Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Št. 478-157/2007 Ob-30166/07 , Stran 7311
1. Predmet javne ponudbe Predmet prodaje so štiri stanovanja v Ajdovščini, ki so oddana v najem z najemno pogodbo za nedoločen čas, in sicer: Zap. št. 1): stanovanje z identifikacijsko številko 2392-1018-10 in klet (nestanovanjski del) z identifikacijsko številko 2392-1018-22, ki se nahajata v večstanovanjski stavbi, stoječi na parcelni številki 1275/11 k.o. Ajdovščina, na naslovu Bevkova ulica 13, 5270 Ajdovščina. Stanovanje in klet se prodajata skupaj. Stanovanje se nahaja v 3. nadstropju in po elaboratu za etažno lastnino meri 55,08 m2, klet (nestanovanjski del) se nahaja v kleti in po elaboratu za etažno lastnino meri 6,48 m2. Po zapisniku o točkovanju merita stanovanje in klet skupaj 58,32 m2. Stanovanju in kleti pripadajo idealni solastniški deleži na skupnih delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena. Zap. št. 2): stanovanje z identifikacijsko številko 2392-968-43 in klet (nestanovanjski del) z identifikacijsko številko 2392-968-84, ki se nahajata v večstanovanjski stavbi, stoječi na parcelni številki 1275/32 in 1275/33, obe k.o. Ajdovščina, na naslovu Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina. Stanovanje in klet se prodajata skupaj. Stanovanje se nahaja v 3. nadstropju in po elaboratu za etažno lastnino meri 56,21 m2, klet (nestanovanjski del) se nahaja v kleti in po elaboratu za etažno lastnino meri 3,6 m2. Po zapisniku o točkovanju merita stanovanje in klet skupaj 58,01 m2. Stanovanju in kleti pripadajo idealni solastniški deleži na skupnih delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena. Zap. št. 3): stanovanje z identifikacijsko številko 2392-678-2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 1450/53 (plomba št. 2461/2006 in plomba št. 716/2007) k.o. Ajdovščina, na naslovu Ajdovščina, Tovarniška cesta 12. Stanovanje po zapisniku o točkovanju meri 55,47 m2, po elaboratu za etažno lastnino pa 49,31 m2 in se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše. Predmet prodaje je tudi drvarnica na parc. št. 1450/43 v izmeri 11 m2 k.o. Ajdovščina (plomba 2461/2006). Stanovanju pripada idealni solastniški delež na skupnih delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena. Zap. št. 4): stanovanje z identifikacijsko številko 2392-678-1, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 1450/53 (plomba št. 2461/2006 in plomba št. 716/2007) k.o. Ajdovščina, na naslovu Ajdovščina, Tovarniška cesta 12. Stanovanje po zapisniku o točkovanju meri 46,09 m2, po elaboratu za etažno lastnino pa 36,44 m2 in se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše. Predmet prodaje je tudi drvarnica na parc. št. 1450/44 v izmeri 11 m2 k.o. Ajdovščina (plomba 2461/2006). Stanovanju pripada idealni solastniški delež na skupnih delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena. 2. Ponudbena cena Najmanjša ponudbena cena za stanovanje navedeno v prvi točki pod zap. št. 1 znaša 62.300,00 EUR, zap. št. 2 znaša 71.800,00 EUR, zap. št. 3 znaša 36.200,00 EUR in pod zap. št. 4 znaša 27.320,00 EUR. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene. Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin v višini 2% od ponujene cene. 3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanj«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 27. novembra do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 4. Drugi pogoji: a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila, in sicer – za stanovanje navedeno po pod zap. št. 1 v višini 6.300,00 EUR, – za stanovanje navedeno pod zap. št. 2 v višini 7.200,00 EUR, – za stanovanje navedeno pod zap. št. 3 v višini 3.700,00 EUR in – za stanovanje navedeno pod zap. št. 4 v višini 2.800,00 EUR; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi. d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru več enakih ponudbenih cen ima predkupno pravico sedanji najemnik stanovanja. e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 7. 12. 2007. g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila o izboru in plačati celotno kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe. h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. j) Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti