 236/2, 236/4, 236/10, 236/9, 236/3, 236/11, 236/7, 236/6, 236/5, 236/8, 237/4, 237/3, 235/2, 235/3, 235/1, 235/4, 237/6, 237/5, 4051/3, 4051/2, 237/7, 256/2, 245, 241, 262/1, 4051/1, 256/3, 254/3, 254/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 261, 4023/1, 4023/4, 265/3, 265/2, 267/20, 267/21, 267/12, 267/20, 265/1, 307/4, 307/1, 307/2, 308, 307/3, 304, 267/33, 267/34, 4367, 267/41, 267/54, 267/56, 267/55, 267/36, 267/37, 267/64, 267/65, 267/66, 267/63, 267/67, 267/68, 267/69, 267/46, 267/62, 267/1, 4012/3, 4012/4, 269/8, 269/9, 269/10, 269/1, 4013/1, 267/4, 264, 4063, 4049/4, 392, 369/2, 242, 259, vse k.o. Metlika.
Na zahodu območje meji z lokalno cesto Metlika–Črnomelj, na severu z državno cesto Novo mesto–Metlika, na vzhodu z obstoječo stanovanjsko pozidavo, na jugu pa s kmetijskimi zemljišči.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 18,00 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnikov OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN se pridobijo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo okolja),
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto (upravljanje z državnimi cestami),
5. Elektro Ljubljana, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (električna energija),
6. Komunala Metlika, Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika (vodovod, kanalizacija, odpadki),
7. Telekom Slovenije, RE TK omrežje Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
8. Zavod za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto,
10. Krajevna skupnost Metlika,
11. Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika (upravljanje z občinskimi cestami).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
+------------------------------+---------------+---------------+
|Faza             |Rok izdelave  |Nosilec    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– sklep županje o začetku   |oktober, 2007 |županja    |
|priprave OPPN         |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– izdelava osnutka OPPN za  |november, 2007 |izdelovalec  |
|pridobitev smernic      |        |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– pridobivanje smernic    |december 2007 |izdelovalec  |
|               |        |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– usklajevanje smernic    |december, 2007 |izdelovalec  |
|               |        |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– izdelava dopolnjenega    |januar, 2008  |izdelovalec  |
|osnutka OPPN         |        |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– javno naznanilo javne    |februar, 2008 |Občina Metlika |
|razgrnitve in javne obravnave |        |        |
|OPPN             |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– javna razgrnitev      |februar, marec,|Občina Metlika |
|               |2008      |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– izdelava gradiva za javno  |marec 2008   |izdelovalec  |
|obravnavo           |        |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– sodelovanje in obrazložitev |marec 2008   |izdelovalec  |
|na javni obravnavi      |        |OPPN,     |
|               |        |občina,    |
|               |        |investitor   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– izdelava stališč do pripomb |april, 2008  |izdelovalec  |
|               |        |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– uskladitev stališč do    |april, 2008  |izdelovalec  |
|pripomb z Občino Metlika in  |        |OPPN, Občina  |
|investitorjem         |        |Metlika,    |
|               |        |investitor   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– obravnava stališč do    |april, 2008  |Občina Metlika,|
|pripomb            |        |izdelovalec  |
|               |        |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– obvestilo lastnikom o    |april, 2008  |Občina Metlika |
|stališčih do njihovih pripomb |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– izdelava predloga OPPN za  |maj, 2008   |izdelovalec  |
|pridobitev mnenj       |        |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– pridobivanje mnenj     |maj, junij,  |izdelovalec  |
|               |2008      |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– usklajevanje mnenj     |junij, 2008  |izdelovalec  |
|               |        |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– izdelava usklajenega    |junij, julij, |izdelovalec  |
|predloga OPPN za sprejem   |2008      |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– priprava gradiva za sejo OS |julij, 2008  |Občina Metlika |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– sodelovanje in obrazložitev |julij, 2008  |izdelovalec  |
|usklajenega predloga na seji |        |OPPN, Občina  |
|OS in odborih         |        |Metlika    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– objava odloka o OPPN v Ur. |avgust, 2008  |Občina Metlika |
|listu RS           |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|– izdelava končnega dokumenta |avgust, 2008  |izdelovalec  |
|               |        |OPPN      |
+------------------------------+---------------+---------------+
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Metlika pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 351-027/2007
Metlika, dne 29. oktobra 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti