Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Ob-30428/07 , Stran 7301
1. Uradno ime in naslov naročnika: GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Anton Bergauer, tel. 01/234-19-14. 2. Opis/predmet naročila: naročnik želi oblikovati listo usposobljenih izvajalcev gradbenih in pomožnih del na telekomunikacijskem kabelskem omrežju za potrebe naročnika po posameznih lokacijah – območjih za leto 2008 (v primeru izbire za konkretno gradnjo bo moral izbrani ponudnik izvesti storitve skladno s specifikacijami in konkretnim povpraševanjem). 3. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, ki je brezplačna: GVO, d.o.o., Enota komerciale in marketinga, Cigaletova 10, Ljubljana, informacije pri: mag. Anton Bergauer, tel. 01/234-19-14, internetni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija: www.gvo.si. 4. a. Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo/prijavo za sodelovanje: 23. 11. 2007 do vključno 10. ure. b. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: GVO, d.o.o., Enota komerciale in marketinga, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. 5. Trajanje naročila: obdobje enega leta. 6. Kraj izvedbe: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Nova Gorica. 7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 8. Datum, do katerega mora veljati ponudba: do sklenitve pogodbe. 9. Datum odposlane zahteve za objavo: 6. 11. 2007.