Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5085. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2006, stran 13821.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 9. seji dne 25. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2006.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2006 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
                         v tisoč SIT
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       901.767
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           576.646
70   DAVČNI PRIHODKI               372.650
    700 Davki na dohodek in dobiček       289.186
    703 Davki na premoženje            54.871
    704 Domači davki na blago in storitve     28.593
71   NEDAVČNI PRIHODKI              203.996
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od    177.774
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             816
    712 Denarne kazni                196
    713 Prihodki od prodaje blaga in         303
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          24.907
72   KAPITALSKI PRIHODKI             180.643
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       32.383
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     148.260
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                1.063
    730 Prejete donacije iz domačih virov     1.063
74   TRANSFERNI PRIHODKI             143.415
    740 Transferni prihodki iz drugih      143.415
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         903.651
40   TEKOČI ODHODKI                194.630
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     39.857
    401 Prispevki delodajalcev za         6.455
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       147.913
    403 Plačilo domačih obresti           405
    409 Rezerve                    0
41   TEKOČI TRANSFERI               378.424
    410 Subvencije                14.985
    411 Transferi posameznikom in        120.036
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           31.943
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      211.460
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            249.565
    420 Nakup in gradnja osnovnih        249.565
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            81.032
    431 Investicijski transferi pravnim      42.498
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          38.534
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         –1.884
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA            0
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)             3.054
55   ODPLAČILA DOLGA                3.054
    550 Odplačila domačega dolga          3.054
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –4.938
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –3.054
XI.   NETO FINANCIRANJA (VI.+X.-IX)         1.884
------------------------------------------------------------
3. člen
Zmanjšanje sredstev na računu po zaključnem računu proračuna za leto 2006 v višini 4.938 tisoč sit se pokriva iz sredstev splošnega sklada. Ta znaša na dan 31. 12. 2006 186.943 tisoč tolarjev.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna občine Divača za leto 2006 znaša 186.943 tisoč tolarjev. Navedena sredstva se prenesejo v proračun leta 2007 za dokončanje programov iz leta 2006.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 2006 naslednje stanje:
------------------------------------------------
                   v 1.000 SIT
------------------------------------------------
  1. Prenos iz leta 2005         5.588
  2. Prilivi v letu 2006           0
  3. Odlivi v letu 2006          950
  4. Stanje na dan 31. 12. 2006     4.638
------------------------------------------------
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2006, v višini 4.638 tisoč tolarjev, se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2007.
5. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2007-5
Divača, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti