Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5069. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-D), stran 13768.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2007.
Št. 001-22-121/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA (ObrZ-D)
1. člen
V Obrtnem zakonu (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZdavP-2) se v prvem odstavku 2. člena črta besedilo »in za opravljanje katere je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi obrtne dejavnosti. Z uredbo tudi določi za opravljanje katerih obrtnih dejavnosti je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, pri čemer upošteva kriterije, da gre za obrtne dejavnosti, ki so lahko nevarne za življenje, zdravje ali premoženje oseb oziroma za onesnaževanje okolja.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se črta besedilo », v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedama »obrtne dejavnosti« doda besedilo », za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedo »opravljanja« doda besedilo »obrtne dejavnosti, za katero ni potrebna ustrezna poklicna usposobljenost in«, v drugem stavku se za besedilom »samostojnega podjetnika posameznika,« doda besedilo »ki opravlja obrtno dejavnost, za katero ni potrebna poklicna usposobljenost oziroma«, v četrtem stavku pa se za besedo »sklep« doda besedilo », v katerega vpiše tudi dejavnost prodaje določenega blaga, če se ta opravlja zaradi zaokrožitve ali dopolnitve glavne dejavnosti. V drugem, tretjem in četrtem stavku se besedna zveza »Obrtna zbornica Slovenije« v obeh sklonih nadomesti z besedno zvezo »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije« v ustreznem sklonu.«
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je:
– srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri, ali
– srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri, ali
– ustrezen mojstrski naziv, ali
– ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija, ali
– višja strokovna izobrazba ustrezne smeri, ali
– visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Obrtna zbornica Slovenije« nadomesti z besedilom »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja se vloži pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na enotni vstopni točki VEM – vse na enem mestu.«.
5. člen
V 11., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 24., 25., 26., 27., 30., 33., 35. in 42.d členu ter v naslovu 2. podpoglavja pred 33. členom se besedna zveza »Obrtna zbornica Slovenije« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije« v ustreznem sklonu.
6. člen
V 21., 22., 23., 34., 44. členu se beseda »vajenec« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »dijak« v ustreznem sklonu in številu, besedna zveza »Obrtna zbornica Slovenije« se v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »Obrtna-podjetniška zbornica Slovenije« v ustreznem sklonu ter besedna zveza »območna obrtna zbornica« nadomesti z besedno zvezo »območna obrtno-podjetniška zbornica« v ustreznem sklonu in številu.
7. člen
V 31., 32., 35.a, 36., 37. in 38. členu se besedna zveza »območna obrtna zbornica« v vseh sklonih in številih, nadomesti z besedno zvezo »območna obrtno-podjetniška zbornica« v ustreznem sklonu in številu, besedna zveza »Obrtna zbornica Slovenije« v vseh sklonih pa se nadomesti z besedno zvezo »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije« v ustreznem sklonu.
Pred 37. členom se v naslovu 3. podpoglavja besedilo »Območna obrtna zbornica« nadomesti z besedilom »Območna obrtno-podjetniška zbornica«.
8. člen
V prvem odstavku 39. člena se besedilo »Obrtna zbornica Slovenije« nadomesti z besedilom »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Sredstva, pridobljena iz članarine, se razdelijo tako, da se 35 odstotkov nameni za delovanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, 65 odstotkov pa za delovanje območnih obrtno-podjetniških zbornic. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije lahko odloči, da se sredstva, pridobljena iz članarine razdelijo tako, da se razmerje, določeno v prejšnjem stavku spremeni, vendar največ za pet odstotnih točk. Višino deleža posamezne območne obrtno-podjetniške zbornice določi skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije tako, da je ta sorazmeren s številom članov in z območjem območne obrtno-podjetniške zbornice, ter da območni obrtno-podjetniški zbornici zagotavlja nemoteno opravljanje nalog, ki se po tem zakonu financirajo iz članarine.
(3) Notranji nadzor nad namensko porabo sredstev območnih obrtno-podjetniških zbornic iz drugega odstavka tega člena opravljajo nadzorni odbori območnih obrtno-podjetniških zbornic, notranji nadzor nad namensko porabo sredstev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pa opravlja nadzorni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek in se spremeni, tako, da se glasi:
»(4) Članarina, ki jo plačujejo člani zbornice, se določi glede na velikost podjetja člana in znaša:
+------------------------------------------+-------------------+
|1. Člani, ki osebno opravljajo dejavnost |10 EUR mesečno   |
|domače in umetnostne obrti        |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|2. Samostojni podjetniki in gospodarske  |20 EUR mesečno   |
|družbe brez zaposlenih          |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|3. Samostojni podjetniki in gospodarske  |30 EUR mesečno   |
|družbe, ki imajo do 3 zaposlene      |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|4. Samostojni podjetniki in gospodarske  |40 EUR mesečno   |
|družbe, ki imajo od 3 do 10 zaposlenih  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|5. Samostojni podjetniki in gospodarske  |50 EUR mesečno   |
|družbe, ki imajo 10 in več zaposlenih   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije lahko s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določi nižjo članarino od predpisane sorazmerno za vse kategorije članov.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »milijon in pol tolarjev« nadomesti z besedilom »osem tisoč eurov«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Način plačevanja članarine določi skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije obvesti člana o višini in načinu plačila članarine.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se črta beseda »osnovo« ter vejica za njo, besedilo »Obrtne zbornice Slovenije« pa se nadomesti z besedilom »Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »zoper osnovo, višino in način plačila članarine« nadomesti z besedilom »iz prejšnjega odstavka«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedna zveza »Obrtna zbornica Slovenije« v obeh sklonih nadomesti z besedno zvezo »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije« v ustreznem sklonu.
Dosedanji deveti odstavek se črta.
9. člen
V prvem odstavku 40. člena se v napovednem stavku besedilo »Obrtna zbornica Slovenije« nadomesti z besedilom »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije«, na koncu tretje alinee se doda besedilo »na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije«, v četrti alinei se besedilo »Obrtne zbornice Slovenije« nadomesti z besedilom »Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije«, za četrto alineo pa se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– naloge informiranja in splošnega strokovnega svetovanja članstvu,«, dosedanja peta alinea postane šesta alinea.
10. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo »Območna obrtna zbornica« nadomesti z besedilom »Območna obrtno-podjetniška zbornica«.
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območna obrtno-podjetniška zbornica s sredstvi članarine iz drugega odstavka 39. člena tega zakona, financira naloge iz 37. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »članarine in drugih«, za besedo »iz« se doda besedilo »druge do četrte alinee«, besedilo »območne obrtne zbornice« se nadomesti z besedilom »območne obrtno-podjetniške zbornice«, besedilo »Obrtne zbornice Slovenije« pa z besedilom »Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije«.
11. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedi »obrtnih zbornic« nadomestita z besedilom »obrtno-podjetniških zbornic«.
V drugem odstavku se besedilo »Obrtna zbornica Slovenije« nadomesti z besedilom »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije«, besedi »območne zbornice« pa z besedilom »območne obrtno-podjetniške zbornice«.
12. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »500.000 do 1.000.000« nadomesti z besedilom »2.000 do 4.000«, beseda »tolarjev« pa z besedo »eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 600.000« nadomesti z besedilom »300 do 2.500«, beseda »tolarjev« pa z besedo »eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000« nadomesti z besedilom »400 do 1.200«, beseda »tolarjev« pa z besedo »eurov«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Uredbo iz 2. člena zakona izda Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Minister, pristojen za obrt v soglasju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi pravilnik iz drugega odstavka 14. člena zakona z določbami tega zakona.
14. člen
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije mora, po uradni dolžnosti, v roku štirih mesecev od uveljavitve tega zakona z njim uskladiti stanje v obrtnem registru.
15. člen
Obrtna zbornica Slovenije in območne obrtne zbornice morajo svoje statute in poslovanje uskladiti z določbami tega zakona do 31. decembra 2007.
16. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehata veljati:
– Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04) in
– Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list RS, št. 51/04, 79/04 – popr. in 87/04).
Predpisa iz prejšnjega odstavka se uporabljata do uveljavitve novih predpisov.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 8. in 10. člena tega zakona, ki začnejo veljati 1. januarja 2008.
Št. 331-01/89-1/33
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EPA 1464-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti