Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Ob-30150/07 , Stran 7310
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo je naslednja nepremičnina: poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Ulica XIV. divizije 12, Rogaška Slatina; izmeri 42,21 m2, na parc. št. 1129/5 stanovanjska stavba v izmeri 275 m2, vl. št. 1401, k.o. Rogaška Slatina – na stavbi je vzpostavljena etažna lastnina. 2. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino primernih kupcev: – najnižja ponudbena vrednost za nepremičnino pod točko 1. znaša 30.500,00 EUR. 3. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki se izkažejo s kopijo izpisa iz registra pravnih oseb in fizične osebe, ki se izkažejo s potrdilom o državljanstvu, – za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, najkasneje do roka za predložitev ponudb na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Rogaška Slatina št.: 01306-0100004020, sklic 714199, odprtega pri Banki Slovenije – dokazilo o plačani varščini se predloži pisni ponudbi in je njen sestavni del, – vse dajatve v zvezi s predmetom prodaje vezane na prenos pravice razpolaganja, razen stroškov za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec, – kupec je dolžan pogodbo podpisati v roku 15 dni po izbiri ponudnika, preostanek kupnine pa plačati najkasneje v roku 8 dni po podpisu pogodbe (bistvena sestavina pogodbe). Kolikor kupec pogodbe ne podpiše v roku 15 dni po končani izbiri, se mu plačana varščina ne vrne in se šteje, da je odstopil od ponudbe. 4. Osnovni kriterij, po katerem se bodo vrednotile ponudbe: – najvišja ponujena cena. 5. Ogled nepremičnine je mogoč do dne 22. 11. 2007, po predhodnem dogovoru, tel. 03/818-17-15. Kontaktna oseba je Petra Gašparić. 6. Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih interesenti dobijo na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, v sprejemni pisarni. 7. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno dne 23. 11. 2007 do 10. ure, priporočeno v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«, ali osebno na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika. 8. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11. 2007, ob 11. uri, v prostorih sejne sobe občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. 9. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno, – na javnem odpiranju ni višanja ponudb, – upoštevale se bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene, – ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom, – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb, – uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh po prejemu sklepa o izboru, – postopek razpolaganja se lahko ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, – obveznost Občine Rogaška Slatina, da sklene pogodbo z najuspešnejšim ponudnikom je izključena, – podrobnejše informacije dobite pri Petri Gašparić, tel. 03/818-17-15.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti