Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5071. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-B), stran 13772.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2007.
Št. 001-22-124/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZUL-B)
1. člen
V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 7. člena v šesti alinei za besedo »ministrov« doda besedilo »ter, če zakon tako določa, akti predstojnikov organov v sestavi ministrstev«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Če predstojnik službe meni, da predpis ministra, predstojnika organa v sestavi ministrstva ali nosilca javnega pooblastila ni v skladu z ustavo, zakonom ali drugim predpisom državnega zbora ali predpisom vlade, opozori na to ministra, predstojnika organa v sestavi ministrstva ali nosilca javnega pooblastila. Če minister, predstojnik organa v sestavi ministrstva ali nosilec javnega pooblastila vztraja pri objavi, predstojnik službe obvesti o tem predsednika vlade in predlaga zadržanje objave predpisa.«.
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Republika Slovenija je edini lastnik in družbenik javnega podjetja.«.
4. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojnosti skupščine izvršuje vlada.«.
5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Nadzorni svet ima tri člane.
Skupščina imenuje dva člana, od katerih enega predlaga služba, enega pa ministrstvo, pristojno za finance.
Enega člana imenuje svet delavcev javnega podjetja.
Nadzorni svet imenuje predsednika izmed članov, ki ju imenuje skupščina.«.
6. člen
V četrtem odstavku 18. člena se besedilo »vsakih šest mesecev oziroma pogosteje, če to zahteva nadzorni svet« nadomesti z besedilom »v skladu s predpisi o gospodarskih družbah«.
7. člen
V drugem odstavku 19. člena se za besedo »revidirajo« dodata besedi »in objavljajo«.
Tretji odstavek se črta.
8. člen
V četrtem odstavku 22. člena se za besedo »podjetju« postavi pika, ostalo besedilo pa črta.
9. člen
Naslov poglavja »V. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE« in členi 23. do 33. se črtajo.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Akti javnega podjetja se uskladijo s tem zakonom najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
11. člen
Do imenovanja novega nadzornega sveta v skladu s tem zakonom nadaljuje delo dosedanji nadzorni svet.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-01/89-1/18
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EPA 1577-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti