Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Ob-30431/07 , Stran 7309
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana. 1. Predmet poziva: – zbiranje predlogov za sofinanciranje razvoja projektov in festivale v letu 2007 za črpanje evropskih sredstev iz programa MEDIA 2007. 2. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjena za javni poziv je skupaj do 120.000 EUR. 3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva 3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti oziroma organizacijo dogodkov (v nadaljevanju: predlagatelji). 3.2. Za sredstva Sklada se lahko poteguje samo pravna oseba, ki je za predlagani projekt že pridobila del sredstev na razpisih programa Evropske komisije MEDIA 2007 v letu 2007, in sicer na razpisih za razvoj projektov (razpis 16/2006 Podpora za razvoj samostojnih projektov, razpis 16/2006 Podpora za razvoj financiranja skupin projektov 1 in 2, razpis 16/2006 Podpora za »Media novi ustvarjalci«) ali na razpisu za festivale (razpis 09/2007 Podpora za promocijo in dostop do trga v povezavi z avdiovizualnimi festivali). 3.3. Predlagatelj, ki je z istim programom ali projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more z istim programom ali projektom potegovati na tem javnem pozivu za sredstva Filmskega sklada. 3.4 V postopku za sofinanciranje programov in projektov lahko kandidira in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada. 4. Kriterij poziva Kriterij za izbor razvoja projektov je: – pridobljeni odstotek sredstev za prijavljeni projekt v okviru razpisa MEDIA 2007 za razvoj projektov in festivale, izračunan glede na višino skupno višino razpoložljivih sredstev tega poziva. 5. Uporaba kriterija in izbor programov oziroma projektov Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka praviloma predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na poziv, bodo odprte po vrstnem redu prispetja. Po vrstnem redu prispetja, bo vloge ocenjevala tudi strokovno – programska komisija. Na predmetnem javnem pozivu bodo izbrane tiste vloge, katerih predlagatelj bo izpolnjeval kriterij poziva. Izbirna strokovna komisija bo ustreznost vlog preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnem listu in v obveznih prilogah. 6. Obvezni prijavni obrazci: 1. izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec, 2. kopije iz MEDIA vloge: a) izpisek iz sodnega registra oziroma registra društev oziroma evidence ustanov, iz katerega je razvidna oziroma s katerim se dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje filmske ter video dejavnosti, ki ne sme biti starejši od šest mesecev; b) razrez stroškov projekta (v razpisni dokumentaciji MEDIA označen kot Detailed Budget); c) za razvoj projektov fotokopije avtorskih pogodb, ki dokazujejo ureditev avtorskih pravic. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. junija 2008. 8. Trajanje poziva Poziv se začne z objavo v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev oziroma do konca poziva dne 9. 12. 2007. Datum zasedanja strokovne komisije je: 13. 12. 2007. 9. Dokumentacija obsega: – besedilo poziva, – prijavni list. Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od te objave naprej, in sicer med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna stroške poštnine. Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti). 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločeni ovojnici. Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V,1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje razvoja projektov v letu 2007 za črpanje evropskih sredstev iz programa razvoja projektov MEDIA 2007 v letu 2007« do 9. 12. 2007, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime pravne osebe in naslov sedeža pravne osebe. Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo in dokumentacija javnega poziva in ki ni izpolnjena v skladu z drugim odstavkom te točke. 11. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil ustrezne pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva Filmskega sklada ne bo s skladom sklenil pogodbe, se bo štelo, da je umaknil vlogo za sofinanciranje. 12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si. 13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti