Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5113. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007, stran 13859.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 11. seji dne 25. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI         |    10.630.740|
|     |(70+71+72+73+74+78)       |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     8.684.190|
+----------+--------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     8.386.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |     7.254.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      819.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |      313.000|
|     |storitve            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      298.190|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |      94.860|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |      20.510|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |712 Denarne kazni        |       8.710|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in|       1.660|
|     |storitev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |      172.450|
+----------+--------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |     1.085.760|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih|      101.260|
|     |sredstev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč|      984.500|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih  |         |
|     |sredstev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |      88.450|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |      88.450|
|     |virov              |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |      772.340|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |      772.340|
|     |drugih javnofinančnih institucij|         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |    12.335.100|
+----------+--------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |     3.165.290|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |      554.080|
|     |zaposlenim           |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      89.950|
|     |socialno varnost        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve|     2.249.730|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |      44.530|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |409 Rezerve           |      227.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |     4.035.662|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |410 Subvencije         |      158.490|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |     2.192.670|
|     |gospodinjstvom         |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      479.330|
|     |organizacijam in ustanovam   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |     1.205.172|
|     |transferi            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     3.568.840|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     3.568.840|
|     |sredstev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     1.565.308|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |431 Investicijski transferi   |      283.060|
|     |pravnim in fizičnim osebam, ki |         |
|     |niso proračunski uporabniki   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |432 Investicijski transferi   |     1.282.248|
|     |proračunskim uporabnikom    |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|III.   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   |    –1.704.360|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |(I. – II.) (Skupaj prihodki   |         |
|     |minus skupaj odhodki)      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |III/1. PRIMARNI PRESEŽEK    |         |
|     |(PRIMANJKLJAJ)         |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |(I. – 7102) – (II. – 403 – 404) |    –1.713.110|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |(Skupaj prihodki brez prihodkov |     1.483.238|
|     |od obresti minus skupaj odhodki |         |
|     |brez plačil obresti) (70 + 71) –|         |
|     |(40 + 41)            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |(Tekoči prihodki minus tekoči  |         |
|     |odhodki in tekoči transferi)  |         |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+----------+--------------------------------+------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|      23.360|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|     |(750+751+752)          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      23.360|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih    |         |
|     |posojil             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |       2.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova     |      21.360|
|     |privatizacije          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|     |(440+441+442)          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |440 Dana posojila        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih    |         |
|     |deležev in naložb        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |      23.360|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(IV.–V.)            |         |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+----------+--------------------------------+------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500+501)     |     1.000.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |     1.000.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |     1.000.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550+551)    |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |      250.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga  |      250.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |     –931.000|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |         |
|     |VIII.)             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |      750.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |     1.704.360|
+----------+--------------------------------+------------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |     1.452.727|
|     |DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
4. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07) se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij,
2. prihodki po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter
3. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Krajevna skupnost lahko v letu 2007 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev za leto na kontu »413 – Drugi tekoči domači transferi« za posamezno krajevno skupnost, razen za sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo. Krajevna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.
Pravice porabe na proračunski postavki za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.«
3. člen
5. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07) se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča župan. Pred sprejemom odločitve mora župan pridobiti pozitivno mnenje pristojnega odbora občinskega sveta za posamezno področje proračunske porabe in o tem obvesti odbor občinskega sveta za finance in gospodarjenje z nepremičninami.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.«
4. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07) se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 1.000.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, podprogram 16039001 Oskrba z vodo ter v podprogram 19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2006
Litija, dne 25. aktobra 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti