Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Ob-30215/07 , Stran 7312
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a. 2. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnin Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč v k.o. Ajdovščina v skupni izmeri 6.212 m2, in sicer: – parc. št. 1788 v izmeri 2.026 m2, – parc. št. 1789/1 v izmeri 1.262 m2, – parc. št. 1787/1 v izmeri 1.823 m2, – parc. št. 1785/1 v izmeri 626 m2, – parc. št. 1914/49 v izmeri 22 m2 in – parc. št. 1824/4 v izmeri 453 m2. Parcele št. 1789/1, parc. št. 1787/1, parc. št. 1785/1, parc. št. 1914/49 in parc. št. 1824/4, vse k.o. Ajdovščina so nastale iz parc. št. 1789, parc. št. 1787, parc. št. 1785, parc. št. 1914/12 in parc. št. 1824/1, vse k.o. Ajdovščina. Nahajajo se v Obrtni coni Mirce v Ajdovščini in tvorijo zaokroženo zemljišče, namenjeno poslovni dejavnosti. Po parc. št. 1824/4, k.o. Ajdovščina trenutno poteka dostopna pot k višje ležečim zemljiščem (predvsem parc. št. 1786 in parc. št. 1784, vse k.o. Ajdovščina in posredno do ostalih parcel v coni Mirce), za katero pa je predvidena prestavitev. Parc. št. 1788, parc. št. 1789/1, parc. št. 1787/1, parc. št. 1785/1, parc. št. 1914/49 in parc. št. 1824/4, vse k.o. Ajdovščina se prodajajo skupaj, pri čemer se bo prenos lastninske pravice na parc. št. 1824/4, k.o. Ajdovščina opravil po prestavitvi poti. Komunalna opremljenost: območje še ni komunalno opremljeno, se pa ureja. Komunalni prispevek je investitor dolžan plačati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 3. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe Prispele ponudbe se bodo vrednotile po naslednjih kriterijih: A) ponudbena cena – največ 70 točk Najmanjša ponudbena cena znaša 53 EUR/m2 (brez davkov). Najvišja ponudbena cena se oceni s 70 točk. Število točk se izračuna po naslednji formuli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Po tej formuli dobi najvišja cena 70 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk. Uspeli ponudnik je dolžan poleg kupnine plačati tudi davek na dodano vrednost v višini 20% od ponujene cene za nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 1788, parc. št. 1789/1, parc. št. 1787/1 in parc. št. 1785/1, vse k.o. Ajdovščina ter davek na promet nepremičnin v višini 2% od ponujene cene za zazidani stavbni zemljišči parc. št. 1914/49 in parc. št. 1824/4, obe k.o. Ajdovščina. B) predvideno število in struktura zaposlenih, ki jih bo omogočala investicija na nepremičninah, ki so predmet prodaje – največ 10 točk Ponudnik mora k ponudbi dostaviti enostaven kadrovski načrt za obdobje 2008– 2013, iz katerega bo razvidno število zaposlenih po posameznih letih, ločeno po izobrazbeni strukturi. Število točk se izračuna po naslednji formuli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Število točk se dobi tako, da se sešteje produkte: število zaposlenih v določenem letu pomnožene s faktorjem, ki velja za posamezno stopnjo izobrazbe. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Primer izračuna števila točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2*1 + 2*5 + 5*1 + 2*5 + 5*1 + 2*5 = 42 točk C) dejavnost – največ 10 točk: Ponudniki, ki v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07), opravljajo glavno dejavnost na oddelkih z oznakami št., 20., 21., 26. in 72., se točkuje z 10 točkami. Ponudniki, ki glavne dejavnosti ne opravljajo na oddelkih navedenih v prejšnjem odstavku se točkujejo z 0 točkami. 4. Drugi pogoji: a) Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«. b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Obveznost Občine Ajdovščina, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od odpiranja prispelih ponudb. d) Izbrani najugodnejši ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izboru in plačati celotno kupnino za vsa nezazidana zemljišča vključno z davkom na dodano vrednost v roku 8 dni od izstavitve računa ter celotno kupnino za zazidano stavbno zemljišče parc. št. 1914/49, k.o. Ajdovščina, v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine za zazidano stavbno zemljišče parc. št. 1824/4, k.o. Ajdovščina, se opravi ob prenosu lastninske pravice, pri čemer se ponujena cena revalorizira na dan sklenitve aneksa h kupoprodajni pogodbi. e) Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za razpis plačati varščino v višini 33.000,00 EUR na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. f) Zagotovila, ki jih bodo ponudniki navajali pod točko 3 (B in C) in plačilo kupnine so bistvena sestavina pogodbe. g) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. 5. Ponudba Ponudba mora vsebovati: – predmet nakupa; – ponudbeno ceno (brez DDV, brez davka na promet nepremičnin); – kadrovski načrt; – dokument, iz katerega bo razvidna glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od 30 dni (izpis iz poslovnega registra Slovenije); – potrdilo o vplačani varščini; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – izjavo, da se strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa. 6. Čas in naslov za oddajo ponudbe Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišč v OC Mirce v Ajdovščini«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 27. 11. 2007 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 13.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 7. Informacije Ogled zemljišč je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v četrtek 22. 11. 2007 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič ali na tel. 05/365-91-18 kontaktna oseba je Sonja Lovrekovič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti