Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5118. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnih načrtih Pri Ribniku, Sevnica – center in v Florjanski ulici, stran 13875.

Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05-UPB) je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnih načrtih Pri Ribniku, Sevnica – center in v Florjanski ulici
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za območje vrtca Ciciban Sevnica, subjekte, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posamezne faze priprave IPA.
Spremembe in dopolnitve obstoječega, veljavnega zazidalnega načrta se nanašajo na:
– določitev tlorisne oblike in zasnove vrtca,
– določitev novih dostopov na gradbeno parcelo in
– določitev pogojev za zunanjo ureditev gradbene parcele.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnih načrtih naselij Pri Ribniku, Sevnica – center in v Florjanski ulici, ki je bil objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 20/69, s spremembami objavljenimi v Uradnem listu SRS, št. 20/75 in 30/76, se nanaša na območje obstoječega vrtca Ciciban v Naselju heroja Maroka v Sevnici.
V osnovnem zazidalnem načrtu je podano, da naj se tlorisna oblika in zasnova stavb prilagodi meram, ki so podane v zazidalnem načrtu ob upoštevanju predpisane gradbene linije.
Ob vsaki spremembi in dopolnitvi prostorskega akta za center Sevnice in naselja pri Ribniku se je spreminjala tlorisna zasnova vrtca, horizontalni gabariti, mikrolokacija ter dostopnost.
Obstoječi vrtec na parc. št. 393, k.o. Sevnica, je zgrajen v nasprotju s sprejeto dopolnitvijo zazidalnega načrta, in sicer odstopanje ugotavljamo v tlorisni zasnovi in horizontalnih gabaritih. Odstopanje je tudi glede dostopnosti in v načinu gradnje, saj je vrtec montažen.
Investitor želi zaradi dotrajanosti obstoječih objektov na parc. št. 393 in 390/2, obe k.o. Sevnica, objekte porušiti in zgraditi nov vrtec – Vrtec Ciciban v Sevnici.
Zidano stavbo na parc. št. 390/2, ki je bila nekdaj samski dom zatem pa vrtec in je bila pred leti izpraznjena zaradi varnosti otrok in zaposlenih, je treba porušiti. Drugi objekt na parc. št. 393 je montažni vrtec, ki je bil pred leti dograjen za potrebe centralne kuhinje in sodobno tehnološko opremljen. Stavba obstoječega vrtca je delno podkletena; zaklonišče, pralnica, likalnica, arhiv.
Rušenje obstoječih objektov, rekonstrukcije ter nadomestne gradnje po veljavnem zazidalnem načrtu niso dovoljene.
Po predhodni urbanistični preverbi prostora je bilo ugotovljeno, da je predlagana zasnova novega vrtca sprejemljiva v prostoru in preostalo urbanistično zasnovo iz veljavnega zazidalnega načrta ne tangira in jo ne prizadene.
3. člen
(programska izhodišča in predvideni načrtovani posegi)
Programska izhodišča so:
– ohraniti meje zazidalnega načrta,
– omogočiti odstranitve obstoječih objektov,
– omogočiti nadomestne gradnje,
– omogočiti dozidave in nadzidave,
– omogočiti gradnjo pomožnih objektov.
Območje osnovnega zazidalnega načrta ostane nespremenjeno. Spremembe in dopolnitve PIA se nanašajo na lokacijo vrtca na parc. št. 393 in 390/2, 390/3 in 396, vse k.o. Sevnica, ter na lokacijo ureditve dovozne ceste, ki bo potekala po parc. št. 395/5 in 395/1, obe k.o. Sevnica.
Na območju urejanja je dejavnost organiziranega varstva in predšolske vzgoje, ki se odvija v vrtcih in se ne spreminja. Ista dejavnost je določena v osnovnem zazidalnem načrtu in njegovih kasnejših spremembah in dopolnitvah.
Prostorske rešitve izhajajo iz predhodno izdelane projektne dokumentacije – idejnega projekta za Vrtec v Sevnici, na lokaciji obstoječega vrtca v Naselju heroja Maroka.
Potreba je po 14 oddelkih vrtca, tako da bo vrtec sestavljen iz dveh enot po sedem oddelkov. Koncept zasnove predvideva radikalne posege:
– rušenje obstoječih objektov vrtca, razen kuhinje in kletne etaže ter
– izgradnjo novega 14 oddelčnega vrtca z vsemi spremljajočimi prostori, kot to normativno predpisuje veljavni pravilnik za gradnjo in opremo vrtca.
Obstoječa kuhinja in kletna etaža sta lokacijsko postavljeni v sredino parcele in vključevanje obeh v zasnovo novega vrtca kot celote ima vpliv tako na funkcionalno zasnovo zemljišča vrtca in objekta, kot tudi vpliv na arhitekturno zasnovo in oblikovanje. Predvideni nov vrtec bo postavljen delno na stavbišču obstoječega vrtca, delno pa tudi izven teh gabaritov ter bo prilagojen višinski koti obstoječe kuhinje. Objekt je tlorisno členjene oblike, je pritličen, le v delu zasnove je enoetažen za potrebe umestitve prostorov uprave vrtca.
Glavni in stranski vhod v enoti vrtca sta z južne smeri iz ulice Naselja heroja Maroka, gospodarski dostop do gospodarskega dvorišča pa je predviden s severne smeri. Parkirni prostori za obiskovalce vrtca so na južni strani parcele in so obstoječi.
4. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Spremembe in dopolnitve obstoječega, veljavnega zazidalnega načrta se nanašajo na zemljišča s parcelnimi št. 393, 390/2, 390/3, 396, 395/5 in 395/1, vse k.o. Sevnica.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi analize prostora, programskih izhodišč, pridobljenih smernic in njihove analize ter skladno z veljavno zakonodajo, izbrana variantna rešitev pa bo podlaga za izdelavo izdelavo dopolnjenega osnutka.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev IPA izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
6. člen
(roki za pripravo)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta bo potekal skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), in sicer po naslednjem terminskem načrtu:
– župan sprejme sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta (oktober 2007);
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu (10 dni po podpisu);
– izbor izdelovalca v skladu z zakonodajo s področja javnih naročil (20 dni po sprejetju sklepa o pripravi);
– izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi osnutek prostorskega akta (7 dni);
– poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic (30 dni);
– v tem času ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, sporoči, če je za načrtovane spremembe potrebna izdelava CPVO;
– analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka (20 dni);
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka (7 dni);
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila, če bo potrebna izdelava le-tega (30 dni);
– priprava stališč do pripomb in predlogov (7 dni);
– sprejem stališč na seji občinskega sveta;
– objava stališč in pisna seznanitev lastnikov zemljišč, ki so podali pripombe in predloge v času javne razgrnitve in obravnave (5 dni);
– priprava predloga prostorskega akta na podlagi sprejetih stališč (7 dni);
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– izdelava usklajenega predloga prostorskega akta (7 dni);
– sprejem usklajenega predloga na seji občinskega sveta z odlokom;
– objava odloka v uradnem glasilu (7 dni);
– izdelava končnega dokumenta v analogni in digitalni obliki (7 dni).
7. člen
(seznam nosilcev urejanja prostora)
Koordinator postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja so:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
4. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4, julija 32, 8270 Krško;
5. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
6. JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
7. JP Plinovod Sevnica d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
8. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
9. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
10. Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
8. člen
(obveznosti financiranja)
Izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, bo financirala Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
9. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0015/2007
Sevnica, dne 30. oktobra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti