Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Št. 134 Ob-30182/07 , Stran 7312
Občina Šenčur želi na svojem območju povečati ponudbo prodaje stanovanj za trg. Na zemljiščih se lahko zgradi večstanovanjski objekt. 1. Navedba prodajalca: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo zastopa župan Miro Kozelj. 2. Predmet prodaje: nepremičnini parc. št. 448/9, k.o. Šenčur, travnik v izmeri 609 m2, in parc. št. 897/12, k.o. Luže, pašnik, v izmeri 591 m2. 3. Planska namembnost navedenih zemljišč in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št. 3501-4334/07, z dne 17. 10. 2007, ki je na vpogled pri občinskem organu. Za zemljišči poteka postopek sprememb in dopolnitev PUP Šenčur in Srednja vas. Zemljišči ležita v Sajovčevem naselju v Šenčurju in mejita na obstoječi večstanovanjski objekt in zaklonišče. Zemljišči sta komunalno urejeni. Natančna lega zemljišč je razvidna iz mapne kopije. Na pisno zahtevo ponudnika, bo občinski organ ponudniku posredoval kopijo lokacijske informacije, mapno kopijo ter osnutek odloka predlaganih sprememb in dopolnitev PUP Šenčur in Srednja vas. 4. Izhodiščna cena: izhodiščna cena nepremičnin znaša 230 EUR za 1 m2. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost in komunalni prispevek, kar plača izbrani ponudnik. 5. Nepremičnini se prodajata kot celota po načelu videno-kupljeno. 6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na TRR Občine Šenčur, št. 01317-0100006973, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic blok. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 7. Pisnim ponudbam morajo biti priloženi naslednji dokumenti in podatki: – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, – fizične osebe potrdilo o državljanstvu ali fco. osebne izkaznice, – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko transakcijskega računa, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, – ponujeno ceno – ki ne more biti nižja od izhodiščne cene določene s cenitvijo, – dokazilo o plačani kavciji. 8. Ponudnikov je lahko več, vendar morajo nastopati enotno in za vse ponudnike veljajo isti pogoji. 9. Nepopolne in nepravočasne prejete ponudbe ne bodo upoštevane. 10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena v roku 15 dni od prejema odločitve. Odločitev bo sprejeta v roku 30 dni od poteka razpisa. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Šenčur zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo na osnovi predloga komisije odločal župan Občine Šenčur. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 12. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Izbrani ponudnik bo dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. 13. Vsa dodatna pojasnila o nepremični in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Šenčur, Oddelku za gospodarsko in komunalno dejavnost, kontaktna oseba Aleš Puhar, tel. 04/251-91-05. 14. Občina Šenčur lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav tako si Občina Šenčur pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. 15. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, z oznako: »Ponudba ne odpiraj – blok«. Rok za oddajo ponudb je 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. 16. Javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 2007, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šenčur, Kranjska cesta 11.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti