Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5086. Odlok o odmeri komunalnih taks v Občini Divača, stran 13822.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06), je Občinski svet Občine Divača na 9. redni seji dne 25. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o odmeri komunalnih taks v Občini Divača
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks, taksni zavezanci, postopek odmere komunalne takse, način plačila komunalne takse, višina komunalne takse in nadzor nad plačevanjem komunalnih taks.
2. člen
Komunalne takse se plačuje za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje zabavnih prireditev,
2. oglaševanje na javnih površinah,
3. parkiranje na javnih površinah, uporaba javne površine za postavitev letnih vrtov,
4. uporabo javnih površin za kampiranje, šotorjenje in druge namene in
5. uporabo javnih površin za prodajo na premičnih stojnicah, tržnicah, potujočo prodajalno in sejmih.
Javna površina po tem odloku je tista površina, ki je v lasti Občine Divača in katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.
3. člen
Taksni zavezanci so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki uporabljajo javne površine na način in za namene iz 2. člena tega odloka.
4. člen
Taksne obveznosti iz 2. člena tega odloka so oproščeni:
– Občina Divača,
– krajevne skupnosti v Občini Divača,
– humanitarne organizacije in
– drugi organizatorji in organizacije, s katerimi Občina Divača sklene posebno pogodbo, katere predmet je v interesu občine in njenih občanov.
Plačila komunalne takse so oproščena tudi društva in klubi, ki delujejo na območju Občine Divača, za obveščanje o kulturnih, športnih, turističnih, humanitarnih in drugih prireditvah, katerih organizatorji so.
Takse se ne plačuje za reklamne napise sponzorjev na kulturnih in športnih prireditvah v Občini Divača in na športnih objektih v lasti Občine Divača ali krajevnih skupnosti v Občini Divača ter za plakatna mesta, za katera ima občina sklenjeno posebno pogodbo.
Takse se ne plačuje za predmete, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti.
5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca oziroma dneva, v katerem je zavezanec obvestil občinsko upravo Občine Divača o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, se upoštevajo pri odmeri taksne obveznosti.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi Občine Divača v roku 15 dni prijaviti nastanek taksne obveznosti, če ni v taksni tarifi drugače določeno. Prijava mora vsebovati uradne podatke o taksnem zavezancu ter podatke in dejstva, ki so potrebna za določitev višine komunalne takse, v skladu s taksno tarifo.
Taksnim zavezancem, ki v predpisanem roku ne prijavijo taksnih obveznosti, se odmeri nadomestilo v primeru, da občinska uprava lahko pridobi podatke o taksnem zavezancu in taksnem predmetu.
Če Občina Divača ne more pridobiti potrebnih podatkov za odmero taksne obveznosti, se taksnemu zavezancu v skladu s taksno tarifo z odločbo odredi sankcija.
7. člen
Komunalne takse odmerja in obračunava občinska uprava Občine Divača. Za pobiranje komunalnih taks lahko predstojnik občinske uprave pooblasti fizično ali pravno osebo.
8. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih. V primeru, da je taksa določena v letnem znesku, taksni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot eno leto, se taksa obračunava za vsak začeti mesec uporabe oziroma postavitve in sicer po dvanajstinah letnih zneskov.
9. člen
Plačilo komunalne takse se lahko odredi z odločbo, lahko se jo vključi v soglasje ali pa v pogodbo.
Komunalne takse se plačujejo s plačilnimi nalogi.
Letne komunalne takse se praviloma plačujejo v dveh obrokih, v kolikor ni v tarifi komunalnih taks drugače določeno. Prvi obrok zapade 30 dni od prejema odločbe, drugi obrok pa konec meseca novembra v tekočem letu. Letne komunalne takse se praviloma odrejajo z odločbo ali pogodbo. Odločbe za odmero letne komunalne takse se praviloma izdajajo za tekoče leto do meseca junija.
Taksne obveznosti, ki nastanejo po izdaji letne odločbe ali po podpisu pogodbe, se upoštevajo in obračunajo v naslednjem letu. V primeru, da se taksni predmet uporablja manj kot eno leto, se zaračuna sorazmerni del letne takse.
Dnevne komunalne takse se plačujejo za dan uporabe javne površine, kolikor ni v tarifi komunalnih taks drugače določeno. Dnevne komunalne takse so praviloma vezane na izdajo soglasja in se predpišejo v soglasju ali odločbi. Plačujejo se lahko dnevno na dan uporabe javne površine ali pa vnaprej, glede na predvideno rabo javne površine.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je potrebno takso plačati pred izdajo dovoljenja.
10. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravlja po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, od pravnih oseb pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti.
11. člen
Komunalne takse so določene v točkah in se plačujejo po taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke znaša na dan uveljavitve tega odloka 0,50 EUR (119,82 SIT).
Občinski svet Občine Divača lahko do konca koledarskega leta s sklepom sprejme novo vrednost točke za naslednje leto.
12. člen
Komunalne takse so drugi lastni vir Občine Divača. Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinska uprava Občine Divača.
13. člen
Sankcije za posamezne kršitve določil tega odloka so določene v taksni tarifi.
14. člen
Taksni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega odloka uporabljali taksne predmete, pa niso prijavili nastanka taksne obveznosti, so dolžni to storiti v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Divača (Uradni list RS, št. 37/97, 66/03, 116/03 in 100/05).
16. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2008.
Št. 032-0008/2007-7
Divača, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.
      T A R I F A K O M U N A L N I H T A K S

            Tarifa številka 1

  Za uporabo javnih površin za prirejanje zabavnih prireditev:
  Glede na naravo zabavne prireditve
+------------------------------------+-------------------------+
|Komercialna prireditve       |        1000 točk|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kulturna prireditev         |         100 točk|
+------------------------------------+-------------------------+
|Športne prireditve         |         100 točk|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ostale prireditve          |         100 točk|
+------------------------------------+-------------------------+


  Opomba:
  Taksni zavezanec je pravna oseba, fizična oseba ali
samostojni podjetnik, ki je organizator zabavne prireditve.
  Taksni zavezanec je dolžan 14 dni pred izvedbo zabavne
prireditve občinski upravi Občine Divača prijaviti zabavno
prireditev. Prijava mora vsebovati naslednje podatke: uradni
naziv, naslov organizatorja zabavne prireditve in kontaktno
osebo, kraj in datum izvedbe zabavne prireditve, čas trajanja
zabavne prireditve in naslov zabavne prireditve, podatek o
redarski službi na zabavni prireditvi in obseg prireditvenega
prostora oziroma površino (v m2) ter lastništvo prostora, kjer
se bo prireditev izvajala ter narava prireditve.
  Z denarno kaznijo 700,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če
ne prijavi zabavne prireditve v roku ter na način kot je to
določeno v prejšnjem odstavku.

            Tarifa številka 2

  Za oglaševanje na javnih površinah:
  – Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah in so
trajnega značaja, se plača taksa od velikosti:

+-------------------------------+----------------+-------------+
|                | Enostranska  | Dvostranska |
|Velikost v m2         |   letno   |  letno  |
+-------------------------------+----------------+-------------+
|– do 1 m2           |     50 točk|   80 točk|
+-------------------------------+----------------+-------------+
|– od 1m2 do 2 m2        |     80 točk|   120 točk|
+-------------------------------+----------------+-------------+
|– od 2 do 3 m2         |    130 točk|   204 točk|
+-------------------------------+----------------+-------------+
|– za vsak nadaljnji začeti m2 |     50 točk|   70 točk|
|nad 3 m2 do vključno 50 m2   |        |       |
+-------------------------------+----------------+-------------+
|– za table velikosti nad 50 m2 |    600 točk|   650 točk|
+-------------------------------+----------------+-------------+
|– za vsak nadaljnji začeti m2 |    100 točk|   200 točk|
|nad 50 m2           |        |       |
+-------------------------------+----------------+-------------+


  Za svetlobne reklamne napise se k osnovni taksi doda ne
glede na velikost in usmerjenost dodatnih 20 točk.
  – Za reklamne napise, objave, transparente, oglase, ki so
postavljeni ali pritrjeni ali drugače označeni na javnih
površinah in so začasnega značaja, se plača taksa od velikosti:

+-------------------------------+----------------+-------------+
|Velikost m2          | Enostransko  | Dvostransko |
|                |   dnevno   |  dnevno  |
+-------------------------------+----------------+-------------+
|Do 1 m2            |   5 točk   |  10 točk  |
+-------------------------------+----------------+-------------+
|Od 1 m2 do 2 m2        |  10 točk   |  20 točk  |
+-------------------------------+----------------+-------------+
|Za vsak nadaljnji m2      |  20 točk   |  40 točk  |
+-------------------------------+----------------+-------------+


  Opomba:
  Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne osebe, fizične
osebe in samostojni podjetniki, za katere se postavlja reklamni
napis, transparent, oglas.
  Za taksni predmet ne šteje označba državnega organa,
zakonsko obvezna označba firme, označba poslovne enote ter
seznam predmeta poslovanja družbe oziroma samostojnega
podjetnika posameznika na sedežu ali poslovni enoti, kot določa
Zakon o gospodarskih družbah.
  V skladu s 6. členom tega odloka je taksni zavezanec dolžan
v roku 15 dni prijaviti taksno obveznost. Prijava taksne
obveznosti mora vsebovati naslednje podatke: uradni naziv in
naslov taksnega zavezanca in kontaktno osebo, lokacija
namestitve taksnega predmeta, datum postavitve in čas, za
katerega bo taksni predmet na navedeni lokaciji postavljen,
lastništvo parcele, objekta, na katerem je postavljen taksni
predmet, velikost taksnega predmeta (v m2), usmerjenost
taksnega predmeta (enostranska ali dvostranska), podatek ali je
taksni predmet svetloben.
  Z denarno kaznijo 300,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če
v določenem roku ne prijavi letne taksne obveznosti oziroma s
150,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če v določenem roku ne
prijavi dnevne taksne obveznosti.


            Tarifa številka 3

  Za parkiranje na javnih površinah in uporaba javne površine
za postavitev letnih vrtov:

+----------------------------------------+---------------------+
|Rezerviran parkirni prostor       |50 točk letno/1   |
|                    |parkirni prostor   |
+----------------------------------------+---------------------+
|Uporaba javne površine za postavitev  |10 točk letno/m2   |
|letnih vrtov oziroma ograditev javne  |           |
|površine                |           |
+----------------------------------------+---------------------+


  Opomba:
  Taksni predmet po tej tarifi je uporaba pločnika in druge
javne površine pred poslovnim prostorom oziroma v njegovi
neposredni bližini, za neposredno opravljanje dejavnosti, kot
se opravlja v tem prostoru in vsaka drugačna omejitev javne
uporabe take površine zaradi poslovnih interesov (ograditev
javne površine pred poslovnim prostorom, postavitev letnih
vrtov).
  Taksni predmet po tej tarifi je tudi uporaba ne
rezerviranega parkirnega prostora na javnem parkirišču, ki je
potreben za opravljanje dejavnosti, ne glede na to, kje je
parkirni prostor.
  Taksni zavezanci so tisti, ki uporabljajo javni pločnik in
drugo javno površino ter morajo za te namene pridobiti posebno
dovoljenje občinskega organa.
  Taksni zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti
najmanj 14 dni pred pričetkom obratovanja oziroma takoj, ko se
pojavi potreba po uporabi taksnega predmeta. Prijava mora
vsebovati naslednje podatke: uradni naziv in naslov taksnega
zavezanca, število rezerviranih parkirnih prostorov oziroma
rabljenih parkirnih prostorov, velikost zagrajene javne
površine, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti oziroma
velikost letnega vrta v m2.
  Z denarno kaznijo 300,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če
v določenem roku ne prijavi taksne obveznosti.

            Tarifa številka 4

  Za uporabo javne površine za kampiranje, šotorjenje in druge
namene:

+----------------------------------------+---------------------+
|Kampiranje               |Dnevno 100 točk   |
+----------------------------------------+---------------------+
|Šotorjenje               |Dnevno 50 točk    |
+----------------------------------------+---------------------+


  Opomba:
  Taksni zavezanec je po tej tarifi uporabnik javne površine
za kampiranje, šotorjenje ali druge namene. Javna površina, ki
je namenjen kampiranju in šotorjenju, mora biti opremljena
najmanj s sanitarijami in priključkom za električno energijo.
  Za javno površino, ki je namenjena kampiranju in šotorjenju,
se lahko pobira komunalna taksa le v primeru, če je opremljena,
kot je določeno v prejšnjem odstavku.
  Ne glede na zgornji odstavek se z denarno kaznijo 100,00 EUR
kaznuje osebo, ki kampira oziroma šotori na javni površini, ki
ni namenjena kampiranju in šotorjenju.
  Taksni zavezanec je dolžan taksno obveznost iz te tarife
prijaviti na dan kampiranja/šotorjenja na občinsko upravo
Občine Divača. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: naziv
taksnega zavezanca, mesto kampiranja oziroma šotorjenja, dan
kampiranja/šotorjenja in čas, za katerega namerava zavezanec
kampirati oziroma šotoriti.
  Taksna obveznost po tej tarifi se plača dnevno za tisti dan,
ko zavezanec kampira/šotori oziroma vnaprej za dneve, ko bo
zavezanec kampiral šotoril.

            Tarifa številka 5

  Za uporabo javne površine za prodajo na premičnih stojnicah,
tržnicah, potujočo prodajalno in sejmih:

+----------------------------------------+---------------------+
|Sejemska prodaja            |Dnevno 10 točki/na  |
|                    |stojnico       |
+----------------------------------------+---------------------+
|Individualna prodaja na premični    |Dnevno 15 točk    |
|stojnici                |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Prodaja s potujočo prodajalno      |Mesečno 1 točk/na  |
|                    |prodajno mesto    |
+----------------------------------------+---------------------+
|Prodaja na tržnici           |Dnevno 5 točki/na  |
|                    |stojnico       |
+----------------------------------------+---------------------+


  Opomba:
  Taksni zavezanec je po tej tarifi organizator sejemske
prodaje na javni površini, individualni uporabnik javne
površine za prodajo na posamični premični stojnici,
individualni uporabnik ali organizator prodaje na tržnici in
organizator prodaje s potujočo prodajalno.
  Taksni zavezanec je dolžan taksno obveznost iz te tarife
prijaviti:
  – za sejemsko prodajo – 30 dni pred pričetkom sejemske
prodaje. Prijava mora vsebovati: naziv organizatorja sejemske
prodaje, število in naslov posamičnih prodajalcev v okviru
sejemske prodaje, dan, ure in število mesecev izvajanja
sejemske prodaje ter navedba blaga, ki se bo prodajala na
sejmu.
  – za individualno prodajo na premični strojnici – 15 dni
pred pričetkom prodaje. Prijava mora vsebovati: naziv taksnega
zavezanca, kraj in dan prodaje na premični stojnici, blago, ki
se bo prodajalo na premični strojnici. Individualno prodajo na
premični stojnici se v primeru, da je v občini organizirana
tudi sejemska prodaja dovoli, samo podjetjem, podjetnikom ali
fizičnim osebam, ki ne sodelujejo v sejemski prodaji. Prednost
pri pridobitvi soglasja za individualno prodajo imajo domača
podjetja in podjetniki.
  – prodaja s potujočo prodajalno – 15 dni pred pričetkom
prodaje s potujočo prodajalno. Prijava mora vsebovati: naziv
taksnega zavezanca, kraje in dneve kjer bo prodaja, blago, ki
se bo prodajalo, in število mesecev, v katerih bo prodaja.
  – prodaja na tržnici – 15 dni pred pričetkom prodaje.
Prijava mora vsebovati: naziv individualnega uporabnika tržnice
ali organizatorja prodaje na tržnici, dneve prodaje na tržnici
in blago, ki se bo prodajalo na tržnici.
  Z denarno kaznijo 150,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če
v določenem roku ne prijavi sejemske prodaje. Z denarno kaznijo
14,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če v določenem roku ne
prijavi individualne prodaje na premični stojnici. Z denarno
kaznijo 300,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če v določenem
roku ne prijavi prodaje s potujočo prodajalno. Z denarno
kaznijo 10,00 EUR se kaznuje individualni uporabnik, če v
določenem roku ne prijavi prodaje na tržnici. Z denarno kaznijo
50,00 EUR se kaznuje organizator prodaje na tržnici, če v
določenem roku ne prijavi prodaje na tržnici.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti