Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5105. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje, stran 13844.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj dne 12. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje
I. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Za območje Šolskega centra Zlato polje je bil prvi zazidalni načrt sprejet že v letu 1975. V skladu z njim je v območju zgrajena strojno kovinarska šola ISKRA, Fakulteta za organizacijske vede s športno dvorano, dijaški in študentski dom ter igrišča za rokomet, odbojko in košarko.
Glede na spremenjeno prostorsko zakonodajo in spremenjene programe razvoja šol je Svet Mestne občine Kranj v letu 2002 sprejel nov Odlok o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Uradni list RS, št. 82/02, v nadaljevanju ZN), v letu 2004 pa še spremembe ZN (Uradni list RS, št. 51/04). Območje ZN je namenjeno izobraževalni dejavnosti, bivanjskim kapacitetam, vezanim na šolsko in študijsko dejavnost, športu in rekreaciji, prometni, komunalni in energetski infrastrukturni ureditvi ter ureditvi parkirnih in zelenih površin. Po tem ZN je zgrajena Ekonomska gimnazija, za gradnjo večnamenske športne dvorane je bilo 23. 4. 2007 izdano gradbeno dovoljenje.
Od zadnjih sprememb in dopolnitev ZN, ki je potekala v letu 2004, pa do danes je s strani uporabnikov tega prostora prišlo do nekaterih pobud za spremembe oziroma dopolnitve veljavnega prostorskega načrta.
II. Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev ZN je identično območju veljavnega ZN in meri 17.75 ha.
III. Način pridobitev strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev načrtovalec izdela v dveh variantah. Variantne strokovne rešitve se izdelajo na podlagi analize stanja in prostorskih potreb uporabnikov tega prostora ter strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora.
Izdelane so strokovne podlage Visokošolsko središče Zlato polje (Univerzitetni kampus), ki jih je izdelala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana v novembru 2006.
IV. Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN se vodi v skladu Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki njegove priprave:
– objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev ZN – oktober 2007,
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim načrtovalcem,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 45 dni po pridobitvi smernic; v primeru, da je potrebno izdelati CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki v roku 15 dni preveri ustreznost okoljskega poročila,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni,
– prva obravnava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN na Svetu MOK – v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb – 20 dni po javni razgrnitvi,
– priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN – 20 dni po sprejetju stališč do pripomb,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu predloga; v primeru izdelave CPVO ministrstvo pristojno za varstvo okolja, na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora, v 30. dneh odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN na okolje in izda potrdilo,
– sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah in dopolnitvah ZN (druga obravnava) na Svetu MOK,
– objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah ZN se po njegovi uveljavitvi pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in Upravni enoti Kranj.
V. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN in so določeni s tem sklepom.
Mestna občina Kranj pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice. V smernicah nosilci urejanja prostora, za obravnavano območje, konkretizirajo določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in prostor v istem roku občini sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve ZN, ki bodo izdelane kot občinski podrobni prostorski načrt, potrebno izvesti CPVO.
Če nosilci urejanja prostora v predpisanem roku ne dajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Na poziv občine nosilci urejanja prostora v 30 dneh od prejema vloge dajo mnenje, ali so v predlogu sprememb in dopolnitev ZN upoštevane smernice, ki so jih posredovali k osnutku sprememb in dopolnitev ZN.
V primeru, da bo potrebno izvesti CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov na okolje. O sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje odloči Ministrstvo za okolje in prostor.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
6. Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne energije, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
7. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
8. Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
9. Komunala Kranj d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
11. Domplan d.d., PE Energetika, Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
12. Mestna občina Kranj,Oddelek za razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb in dopolnitev ZN se financira iz proračuna Mestne občine Kranj.
VII. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne občine Kranj in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-0118/2007-48/02
Kranj, dne 12. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti