Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5076. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Lendava v Občini Lendava, Premagovce v Občini Krško, Rače 2 v Občini Rače – Fram, Doline – širitev v Občini Sežana, Hren – širitev v Občini Vitanje, Skrbinjek v Občini Poljčane, Šumet v Občini Solčava in Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje, stran 13792.

Na podlagi prvega odstavka 13. člena in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Lendava v Občini Lendava, Premagovce v Občini Krško, Rače 2 v Občini Rače - Fram, Doline – širitev v Občini Sežana, Hren – širitev v Občini Vitanje, Skrbinjek v Občini Poljčane, Šumet v Občini Solčava in Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet rudarske pravice)
(1) Ta uredba določa predmet rudarske pravice in pogoje za podelitev te pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih, kot je določeno od 8. do 15. člena te uredbe.
(2) Rudarsko pravico pridobi pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: nosilec rudarske pravice) s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in ni bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin;
– da je lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, oziroma pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o rudarstvu) oziroma si je to zemljišče za celotni čas trajanja rudarske pravice pridobil s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora med pripravljalnimi deli ter izvajanjem in opustitvijo posega gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin poleg izpolnjevanja pogojev po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede s kar najmanj porabe prostora in energije;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in njihovo primerno ureditev;
– ukrepe za preprečitev razlitja mineralnega ali sintetičnega olja in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo med izvajanjem in po prenehanju dejavnosti, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje.
4. člen
(obveznosti nosilca rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najpozneje pa v treh dneh od odkritja obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in dopustiti izvedbo analiz za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe za zavarovanje odkritih vodnih virov.
(2) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na fosile, minerale ali odkrije podzemno jamo, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, in pristojne območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, da v zvezi z najdbami dajo usmeritve glede nadaljnjega ukrepanja.
(3) Obveznosti nosilca rudarske pravice se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice nosi vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
(1) Rudarska pravica začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod kakršnimi je bila podeljena.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
8. člen
(gospodarsko izkoriščanje geotermičnega energetskega vira na pridobivalnem prostoru Lendava v Občini Lendava, k. o. Lendava)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje geotermičnega energetskega vira v količini milijon kubičnih metrov na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor Lendava v Občini Lendava na parc. št. 4339/1 – del (proizvodna vrtina Le-2g) in 4258/1 – del (reinjekcijska vrtina Le-3g), obe k. o. Lendava.
Pridobivalni prostor na parc. št. 4339/1 je štirikotnik 1-2-3-4-1 s koordinatami:
y1 = 5 611 665,01, x1 = 5 158 622,63,
y2 = 5 611 695,01, x2 = 5 158 622,63,
y3 = 5 611 695,01, x3 = 5 158 592,63,
y4 = 5 611 665,01, x4 = 5 158 592,63.
Pridobivalni prostor na parc. št. 4258/1 je štirikotnik 1-2-3-4-1 s koordinatami:
y1 = 5 611 242,74, x1 = 5 159 109,69,
y2 = 5 611 272,74, x2 = 5 159 109,69,
y3 = 5 611 272,74, x3 = 5 159 049,69,
y4 = 5 611 242,74, x4 = 5 159 049,69.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 20 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine, njena uporaba za daljinsko ogrevanje v mestu Lendava in vračanje v vodonosnik.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za geotermični energetski vir 2% povprečne cene oziroma 0,1 točke na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor 30.000 točk na hektar.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-III-639/2-O-06/AG z dne 20. oktobra 2006 izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni;
– upoštevanje kulturnovarstvenih pogojev št. MK-3945/2006, ki jih je 10. novembra 2006 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska pravica;
– pred pridobitvijo dovoljenja za izkoriščanje mora nosilec rudarske pravice pripraviti program spremljanja, v katerem predvidi tudi ukrepe, če bi meritve kazale, da bi vplivno območje lahko doseglo in preseglo vplivno območje po 20 letih (1934 hektarjev), določeno po modelu, ki je v grafični obliki predstavljeno v prilogi št. 2.5.a hidrogeološkega poročila, izdelanega v družbi Nafta-Geoterm v novembru 2006. Program spremljanja potrdi ministrstvo, pristojno za okolje.
9. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Premagovce v Občini Krško, k. o. Planina)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomita v količini do 25 tisoč kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Premagovce v Občini Krško na parc. št. 1822/5, k. o. Planina, ki je omejen z mnogokotnikom točk 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-24-0 s koordinatami:
y0 = 541 604,454, x0 = 76 260,059,
y1 = 541 601,837, x1 = 76 260,268,
y2 = 541 595,367, x2 = 76 257,697,
y3 = 541 577,741, x3 = 76 256,750,
y4 = 541 565,794, x4 = 76 256,159,
y5 = 541 547,103, x5 = 76 255,094,
y6 = 541 536,930, x6 = 76 255,449,
y7 = 541 528,413, x7 = 76 256,159,
y8 = 541 527,585, x8 = 76 257,697,
y9 = 541 528,531, x9 = 76 260,063,
y10 = 541 538,650, x10 = 76 263,759,
y11 = 541 548,641, x11= 76 268,225,
y12 = 541 560,470, x12 = 76 271,774,
y13 = 541 571,393, x13 = 76 274,948,
y14 = 541 584,484, x14 = 76 278,753,
y15 = 541 596,432, x15 = 76 281,119,
y16 = 541 607,281, x16 = 76 280,998,
y17 = 541 609,061, x17 = 76 281,103,
y18 = 541 612,516, x18 = 76 279,428,
y19 = 541 613,981, x19 = 76 277,124,
y20 = 541 614,191, x20 = 76 274,088,
y21 = 541 612,620, x21 = 76 270,319,
y22 = 541 611,783, x22 = 76 267,283,
y23 = 541 610,003, x23 = 76 263,409,
y24 = 541 608,014, x24 = 76 262,362.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 15 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 3-III-242/2-O-07/HT, ki jih je 24. aprila 2007 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska pravica.
10. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda, peska in mivke v gramoznici Rače 2 v Občini Rače - Fram, k. o. Rače)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, peska in mivke v količini 70 tisoč kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v gramoznici Rače 2 v Občini Rače - Fram, na parc. št. 639, 640, 643, 644, 647, 648, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 663, 665, 669/1, 670, vse k. o. Rače.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 15 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pesek 20% povprečne cene oziroma 42 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za mivko 20% povprečne cene oziroma 216 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-III-619/2-O-06/AG z dne 13. oktobra 2006 izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska pravica.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje naravnega kamna – okrasni arhitektonski, kamen lomljenec in monoliti v kamnolomu Doline – širitev v Občini Sežana, k. o. Sežana)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna – okrasni arhitektonski, kamen lomljenec in monoliti, v količini sedem tisoč kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Doline – širitev v Občini Sežana na parc. št. 4576/2 in 4577/2, obe k. o. Sežana.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 20 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za naravni kamen – okrasni arhitektonski, 10% povprečne cene oziroma 95 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za naravni kamen – kamen lomljenec, 10% povprečne cene oziroma 28 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za naravni kamen – monoliti, 5% povprečne cene oziroma 470 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 5-II-219/2-O-07/MZMSBF, ki jih je 29. maja 2007 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska pravica.
12. člen
(gospodarsko izkoriščanje naravnega kamna – okrasni arhitektonski, v kamnolomu Hren – širitev v Občini Vitanje, k. o. Hudinja)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna – okrasni arhitektonski (muskovitno biotitni gnajs in muskovitno biotitni blestnik), v količini 2500 kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Hren – širitev v Občini Vitanje, na parc. št. 900 – del in 920/3 – del, obe k. o. Hudinja, ki je omejen z mnogokotnikom točk 2-3-4-5-9-8-10-2 s koordinatami:
y2 = 523 693,69, x2 = 141 741,64,
y3 = 523 690,43, x3 = 141 733,01,
y4 = 523 693,93, x4 = 141 721,04,
y5 = 523 697,94, x5 = 141 714,74,
y9 = 523 748,99, x9 = 141 719,43,
y8 = 523 747,41, x8 = 141 748,67,
y10 = 523 715,91, x10 = 141 752,48.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 20 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za naravni kamen – okrasni arhitektonski, 10% povprečne cene oziroma 95 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 1-II-268/2-O-06/LS, ki jih je 18. julija 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska pravica.
13. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Skrbinjek v Občini Poljčane, k. o. Poljčane)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomita v količini do 10 tisoč kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Skrbinjek v Občini Poljčane na parc. št. 592/13 in 592/14, obe k. o. Poljčane.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 20 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-III-715/2-O-06/AG, ki jih je 19. decembra 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska pravica.
14. člen
(gospodarsko izkoriščanje naravnega kamna– okrasni arhitektonski, v kamnolomu Šumet v Občini Solčava, k. o. Logarska dolina)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna – okrasni arhitektonski, v količini tisoč kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Šumet v Občini Solčava na parc. št. 363/1 – del, k. o. Logarska dolina, ki je omejen z mnogokotnikom točk 1-2-3-4-5-6-1 s koordinatami:
y1 = 471059, x1 = 142935,
y2 = 471023, x2 = 142920,
y3 = 471027, x3 = 142912,
y4 = 471029, x4 = 142883,
y5 = 471066, x5 = 142876,
y6 = 471082, x6 = 142819.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 20 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za naravni kamen – okrasni arhitektonski, 10% povprečne cene oziroma 95 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 1-II-231/2-O-07/LS, ki jih je 4. julija 2007 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
– upoštevanje pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, št. 02-7739/2-06-AA z dne 9. 11. 2006;
– upoštevanje projektnih pogojev Občinske uprave Občine Solčava št. 351-0026/2006 z dne 7. novembra 2006;
– upoštevanje Informacije o pogojih gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, št. 35506-3515/2006-2, ki jo je 3. 11. 2006 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska pravica.
15. člen
(gospodarsko izkoriščanje lončarske, keramičarske in opekarske gline v glinokopu Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje, k. o. Šmiklavž)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje lončarske, keramičarske in opekarske gline v skupni količini do 35 tisoč kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor glinokopa Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje, na parc. št. 650/3, 650/7, 650/8, 650/10, 650/15, 650/16, 650/20, 650/21, 650/37 (cesta), 652/1, 652/2, 652/6, 684/1, 684/3 in 684/7, vse k. o. Šmiklavž.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za pet let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za lončarsko glino 20% povprečne cene oziroma 60 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za keramičarsko glino 20% povprečne cene oziroma 48 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za opekarsko glino 20% povprečne cene oziroma 40 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 1-II-269/2-O-06/LS z dne 17. julija 2006 izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni;
– upoštevanje Mnenja o podelitvi rudarske pravice za glinokop Zadobrova – širitev, št. 272-31/2005 z dne 7. 11. 2006, ki ga je izdal Zavod za gozdove Slovenije – Območna enota Celje;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska pravica.
III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
16. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica na pridobivalnih prostorih iz 8. do 15. člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse pridobivalne prostore hkrati.
(3) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
17. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– obdobju, za katero se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– podrobnejših merilih za izbor nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku za izbor nosilca rudarske pravice,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za pošiljanje informacij med javnim razpisom.
18. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa. Naknadno dopolnjevanje prijav na javni razpis ni dopustno.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
IV. RUDARSKA PRAVICA
19. člen
(izbira nosilca rudarske pravice)
(1) O izbiri nosilca rudarske pravice odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
(2) Nosilec rudarske pravice je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen začeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske posle po 48. členu Zakona o rudarstvu.
20. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo Vlada Republike Slovenije.
(2) Nosilec rudarske pravice mora na svojo pobudo skleniti koncesijsko pogodbo pred začetkom izvajanja del. Dopis z navedbo, da želi z vlado skleniti koncesijsko pogodbo, pošlje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo.
(3) Nosilec rudarske pravice postane zavezanec za plačilo za rudarsko pravico z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(4) Ob neskladju med določbami te uredbe in določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
21. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z iztekom rudarske pravice.
22. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za rudarstvo.
V. KONČNA DOLOČBA
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-34/2007/4
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EVA 2007-2111-0123
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti