Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5072. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-B), stran 13773.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2007.
Št. 001-22-125/07
Ljubljana, dne 5. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE (ZLPLS-B)
1. člen
V Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) se drugi in tretji odstavek 10. člena spremenita tako, da se glasita:
»Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 30 članov, in sicer:
1. Državni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje 28 članov, od tega:
– 16 članov na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije iz vrst reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so vpisane v register ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo,
– enega člana na predlog Rdečega križa Slovenije,
– enega člana na predlog Slovenske Karitas,
– enega člana na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije,
– devet članov na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij.
2. Vlada Republike Slovenije imenuje in razrešuje dva člana, od tega:
– enega člana na predlog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
– enega člana na predlog Ministrstva za zdravje.
Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 17 članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, in sicer:
– sedem članov na predlog skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez izmed nacionalnih športnih zvez članic Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez,
– enega člana na predlog Univerze v Ljubljani – Fakultete za šport,
– enega člana na predlog Javnega zavoda za šport RS – Inštituta za šport,
– enega člana na predlog Združenja občin Slovenije,
– enega člana na predlog Skupnosti občin Slovenije,
– šest članov na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport izmed predlogov različnih športnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu, od tega:
a) dva člana iz občinskih športnih zvez,
b) enega člana iz športnih zvez, ki niso članice Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez,
c) tri člane izmed športnih organizacij, ki niso predlagane od drugih upravičenih predlagateljev.«.
2. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O finančnem načrtu, zaključnem računu in pravilniku, ki ureja pogoje, merila in razporeditev sredstev fundacij, odloča svet pristojne fundacije z dvotretjinsko večino.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V tretjem odstavku 12. člena se črta drugi stavek.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Člani sveta fundacije opravljajo svoje delo nepoklicno. Državni Zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije imenujeta člane sveta za dobo petih let in so lahko največ dvakrat zaporedoma imenovani na to funkcijo.
Funkcija direktorja fundacije je poklicna in lahko traja največ dva zaporedna mandata. Mandat direktorja fundacije je pet let.
Direktorja fundacije imenuje in razrešuje svet fundacije. K imenovanju in razrešitvi direktorja daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
Glede razrešitve direktorja se uporabljajo določbe Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), ki urejajo razrešitev članov uprave ustanov.
Z direktorjem svet fundacije sklene pogodbo, v kateri se opredelijo pravice in dolžnosti direktorja. Vlada lahko določi zgornjo mejo plačila, ki ga za svojo delo lahko prejema direktor fundacije.«.
5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Postopek odločanja o vlogah za razporeditev sredstev fundacij se ureja s tem zakonom in pravilnikom iz drugega odstavka 11. člena tega zakona. Če navedena predpisa posameznega vprašanja postopka ne urejata, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Zoper odločitev sveta fundacije, s katero je odločeno o vlogi na javni razpis za razdelitev sredstev fundacije, je dovoljena pritožba v roku 15 dni.
Organ fundacije, pristojen za odločanje o pritožbi, se določi s pravili fundacije. Odločitev pristojnega organa fundacije za pritožbe je dokončna.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, mora biti vsaka odločitev fundacije, s katero se odloči o vlogi za razporeditev sredstev fundacije, izdana pisno, vsebovati pa mora pravno podlago za izdajo, izrek, obrazložitev ter pravni pouk.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije morata imenovati nove člane Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v roku šestih mesecev po uveljaviti tega zakona. Do imenovanja novih članov sveta fundacije opravlja vse naloge sveta dosedanji svet fundacije.
7. člen
Vlada Republike Slovenije v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona imenuje vršilca dolžnosti direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in vršilca dolžnosti direktorja Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za obdobje šestih mesecev. Pogodbo iz petega odstavka 13. člena zakona z vršilcem dolžnosti sklene Vlada Republike Slovenije.
Svet fundacije imenuje direktorja fundacije, ki nastopi mandat po izteku šestih mesecev dela vršilca dolžnosti direktorja. Če direktor fundacije tudi po preteku mandata vršilca dolžnosti direktorja ni imenovan, se mandat vršilca dolžnosti direktorja podaljša do imenovanja direktorja, vendar za največ šest mesecev.
8. člen
Z imenovanjem novih članov sveta fundacije preneha mandat dosedanjim članom sveta fundacije. Z dnem imenovanja vršilca dolžnosti direktorja fundacije preneha mandat dosedanjemu direktorju fundacije.
9. člen
Splošni pravni akti fundacije morajo biti usklajeni z določbami tega zakona v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/94-19/17
Ljubljana, dne 26. oktobra 2007
EPA 1601-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti