Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5078. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plovnosti zrakoplovov, stran 13797.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 89/07 – odločba US) in petega odstavka 31. člena ter v zvezi s 37. in 197. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plovnosti zrakoplovov
1. člen
V Pravilniku o plovnosti zrakoplovov (Uradni list RS, št. 39/05) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z:
– Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L št. 240 z dne 7. 9. 2002, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 334/2007 z dne 28. marca 2007 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L št. 88 z dne 29. 3. 2007, str. 39) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1592/2002),
– Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315 z dne 28. 11. 2003, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 376/2007 z dne 30. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str. 18) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2042/2003),
– Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 243 z dne 27. 9. 2003, str. 6), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 375/2007 z dne 30. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1702/2003) in
– v zvezi s plovnostnimi zahtevami določa postopke za izdajo in podaljšanje veljavnosti spričeval o plovnosti zrakoplovov, spričeval o plovnosti z omejitvami, izvoznih spričeval, dovoljenj za letenje ter za priznavanje veljavnosti tujih spričeval o plovnosti zrakoplovov in drugih dokumentov, povezanih s plovnostjo zrakoplovov.«.
2. člen
V drugem odstavku 26. člena se besedilo »na predlog Uprave najmanj« nadomesti z besedo »praviloma«.
3. člen
Za petim odstavkom 28. člena se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) V zvezi z določbo tretjega odstavka 10. člena Uredbe 1592/2002 in določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe 2042/2003 se za zrakoplove v nekomercialni rabi do 28. septembra 2008 odloži uporaba določb M.A. 201(a)4., M.A. 302 in M.A. 801(b)3. iz Priloge I k Uredbi 2042/2003.
(7) Oseba, odgovorna za plovnost zrakoplova v nekomercialni rabi, mora v obdobju iz prejšnjega odstavka vzdrževati zrakoplov in sorodne proizvode ter letalske proizvode, dele in naprave v skladu z navodili nosilca certifikata tipa zrakoplova, delov in naprav ter plovnostno-tehničnimi zahtevami, ki jih izda država registracije zrakoplova.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-170/2007/28
Ljubljana, dne 17. oktobra 2007
EVA 2007-2411-0066
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti