Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5127. Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila, stran 13895.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem:
– Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (UL L št. 93 z dne 31. 3. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: uredba 509/2006/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL L št. 93 z dne 31. 3. 2006, str. 12; v nadaljnjem besedilu: uredba 510/2006/ES).
2. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organ za izvajanje uredbe 509/2006/ES in uredbe 510/2006/ES je ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je pristojni organ za opravljanje uradnega nadzora ter za izvajanje kazenskih določb te uredbe Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Inšpekcija za kakovost kmetijskih pridelkov in živil, v skladu s svojimi pristojnostmi.
(3) Pristojni organ za preverjanje skladnosti s specifikacijami v skladu s 15. členom uredbe 509/2006/ES in z 11. členom uredbe 510/2006/ES je certifikacijsko telo, ki ga sestavljajo organizacije za ugotavljanje skladnosti.
3. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja ime, registrirano v skladu z uredbo 510/2006/ES, v nasprotju z določbo prvega odstavka 8. člena uredbe 510/2006/ES,
2. če uporablja ime »zaščitena označba porekla« in »zaščitena geografska označba« ali z njima povezana znaka Skupnosti v nasprotju z določbo drugega odstavka 8. člena uredbe 510/2006/ES,
3. če kmetijski pridelek ali živilo, ki je imelo prehodno odobreno nacionalno zaščito in po potrebi odobreno prilagoditveno obdobje, označuje v nasprotju s tretjim pododstavkom šestega odstavka 5. člena uredbe 510/2006/ES,
4. če navaja zajamčeno tradicionalno posebnost pri označevanju, oglaševanju in na dokumentih, povezanih s kmetijskim pridelkom ali živilom, v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 12. člena uredbe 509/2006/ES,
5. če za kmetijski pridelek ali živilo, ki ne izpolnjuje zahtev registrirane specifikacije, uporablja ime v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 13. člena uredbe 509/2006/ES.
(2) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 500 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 300 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(prehodna določba)
Šteje se, da so pravne in fizične osebe, ki so skladno s predpisom, ki ureja kmetijstvo, pridobile pravico do uporabe označbe geografskega porekla, geografske označbe in označbe tradicionalnega ugleda, z dnem uveljavitve te uredbe pridobile pravico do uporabe izraza označba porekla, geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost skladno z uredbo 509/2006/ES in uredbo 510/2006/ES, zato jim ministrstvo po uradni dolžnosti izda novo odločbo o zaščiti kmetijskega pridelka oziroma živila z označbo porekla, geografsko označbo ali zajamčeno tradicionalno posebnostjo.
5. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-32/2007/8
Ljubljana, dne 30. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti