Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Št. 478-0006/07-185/11 Ob-30170/07 , Stran 7302
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. Postopek javne dražbe vodi komisija imenovana s sklepom župana št. 35100-0001/04-S040/10 z dne 25. 10. 2007. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje so nepremičnine: – parc. št. 396/1 travnik 3. razreda v izmeri 1057 m2, – parc. št. 397/1 parkirišče v izmeri 240 m2, – parc. št. 397/2 cesta 99 m2, – parc. št. 399/1 stanovanjska stavba v izmeri 111 m2, poslovna stavba v izmeri 50 m2, – parc. št. 400/1 sadovnjak 3. razreda v izmeri 1817 m2, dvorišče v izmeri 139 m2, ki so vse vpisane v vl. št. 461, k.o. Breg ob Kokri, kjer je vknjižena lastninska pravica v korist Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. Navedene nepremičnine v naravi predstavljajo poslovni objekt Zdravstvena postaja Preddvor neto površine 121,72 m2, štirisobno stanovanje v I. nadstropju neto površine 124,02 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem v površini 3.557,00 m2. Štirisobno stanovanje je zasedeno s stanovalci. Nepremičnine so v prostorskih aktih Občine Preddvor razvrščene v območje za stanovanja z oznako S. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za predmet prodaje znaša 420.800,00 EUR (brez DDV). Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 1.000,00 EUR. 4. Ostali pogoji in pravila javne dražbe: a) prodaja Prodaja se vrši po načelu videno-kupljeno. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti do uporabnikov štirisobnega stanovanja v I. nadstropju neto površine 124,02 m2. Kupec soglaša s tem, da se obstoječi prostori v izmeri 121,72 m2 brezplačno uporabljajo za potrebe dejavnosti zdravstvene ambulante še 12 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe. O morebitnem podaljšanju navedenega roka se sklene dogovor med kupcem in prodajalcem. b) davčne obveznosti Kupec plača poleg kupnine tudi DDV. c) rok sklenitve pogodbe ter rok in način plačila kupnine Prodajna pogodba se podpiše z najugodnejšim ponudnikom v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov na njegovi strani, prodajalec obdrži njegovo varščino. Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kupnina se plača na podlagi računa, ki ga prodajalec izstavi na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Že položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku 8 dni je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajalec izstavi kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetu prodaje v roku 8 dni po prejemu celotne kupnine. e) varščina Pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene na račun Občine Preddvor št. 01295-0100006887 pri Banki Slovenije, s pripisom »varščina za javno dražbo«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina vrne brezobrestno na njihov transakcijski račun, in sicer v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. f) kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala dne 28. 11. 2007, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Preddvor na naslovu Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. g) udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe in predložiti kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani varščini in priloženo številko transakcijskega računa za primer vračila varščine, – potrdilo pristojnega organa (DURS) o plačanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom, staro največ 30 dni, – dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (potrdilo sodišča), ki ni starejše od 30 dni (velja za pravne osebe in s.p.), – potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih 6 mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p., staro največ 30 dni, potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe, – pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje dražitelja na javni dražbi, – davčno številko, matično številko (za pravne osebe) EMŠO (za fizične osebe) in telefonsko številko na kateri so dosegljivi. Kolikor zgoraj navedeni pogoji niso kumulativno izpolnjeni se k draženju ne more pristopiti. h) izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, je pogodbeni predmet prodan za izklicno ceno. Če sta dražitelja dva ali če je več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne zviša cene. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Komisija za izvedbo dražbe lahko s soglasjem župana Občine Preddvor postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. i) pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07). 5. Dodatne informacije o predmetu prodaje: za vse dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje in njegovim ogledom je pristojen tajnik Občine Preddvor Marko Bohinec, ki je dosegljiv na tel. 04/275-10-00, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 27. 11. 2007.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti